Μετρήσεις Ποιότητας Αέρα γύρω από τους Ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου

Υπερβάσεις οριακών τιμών.

Η Αρχή οφείλει, σύμφωνα με τις σχετικές άδειες που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να αποστέλλει κάθε χρόνο, στο εν λόγω Υπουργείο, σχετική αναλυτική έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων ποιότητας αέρα γύρω από τους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς. Σύμφωνα με τις σχετικές εκθέσεις για τα έτη 2008, 2009 και 2010, έχουν διαπιστωθεί σημαντικές υπερβάσεις των οριακών τιμών των αιωρούμενων σωματιδίων στον αέρα γύρω από όλους τους σταθμούς όπως έχουν καθοριστεί από τους περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Κανονισμούς του 2002 (ΚΔΠ 574/2002). Ζητήσαμε να πληροφορηθούμε τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η ΑΗΚ για βελτίωση της ποιότητας του αέρα γύρω από τους σταθμούς της και συμμόρφωση με τις σχετικές άδειες και τη νομοθεσία. Απαντώντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι υπερβάσεις παρατηρούνται μόνο στις μετρήσεις σκόνης για όλους τους Σταθμούς και πρόσθεσε ότι κατά το 2010 τα φαινόμενα σκόνης, προερχόμενα από την έρημο της Σαχάρας και άλλα μέρη, ήταν αυξημένα και επηρέασαν, όπως και σε προηγούμενες χρονιές, πολύ αρνητικά την ποιότητα των μετρήσεων σκόνης.