1.1. Οι κλιματικές συνθήκες παίζουν ρόλο στη διασπορά της σκόνης στην ατμόσφαιρα. Συστήνεται να επικεντρώνεται η χρήση των βαρέων οχημάτων κατασκευής κατά προτίμηση μεταξύ Οκτωβρίου - Απριλίου, περίοδο μη ξηρού περιβάλλοντος, για την αποφυγή διασποράς της σκόνης στην ατμόσφαιρα. Σε αντίθετη περίπτωση, τα χώματα ενδείκνυται να καταβρέχονται για να περιορίζεται η σκόνη.

1.2. Τα υλικά που είναι δυνατό να προκαλέσουν σκόνη, όπως χώματα, άμμος, να είναι καλυμμένα κατά τη μεταφορά ή αποθήκευσή τους.

1.3. Εφαρμογή κατάλληλης αντιρυπαντικής τεχνολογίας.

1.4. Για την κίνηση των οχημάτων να επιλέγονται διαδρομές εκτός κατοικημένων περιοχών.

1.5. Τα τμήματα όπου ολοκληρώνονται οι εργασίες, να ασφαλτοστρώνονται άμεσα, για την αποφυγή εκπομπής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

2. Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο έδαφος και το υπέδαφος

2.1. Πριν την έναρξη οποιαδήποτε εργασίας επίχωσης ή εκσκαφής, το εδαφικό κάλυμμα να αφαιρείται για επαναχρησιμοποίησή του σε εργασίες αναχλόασης. Η συγκέντρωσή του εδαφικού καλύμματος να γίνεται, κατά προτίμηση, σε χώρους εκσκαφών και επιχώσεων.

2.2. Να αποφεύγεται η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών κατά την περίοδο υψηλών βροχοπτώσεων.

2.3. Να αποφεύγεται η δημιουργία αχρείαστων δρόμων προσπέλασης.

2.4. Να αποφεύγεται η απόρριψη αποβλήτων, μηχανελαίων και άλλων ρύπων

στο έδαφος. Η διαχείριση των υγρών και στερεών απορριμμάτων και ιδιαίτερα των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία.

2.5. Η παραγωγή του ασφαλτομίγματος να μη γίνεται στο χώρο του εργοταξίου, αλλά στις εγκαταστάσεις της ανάδοχου κατασκευάστριας εταιρίας.

2.6. Τα μηχανήματα κατασκευής να συντηρούνται και επιθεωρούνται σε τακτά χρονικά συστήματα για την αποφυγή διαρροών.

2.7. Να γίνεται κατάλληλη τοποθέτηση των προσωρινών εγκαταστάσεων υγιεινής, ώστε να μην προκαλούνται προβλήματα στο περιβάλλον.

2.8. Κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών του έργου, αξιοποίηση της δυνατότητας διάθεσης χωμάτων, σε άλλα κατασκευαζόμενα τεχνικά έργα ή και το αντίστροφο.

2.9. Παραλαβή των απαιτούμενων για την κατασκευή του έργου αδρανών υλικών από νόμιμα λειτουργούντα λατομεία της ευρύτερης περιοχής.

2.10. Εντοπισμός χώρων εγκαταλειμμένων λατομείων, σε γειτνιάζουσες προς το έργο περιοχές και διερεύνηση της πιθανότητας χρήσης τους για απόρριψη των μπάζων.

2.11. Εναπόθεση από τον ανάδοχο εργολάβο των περισσευούμενων υλικών κατασκευής με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με τις οδηγίες και κανονισμούς των σχετικών νόμων περί απόρριψης των υλικών οικοδομών και άλλων υλικών.

2.12. Αποθήκευση των υλικών εκσκαφής σε χώρους μακριά από κατοικημένες περιοχές. Αποφυγή παραμονής ακάλυπτων εκσκαφών για μεγάλα χρονικάδιαστήματα.

2.13. Αποκατάσταση του τοπίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εργοταξίου.

3. Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στους υδάτινους πόρους.

3.1. Μελέτη του συστήματος υδατοπρομήθειας της περιοχής, για προστασία τυχόν υφιστάμενου δικτύου σωληνώσεων κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

3.2. Εξασφάλιση της απρόσκοπτης και ομαλής απορροής του νερού στους οχετούς και γενικότερα της ροής των επιφανειακών νερών.

