ΤΗΣ ΝΤΟΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Φωτογραφία
Από τον Ιανουάριο του 2011 ο Κλάδος Ποιότητας Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας έχει αρχίσει την υλοποίηση του έργου ΡΜ3 σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ (ερευνητική ομάδα του Αναπληρωτή Καθηγητή Διόφαντου Χατζημιτσή), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κυπριακό συμβουλευτικό οίκο ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική ΛΤΔ και την εταιρεία ΕSS GmbΗ Αυστρίας.
Το έργο, διάρκειας τριών ετών, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «LΙFΕ+» και αποσκοπεί στην εκτίμηση και τεκμηρίωση της συνεισφοράς σκόνης από τις φυσικές και διασυνοριακές πηγές σκόνης, την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης της σκόνης και στη συνέχεια στη διαμόρφωση και βελτιστοποίηση προγράμματος μέτρων διαχείρισής της.
Μιλώντας στον «Φ» ο συντονιστής του προγράμματος, ανώτερος λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Σάββας Κλεάνθους, τόνισε ότι η επίτευξη καλύτερης ποιότητας αέρα είναι ένα από τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα σε όλες τις χώρες.
«Συνεχείς μετρήσεις ποιότητας του αέρα διεξάγονται στην Κύπρο από το 1991», ανέφερε. «Έκτοτε το δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα επεκτάθηκε και αυτή τη στιγμή αποτελείται από δεκατρείς καταγραφικούς σταθμούς, πλήρως εξοπλισμένους με αυτόματα όργανα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μετρήσεων που διεξήχθησαν σε αντιπροσωπευτικό κυκλοφοριακό σταθμό στη Λευκωσία κατά τα τελευταία 10 χρόνια, παρατηρείται γενικά μια συνεχής μείωση της συγκέντρωσης των περισσότερων ρύπων στην ατμόσφαιρα (ΝΟ, ΝΟ2, ΝΟx, SΟ2, CΟ). Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη βελτίωση της ποιότητας των καυσίμων, στην εισαγωγή οχημάτων νέας τεχνολογίας εξοπλισμένων με καταλύτη, στην περιοδική επιθεώρηση των οχημάτων και στον έλεγχο της βιομηχανικής ρύπανσης».
Στην Κύπρο, σύμφωνα με τον συντονιστή του προγράμματος, για τους περισσότερους ρύπους δεν παρατηρείται υπέρβαση των οριακών τιμών που καθορίζονται στην Κυπριακή και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Εξαίρεση αποτελεί το Όζον και τα Αιωρούμενα Σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 10 μικρομέτρων (ΑΣ10).
«Όσον αφορά το Όζον, δεν σημειώθηκαν πουθενά υπερβάσεις του ωριαίου κατωφλίου ενημέρωσης πληθυσμού, που είναι τα180 μg/m3», επισημαίνει, «σημειώθηκαν όμως σημαντικές υπερβάσεις του 8ωρου στόχου για το 2010 που είναι τα 120 μg/m3, κυρίως σε μη αστικές περιοχές.
Μικρός αριθμός υπερβάσεων σημειώθηκε επίσης στις πόλεις και άλλες κατοικημένες περιοχές. Οι υπερβάσεις αυτές οφείλονται πρώτιστα στη διασυνοριακή ρύπανση και στις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο και ευρύτερα στον μεσογειακό χώρο, όπως υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλη ηλιοφάνεια, που ευνοούν τη δημιουργία του.
Στην περίπτωση των ΑΣ10, αναφέρει ο κ. Κλεάνθους, παρατηρούνται υπερβάσεις τόσο της ετήσιας (40 μg/m3) όσο και της 24ωρης (50 μg/m3) οριακής τιμής, με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία, σε όλες σχεδόν τις περιοχές της Κύπρου και ιδιαίτερα τις αστικές. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε φυσικές πηγές, όπως το θαλάσσιο άλας και η διασυνοριακή ρύπανση, στην επαναιώρηση σκόνης από τους δρόμους και ακάλυπτες περιοχές καθώς επίσης και στις εκπομπές από ανθρωπογενείς πηγές.
«Από χημικές αναλύσεις που έγιναν σε μεγάλο αριθμό φίλτρων συλλογής σκόνης», εξήγησε, «μελετήθηκε η ποσοστιαία κατανομή προέλευσης των αιωρούμενων σωματιδίων σε έναν αντιπροσωπευτικό σταθμό μέτρησης ρύπανσης με αυξημένη τροχαία κίνηση, όπως στη Λευκωσία και σε ένα σταθμό μέτρησης ρύπανσης βάσης, όπως στην Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου.
Από την εν λόγω μελέτη διαφάνηκε ότι, μεγάλος αριθμός υπερβάσεων της 24ωρης οριακής τιμής οφείλεται στη μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα, Βόρειας Αφρικής, Μέσης Ανατολής και άλλες ξηρές περιοχές, καθώς και στο θαλασσινό άλας».
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αναφορικά με τη μεθοδολογία που ακολουθείται στο πρόγραμμα, ο συντονιστής του τονίζει ότι θα αναπτυχθεί και εφαρμοστεί μεθοδολογία προσδιορισμού και κατανομής των πηγών εκπομπής σκόνης μέσα από τη χρήση μοντέλων και χημικών αναλύσεων. «Επιπρόσθετα, θα εφαρμοστούν καινοτόμες μέθοδοι όπως η χρήση συστημάτων LΙDΑR για την εκτίμηση της διασυνοριακής μεταφοράς σκόνης και την καθ’ ύψος μέτρηση της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων», τονίζει ο Σάββας Κλεάνθους. «Θα γίνει επίσης επέκταση και βελτίωση των δυνατοτήτων παρακολούθησης με τη χρήση μεθόδων ανίχνευσης εξ αποστάσεως. Συγκεκριμένα για να μελετηθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση σε επίπεδο εδάφους θα χρησιμοποιηθεί ένα φωτόμετρο Sun ώστε να προσδιοριστεί το Οπτικό Πάχος των Αερολυμάτων και να απομακρυνθούν οι ατμοσφαιρικές επιδράσεις στις δορυφορικές εικόνες που θα ληφθούν. Οι εν λόγω εικόνες παρέχουν μια συνοπτική απεικόνιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε συστηματική βάση. Ακολούθως θα δημιουργηθούν σχέσεις μεταξύ των δεδομένων αυτών ώστε να μετατραπούν οι δορυφορικές μετρήσεις σε δείκτες ποιότητας αέρα».
Επιπρόσθετα, επισημαίνει, θα εφαρμοστούν περιφερειακά μοντέλα διασποράς και μεταφοράς σε μεγάλη κλίμακα, τα οποία θα συνδεθούν με μοντέλα μέσης κλίμακας. Το εν λόγω μοντέλο θα χρησιμοποιήσει δεδομένα εκπομπών από πηγές όπως είναι τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, λατομεία ή μεταλλεία, καθώς και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση των μετεωρολογικών μοντέλων.

