fbpx

Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

2008: Πρόγραμμα συλλογικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων.

Από την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το 2008 σελίδα 80:
(γ) Πρόγραμμα συλλογικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων.
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, μαζί με αριθμό υπόχρεων διαχειριστών αποβλήτων συσκευασίας, ίδρυσε, το 2003, μη κερδοσκοπική εταιρεία συλλογικής διαχείρισης συσκευασιών, στο πλαίσιο των ευθυνών τους για ανάκτηση και ανακύκλωση των συσκευασιών τους, βάσει του Νόμου 32(Ι)/2002.

Με βάση τις διατάξεις των περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμων του 2002 μέχρι 2006, και των σχετικών Κανονισμών, ο Υπουργός Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενέκρινε στις 21.7.2006 το σύστημα συλλογικής διαχείρισης συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών της εν λόγω εταιρείας μέχρι την 31.7.2012. Το σύστημα αυτό είναι το μόνο συλλογικό σύστημα που λειτουργεί στην Κύπρο και καλύπτει όλες τις επαρχίες της Κύπρου εκτός της Λάρνακας.
Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του ημερ. 26.11.2008 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης για κάλυψη των δαπανών της ενημερωτικής εκστρατείας της εταιρείας, ύψους €1.537.741 (£900.000), αφού βάσει σχετικής γνωμάτευσης του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ημερ. 1.2.2008, η χρηματοδότηση αυτή δεν συνιστά κρατική ενίσχυση.
Το εν λόγω ποσό θα τυγχάνει διαχείρισης από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, και θα παραχωρηθεί υπό συγκεκριμένους όρους, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης, από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας (ΣΕΔΑΣ), του ενημερωτικού προγράμματος της εταιρείας. Η ΣΕΔΑΣ ενέκρινε το υπό αναφορά πρόγραμμα σε συνεδρία της στις 10.2.2009.
Όσον αφορά στο αίτημα της εταιρείας για κάλυψη και των λειτουργικών δαπανών της από το κράτος, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, σε σχετική επιστολή προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, ημερ. 1.2.2008, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το ζήτημα της κάλυψης των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας θα μπορέσει να αξιολογηθεί εφόσον αποσαφηνιστεί με την ΕΕ κατά πόσο η Οδηγία 94/62 υποχρεώνει τους οικονομικούς παράγοντες να επωμιστούν το σύνολο του κόστους διαχείρισης του συστήματος ή δίδει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα κάλυψης ενός μέρους του κόστους αυτού.
Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ζήτησε, στις 31.1.2008, τις απόψεις της Προέδρου της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της ΕΕ οι οποίες, αντιλαμβάνομαι, δεν έχουν ακόμη δοθεί επίσημα, με αποτέλεσμα το θέμα αξιολόγησης του ζητήματος από τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων να εκκρεμεί.
Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, με βάση το άρθρο 6 του Νόμου, μέχρι τις 31.12.2005 θα έπρεπε να ανακτάται το 50%, τουλάχιστο, του βάρους των αποβλήτων συσκευασίας. Η επίτευξη των πιο πάνω ποσοτικών στόχων, τουλάχιστο κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του συστήματος, δηλαδή για την περίοδο 1.8.2006 - 31.7.2007, έχει συμπεριληφθεί στους όρους έγκρισης του συστήματος της εταιρείας σύμφωνα με τους οποίους η μη επίτευξή τους μπορεί να αποτελέσει λόγο ανάκλησης της έγκρισης.
Παρατήρησα ότι, σύμφωνα με σχετική έκθεση που ετοιμάστηκε από την εταιρεία αναφορικά με την ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας για την περίοδο 1.8.2006-31.7.2007, το συνολικό ποσοστό πραγματικής ανάκτησης και ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας ανήλθε σε μόλις 7%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα έτη 2007 και 2008 ανήλθαν σε 13% και 15,15% αντίστοιχα, ποσοστά πολύ χαμηλότερα των ποσοτικών στόχων που τέθηκαν, γεγονός που σημειώθηκε από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος κατά την προβλεπόμενη από τους όρους της άδειας επιθεώρηση που διενεργήθηκε δύο χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος, στις 7.11.2008.
Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος με πληροφόρησε ότι κατά τη λειτουργία του προγράμματος ανακύκλωσης της υπό αναφορά εταιρείας παρατηρήθηκαν προβλήματα εφαρμογής του, λόγω του ότι η επιτυχία του εξαρτάται αποκλειστικά από την συμμετοχή του κοινού, και ότι η αναθεώρηση των όρων της άδειας της εταιρείας θα συζητηθεί σε συνεδρία της ΣΕΔΑΣ.
Ανέφερε επίσης ότι, πρωταρχικός στόχος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος δεν είναι να τιμωρήσει αυτούς που ήδη συμμορφώνονται με τη νομοθεσία αλλά αυτούς που ουδέποτε ανταποκρίθηκαν και γι΄ αυτό θα εφαρμοστεί αυστηρότερος έλεγχος. Στην περίπτωση όπου τα ποσοστά συνεχίζουν να διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα τότε υπάρχει ενδεχόμενο να επιβληθούν κυρώσεις και στην εταιρεία.


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αυγούστου 09, 2012

Θα γίνει υποχρεωτική η ανακύκλωση

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.586, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει νομοσχέδιο που να καθιστά την…
Σεπτεμβρίου 19, 2011

Είναι αργή η επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης της Green Dot ?

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.031, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη «Είναι κοινώς αποδεκτό ότι το πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας της “Green Dot” αποτελεί έναν από τους πιο σοβαρούς θεσμούς…
Δεκεμβρίου 12, 2010

Μεταφορά προνιων στο εθνικό δίκαιο

Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 σελ 57: (β) Μεταφορά των προνοιών της Οδηγίας 2004/12/ΕΚ και των Αποφάσεων 2005/20/ΕΚ και 2005/270/ΕΚ στο Εθνικό Δίκαιο. Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, η προβλεπόμενη από το άρθρο 16(1)…
Δεκεμβρίου 12, 2010

Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας

Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009: Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας. (α) Επίτευξη στόχων ανάκτησης και ανακύκλωσης. Το άρθρο 6 των περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμων του 2002 μέχρι 2006 καθορίζει ότι μέχρι τις 31.12.2005 θα…

Ανακύκλωση μελανιών

Αυγ 17, 2010 3059
Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1124, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...