Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που οφείλεται στους έμμονους οργανικούς ρύπους

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.881, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 17 Μαΐου 2012 η Βουλή των Αντιπροσώπων επικύρωσε το πρωτόκολλο της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που οφείλεται στους έμμονους οργανικούς ρύπους. Οι τροποποιήσεις στο πρωτόκολλο αποφασίστηκαν το Δεκέμβριο του 2009 στη Γενεύη της Ελβετίας και αφορούσαν την προσθήκη περισσότερων περιορισμών στην παραγωγή και στη χρήση έμμονων οργανικών ρύπων για μείωση των εκπομπών τους στην ατμόσφαιρα.

Παρακαλώ όπως το αρμόδιο υπουργείο ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες από τις ουσίες που αναφέρονται στο πρωτόκολλο έχουν ανευρεθεί ή εισαχθεί ποτέ στην Κύπρο και αν η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ικανοποιητικά εργαλεία, για να μπορεί να τις εντοπίσει, αν τυχόν εισαχθούν, και να επιβάλει αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση εντοπισμού παραβάσεων.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2012 της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Σωτηρούλας Χαραλάμπους στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.881, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

        «Αναφέρομαι στην επιστολή σας με Αρ. Ερ. 23.06.010.01.881 και ημερ. 5.6.2012 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και στη συνέχεια παραθέτω τα ακόλουθα:

1.     Κατά τη διάρκεια της 37ης συνάντησης του Εκτελεστικού Οργάνου της Σύμβασης για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που έγινε στη Γενεύη μεταξύ 14-18 Δεκεμβρίου 2009, αποφασίστηκε η τροποποίηση του Πρωτοκόλλου POPsμε την προσθήκη πρόσθετων περιορισμών στην παραγωγή και χρήση Έμμονων Οργανικών Ρύπων για μείωση των εκπομπών τους στην ατμόσφαιρα.

2.     Η Κύπρος κύρωσε τις τροποποιήσεις του εν λόγω Πρωτοκόλλου με τον περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που Οφείλεται στους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμο [Ν.11(ΙΙΙ)/2012], που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την 1.6.2012.

        Οι συγκεκριμένες αυτές χημικές ουσίες δεν παράγονται στην Κύπρο. Επίσης, η χρήση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορευτεί ή περιοριστεί. Ο περιορισμός στην παραγωγή/χρήση επιτυγχάνεται κυρίως:

        α) με τη χρήση ορθών πρακτικών πρόληψης,

        β) με εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών σε διεργασίες για μείωση της

             απόρριψης τους στο έδαφος ή/και των εκπομπών τους στην ατμόσφαιρα, και

        γ) με τη χρήση υποκατάστατων ουσιών.

3.     Οι εισαγωγές και εξαγωγές των πιο κάτω ουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ρυθμίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 689/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων και τη Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους. Για εκπλήρωση των υποχρεώσεων όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Σύμβαση της Στοκχόλμης, εκδόθηκε το 2004 ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 850/2004/ΕΚ για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους.

4.     Μέσω του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 689/2008/ΕΚ, οι αρμόδιες αρχές κάθε Κράτους Μέλους γνωρίζουν εκ των προτέρων για την εισαγωγή ή εξαγωγή ορισμένων πολύ επικίνδυνων χημικών ουσιών στο ή από το έδαφος τους, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος των ουσιών αυτών καθώς και η περιβαλλοντικά ορθή χρήση τους. Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε οποιαδήποτε παράβαση των υφιστάμενων Κανονισμών στην Κύπρο.

5.     Επιπρόσθετα, οι πιο πάνω ουσίες περιλαμβάνονται στα παραρτήματα της Σύμβασης της Στοκχόλμης. Η Κύπρος κύρωσε τη Σύμβαση της Στοκχόλμης με τον περί της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικό) Νόμο του 2004 [Ν. 42(ΙΙΙ)/2004]. Ο Κυρωτικός Νόμος τροποποιήθηκε ξανά το 2010 με τον Ν. 17(ΙΙΙ)/2010, ώστε να περιληφθούν νέες ουσίες στα παραρτήματα της Σύμβασης.

6.     Η πιο πάνω Σύμβαση προνοεί για την υποχρέωση των μελών της για τη λήψη μέτρων για την απαγόρευση ή για εξάλειψη των χημικών ουσιών ή ομάδες χημικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματά της. Επίσης, προνοεί για τη λήψη μέτρων για τη μείωση ή εξάλειψη των εκπομπών Έμμονων Οργανικών Ρύπων που παράγονται ακούσια από ανθρωπογενείς πηγές. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Υλοποίησης για τη Σύμβαση της Στοκχόλμης το οποίο έχει υποβάλει η Κύπρος στη Γραμματεία της Σύμβασης το 2007.

7.     Τέλος, σημειώνεται ότι οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του Κανονισμού ΕΚ/689/2008) (Κ.Δ.Π. 332/2010) Κανονισμοί του 2010, προνοούν την επιβολή ποινών για ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 689/2008.»

ΜΚ/ΑΜ/Ap-23.06.010.01.881

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιουλίου 09, 2014

Λάρνακα και υδρογονάνθρακες

Φαίνεται ότι για αρκετές υπηρεσίες του κράτους, η ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι νομοθεσίες και κυρίως το πνεύμα των Οδηγιών δεν είχε καμιά θετική επίδραση στον τρόπο σκέψης τους.Στις προοδευμένες κοινωνίες δίνεται πάντα πληροφόρηση σε όποιον τη ζητήσει…
Μαΐου 11, 2014
2

Σόλων Κασίνης «Τα λιμάνια που εξυπηρετούν πλατφόρμες είναι βιομηχανικά»

Δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό περιοδικό Skalatimes.comΤο μείζων θέμα για τη Λάρνακα το τελευταίο διάστημα είναι οι αποφάσεις που έχουν παρθεί για ενεργειακό λιμάνι στο κέντρο της πόλης. Λέγονται πολλά. Αλήθειες, ψέματα, μισές αλήθειες και άπλετη…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...