Νομοθεσία για τον περιορισμό των εκπομπών επιβλαβών ατμών από τα πρατήρια καυσίμων

Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα: Η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση νομοθεσίας για τον περιορισμό των εκπομπών επιβλαβών ατμών από τα πρατήρια καυσίμων
Reference: IP/08/1888 Date: 04/12/2008
HTML: EN FR DE ES IT EL
PDF: EN FR DE ES IT EL
DOC: EN FR DE ES IT EL
IP/08/1888  ρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2008
Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα: Η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση νομοθεσίας για τον περιορισμό των εκπομπών επιβλαβών ατμών από τα πρατήρια καυσίμων
Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα τη θέσπιση νομοθεσίας με στόχο να διασφαλιστεί η δέσμευση και ανακύκλωση των επιβλαβών ατμών βενζίνης που διαφεύγουν κατά τον ανεφοδιασμό των αυτοκινήτων στα πρατήρια καυσίμων. Στις αντλίες βενζίνης πολλών πρατηρίων καυσίμων ανά την ΕΕ θα πρέπει να εγκατασταθεί εξοπλισμός ικανός να ανακτήσει ποσοστό 85% ή και μεγαλύτερο των ατμών αυτών. Οι ατμοί βενζίνης περιέχουν βενζόλιο, γνωστή καρκινογόνο ουσία, και συμβάλλουν στον σχηματισμό τροποσφαιρικού όζοντος (αιθαλομίχλης), ενός από τους επιβλαβέστερους ατμοσφαιρικούς ρύπους για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον.
Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος, κ. Σταύρος Δήμας, δήλωσε σχετικά: «Η πρόταση αυτή αποβλέπει στη βελτίωση της υγείας των ευρωπαίων πολιτών. Θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, περιορίζοντας τις εκπομπές δύο επιβλαβών ρύπων, του τροποσφαιρικού όζοντος και του βενζολίου.»
Τι συνεπάγεται η νομοθεσία αυτή;
Η προτεινόμενη οδηγία θα επιβάλει την εγκατάσταση συστήματος της λεγόμενης φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης (ΑΑΒ) στις αντλίες βενζίνης όλων των νέων ή ριζικά ανακαινιζόμενων πρατηρίων καυσίμων που διακινούν ποσότητες βενζίνης άνω των 500 κυβικών μέτρων ετησίως. Επίσης, όλα τα πρατήρια καυσίμων που βρίσκονται κάτω από κατοικίες θα οφείλουν να εγκαταστήσουν τον εξοπλισμό αυτό ανεξαρτήτως του μεγέθους τους. Επιπλέον, τα μεγαλύτερα υφιστάμενα πρατήρια, με διακίνηση ποσοτήτων βενζίνης άνω των 3000 κυβικών μέτρων ετησίως, θα πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζουν τη φάση II της ΑΑΒ το αργότερο το 2020.
Στα μισά περίπου κράτη μέλη, υπάρχουν ήδη πρατήρια βενζίνης με εγκατεστημένο εξοπλισμό ΑΑΒ της φάσης II. Η προτεινόμενη οδηγία θα επεκτείνει την πρακτική αυτή σε ολόκληρη την ΕΕ, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τις εκπομπές.
Πως λειτουργεί το σύστημα ΑΑΒ της φάσης II;
Στη δεξαμενή βενζίνης ενός αυτοκινήτου, πάνω από τη στιβάδα του υγρού καυσίμου υπάρχουν ατμοί βενζίνης. Κατά τον ανεφοδιασμό του αυτοκινήτου οι ατμοί αυτοί μετατοπίζονται και διαφεύγουν στην ατμόσφαιρα. Ο εξοπλισμός ΑΑΒ της φάσης II δεσμεύει τους διαφεύγοντες ατμούς. Η δέσμευση αυτή επιτυγχάνεται με τη δημιουργία κενού για την αναρρόφηση των ατμών μέσω του σωλήνα και του επιστομίου παροχής και τη διοχέτευσή τους είτε στην υπόγεια δεξαμενή του πρατηρίου, είτε απευθείας στην αντλία καυσίμων από την οποία προήλθαν. Η δεύτερη αυτή τεχνολογία είναι πιο πρόσφατη και δεν απαιτεί οιαδήποτε μετατροπή των υπόγειων σωληνώσεων του πρατηρίου καυσίμων.
Επιβλαβείς επιδράσεις του βενζολίου και του όζοντος
Οι ατμοί βενζίνης περιέχουν μίγμα υδρογονανθράκων, μεταξύ άλλων και το καρκινογόνο για τον άνθρωπο βενζόλιο, του οποίου η κατώτατη μη επικίνδυνη συγκέντρωση είναι άγνωστη. Έχει καθοριστεί οριακή τιμή για τη συγκέντρωση του βενζολίου στον ατμοσφαιρικό αέρα, η οποία θα αρχίσει να ισχύει στην ΕΕ το 2010.
Οι υδρογονάνθρακες αντιδρούν στην ατμόσφαιρα και σχηματίζουν τροποσφαιρικό όζον, το οποίο μπορεί να μεταφερθεί σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων στον αέρα. Αντίθετα με το στρατοσφαιρικό στρώμα του όζοντος, το οποίο μας προστατεύει από τις επικίνδυνες υπεριώδεις ακτινοβολίες, το τροποσφαιρικό όζον είναι επιβλαβές τόσο για την υγεία του ανθρώπου, όσο και για τα οικοσυστήματα. Η έκθεση του ανθρώπου στο όζον μπορεί να προκαλέσει από ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος μέχρι φλεγμονή των πνευμόνων, στις σοβαρότερες δε περιπτώσεις ακόμη και θάνατο των πλέον ευάλωτων ατόμων. Δεν έχουν προσδιοριστεί μέχρι σήμερα ασφαλή επίπεδα έκθεσης στο όζον. Όσον αφορά το περιβάλλον, η επιβλαβής επίδραση του όζοντος συνιστά το σοβαρότερο πρόβλημα από πλευράς περιφερειακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης, δεδομένου ότι επηρεάζει τα δάση, τη βλάστηση και τις γεωργικές καλλιέργειες της Ευρώπης.
Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης που προκαλεί το όζον και η οποία οδηγεί σε σοβαρή υπέρβαση των κοινοτικών στόχων για την υγεία ανά την ΕΕ. Εκτιμάται ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση στην ΕΕ, και ιδίως η οφειλόμενη στα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια, αλλά και σε μικρότερο βαθμό αυτή που οφείλεται στο τροποσφαιρικό όζον, προκαλεί κάθε χρόνο τον πρόωρο θάνατο περίπου 370.000 πολιτών και μειώνει το μέσο προσδόκιμο ζωής κατά εννέα μήνες.
Τα επόμενα στάδια
Η πρόταση θα υποβληθεί τώρα στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να την εξετάσουν στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης.
Για περισσότερες πληροφορίες
http://ec.europa.eu/environment/air/transport/petrol.htm