3.3. Ελαχιστοποίηση των επεμβάσεων στο φυσικό δίκτυο απορροής ομβρίων και λήψη αντιδιαβρωτικών μέτρων.

3.4. Λήψη μέτρων, σε συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, για τη μη διακοπή παραποτάμιων οικοτόπων και την αποκατάσταση, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, οποιαδήποτε αρνητικής επίπτωσης.

3.5. Διακοπή των εργασιών σε περίπτωση αποκάλυψης υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.

3.6. Αποφυγή κατασκευαστικών εργασιών κατά τη διάρκεια ροής νερού στους ποταμούς.

3.7. Προσεκτική τοποθέτηση των προσωρινών χώρων απόθεσης των υλικών εκσκαφής και των αδρανών υλικών ώστε να μην γειτνιάζουν με ποταμούς.

3.8. Αποφυγή απόρριψης υγρών και στερεών αποβλήτων εντός κοίτης ποταμών. Διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τη νομοθεσία.

3.9. Προστασία γεωτρήσεων που γειτνιάζουν, για αποφυγή απ΄ ευθείαςεισαγωγής ρύπων στα υπόγεια νερά.

3.10. Αποκατάσταση του φυσικού συστήματος αποστράγγισης σε περιοχές πουθα διαταραχθούν από χωματουργικές εργασίες, εκσκαφές ή επιχωματώσεις.

3.11. Φύτευση των τοποθεσιών όπου γίνονται εκσκαφές ή επιχωματώσεις γιατη μείωση της διάβρωσης και της μεταφοράς στερεών στους ποταμούς κατά τηνπερίοδο των βροχοπτώσεων.

4. Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στη χλωρίδα και πανίδα

4.1. Αποφυγή άσκοπης αποκοπής δένδρων και θάμνων.

4.2. Φύτευση νέων δένδρων στα πρανή, σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών, για τον ορισμό του είδους και της διάταξής τους. Συντήρηση των φυτών κατά τη λειτουργία του έργου.

4.3. Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια λειτουργίας του εργοταξίου.

4.4. Καθαρισμός οχετών και σημείων συγκέντρωσης εύφλεκτων υλών, σε τακτά χρονικά διαστήματα και κυρίως κατά τη θερινή περίοδο, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου.

5. Μέτρα αντιμετώπισης ηχορύπανσης

5.1. Εφαρμογή μέτρων μείωσης του θορύβου στο εργοτάξιο, όπως χρήση ωτοασπίδων από το προσωπικό, τοποθέτηση σιγαστήρων στα μηχανήματα, παρακολούθηση των επιπέδων θορύβου με ηχομετρητές, τοποθέτηση ηχοπετασμάτων γύρω από θορυβώδη μηχανήματα και τήρηση κατάλληλου ωραρίου εργασίας.

5.2. Εφαρμογή μέτρων μετριασμού, για κατοικίες που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 100μ από το έργο και όπου η στάθμη θορύβου είναι μεγαλύτερη του ορίου των 55dB, όπως φύτευση νέων δένδρων στα πρανή, κατασκευή πορώδους οδοστρώματος μειωμένου θορύβου και τοποθέτηση διάφανων ηχοπετασμάτων κατάλληλου ύψους.

6. Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον

6.1. Εφαρμογή κατάλληλων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, με προειδοποιητικές πινακίδες και φωτεινά σήματα κατά την κατασκευή και λειτουργία του δρόμου, για διευκόλυνση των χρηστών και τη μείωση του κινδύνου ατυχημάτων.

6.2. Αποκατάσταση από τον ανάδοχο εργολάβο, όλων των δικτύων κοινής ωφελείας της περιοχής μελέτης, που θα επηρεαστούν.

6.3. Τερματισμός εργασιών, σε συνεννόηση με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιολογικών ευρημάτων κατά τη διάρκεια διάνοιξης / βελτίωσης του δρόμου.

6.4. Μελέτη χρήσης φωτοβολταϊκών πλαισίων για τον οδικό φωτισμό.

[Υπηρεσία Περιβάλλοντος]