Συνδυασμός μοντέλων και μεθόδων ανίχνευσης

Ένα από τα αποτελέσματα του έργου, αναφέρει ο συντονιστής του, είναι ο συνδυασμός μοντέλων και μεθόδων ανίχνευσης εξ αποστάσεως με τις σημειακές μετρήσεις παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο από σταθμούς που διαθέτει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Ταυτόχρονα, χημικές αναλύσεις της σκόνης που θα ληφθούν σε φίλτρα από τους εν λόγω σταθμούς, θα βοηθήσουν περαιτέρω στην επαλήθευση των μοντέλων για την πιο ακριβή προσομοίωση της ποιότητας του αέρα σε ολόκληρη την Κύπρο καθώς και στην εξακρίβωση των πηγών και της προέλευσης των αιωρούμενων σωματιδίων για τον σχεδιασμό στοχευμένων σχεδίων διαχείρισης της σκόνης. «Η συνεχής παρακολούθηση της συμμόρφωσης των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων», τόνισε, «με τα θεσμοθετημένα όρια θα γίνει με την ανάπτυξη διαδικτυακού λογισμικού συστήματος διαχείρισης και εκτίμησης της ποιότητας του αέρα. Θα αναβαθμιστούν επίσης οι δυνατότητες πρόγνωσης και διάγνωσης επεισοδίων σκόνης και θα επεκταθούν οι δράσεις ενημέρωσης του κοινού μέσα από εφαρμογή τεχνολογιών κινητής τεχνολογίας 3G για πληροφόρηση του κοινού».

Δυνατότητα πρόγνωσης αιωρούμενων σωματιδίων
ΜΙΛΩΝΤΑΣστον «Φ» ο αναπληρωτής καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ, Διόφαντος Χατζημιτσής, τόνισε ότι η ερευνητική ομάδα προσφέρει στο έργο τη συνδυασμένη χρήση δορυφορικών δεδομένων, συστημάτων LΙDΑR και ηλιοφωτομέτρων για την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με απώτερο σκοπό την άμεση συσχέτιση του οπτικού πάχους των αερολυμάτων που ανακτώνται από το διάστημα με τους σταθμούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας...
Από πλευράς του, ο διευθύνων σύμβουλος του κυπριακού συμβουλευτικού οίκου ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική ΛΤΔ, Χαράλαμπος Παναγιώτου, πρόσθεσε ότι θα γίνει σύνδεση περιφερειακών μοντέλων διασποράς με το υφιστάμενο μοντέλο μέσης κλίμακας και ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων τοπικής κλίμακας. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει η δυνατότητα πρόγνωσης της συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα ιδιαίτερα στις περιπτώσεις επεισοδίων διασυνοριακής μεταφοράς σκόνης, π.χ. από Σαχάρα. Για περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση, http://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/Default.aspx.