FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

2008: Πρόγραμμα συλλογικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων.

Από την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το 2008 σελίδα 80:
(γ) Πρόγραμμα συλλογικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων.
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, μαζί με αριθμό υπόχρεων διαχειριστών αποβλήτων συσκευασίας, ίδρυσε, το 2003, μη κερδοσκοπική εταιρεία συλλογικής διαχείρισης συσκευασιών, στο πλαίσιο των ευθυνών τους για ανάκτηση και ανακύκλωση των συσκευασιών τους, βάσει του Νόμου 32(Ι)/2002.

Με βάση τις διατάξεις των περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμων του 2002 μέχρι 2006, και των σχετικών Κανονισμών, ο Υπουργός Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενέκρινε στις 21.7.2006 το σύστημα συλλογικής διαχείρισης συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών της εν λόγω εταιρείας μέχρι την 31.7.2012. Το σύστημα αυτό είναι το μόνο συλλογικό σύστημα που λειτουργεί στην Κύπρο και καλύπτει όλες τις επαρχίες της Κύπρου εκτός της Λάρνακας.
Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του ημερ. 26.11.2008 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης για κάλυψη των δαπανών της ενημερωτικής εκστρατείας της εταιρείας, ύψους €1.537.741 (£900.000), αφού βάσει σχετικής γνωμάτευσης του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ημερ. 1.2.2008, η χρηματοδότηση αυτή δεν συνιστά κρατική ενίσχυση.
Το εν λόγω ποσό θα τυγχάνει διαχείρισης από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, και θα παραχωρηθεί υπό συγκεκριμένους όρους, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης, από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας (ΣΕΔΑΣ), του ενημερωτικού προγράμματος της εταιρείας. Η ΣΕΔΑΣ ενέκρινε το υπό αναφορά πρόγραμμα σε συνεδρία της στις 10.2.2009.
Όσον αφορά στο αίτημα της εταιρείας για κάλυψη και των λειτουργικών δαπανών της από το κράτος, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, σε σχετική επιστολή προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, ημερ. 1.2.2008, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το ζήτημα της κάλυψης των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας θα μπορέσει να αξιολογηθεί εφόσον αποσαφηνιστεί με την ΕΕ κατά πόσο η Οδηγία 94/62 υποχρεώνει τους οικονομικούς παράγοντες να επωμιστούν το σύνολο του κόστους διαχείρισης του συστήματος ή δίδει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα κάλυψης ενός μέρους του κόστους αυτού.
Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ζήτησε, στις 31.1.2008, τις απόψεις της Προέδρου της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της ΕΕ οι οποίες, αντιλαμβάνομαι, δεν έχουν ακόμη δοθεί επίσημα, με αποτέλεσμα το θέμα αξιολόγησης του ζητήματος από τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων να εκκρεμεί.
Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, με βάση το άρθρο 6 του Νόμου, μέχρι τις 31.12.2005 θα έπρεπε να ανακτάται το 50%, τουλάχιστο, του βάρους των αποβλήτων συσκευασίας. Η επίτευξη των πιο πάνω ποσοτικών στόχων, τουλάχιστο κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του συστήματος, δηλαδή για την περίοδο 1.8.2006 - 31.7.2007, έχει συμπεριληφθεί στους όρους έγκρισης του συστήματος της εταιρείας σύμφωνα με τους οποίους η μη επίτευξή τους μπορεί να αποτελέσει λόγο ανάκλησης της έγκρισης.
Παρατήρησα ότι, σύμφωνα με σχετική έκθεση που ετοιμάστηκε από την εταιρεία αναφορικά με την ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας για την περίοδο 1.8.2006-31.7.2007, το συνολικό ποσοστό πραγματικής ανάκτησης και ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας ανήλθε σε μόλις 7%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα έτη 2007 και 2008 ανήλθαν σε 13% και 15,15% αντίστοιχα, ποσοστά πολύ χαμηλότερα των ποσοτικών στόχων που τέθηκαν, γεγονός που σημειώθηκε από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος κατά την προβλεπόμενη από τους όρους της άδειας επιθεώρηση που διενεργήθηκε δύο χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος, στις 7.11.2008.
Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος με πληροφόρησε ότι κατά τη λειτουργία του προγράμματος ανακύκλωσης της υπό αναφορά εταιρείας παρατηρήθηκαν προβλήματα εφαρμογής του, λόγω του ότι η επιτυχία του εξαρτάται αποκλειστικά από την συμμετοχή του κοινού, και ότι η αναθεώρηση των όρων της άδειας της εταιρείας θα συζητηθεί σε συνεδρία της ΣΕΔΑΣ.
Ανέφερε επίσης ότι, πρωταρχικός στόχος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος δεν είναι να τιμωρήσει αυτούς που ήδη συμμορφώνονται με τη νομοθεσία αλλά αυτούς που ουδέποτε ανταποκρίθηκαν και γι΄ αυτό θα εφαρμοστεί αυστηρότερος έλεγχος. Στην περίπτωση όπου τα ποσοστά συνεχίζουν να διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα τότε υπάρχει ενδεχόμενο να επιβληθούν κυρώσεις και στην εταιρεία.


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο