Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1100, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας κι ένα περιβαλλοντικό θέμα αιχμής. Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι υπεύθυνη για το θάνατο 370 000 Ευρωπαίων, ενώ μειώνει τον προσδόκιμο μέσο όρο ζωής από εννιά μήνες μέχρι δύο χρόνια και αυξάνει τις αναπνευστικές παθήσεις. Τα λεπτόκοκκα αιωρούμενα σωματίδια αποτελούν αιτία 350 000 πρόωρων θανάτων ετησίως στην ΕΕ.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο βαθμό εντοπίζεται πρόβλημα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Κύπρο σε σχέση με τα λεπτόκοκκα αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5);

2. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει το αρμόδιο υπουργείο, για να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της κοινοτικής Οδηγίας περί της ποιότητας του αέρα;

3. Προτίθεται η κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλία σε κοινοτικό επίπεδο, ώστε να ενισχυθεί το όριο που τίθεται από την Οδηγία (25 mg/m3), το οποίο είναι υπερδιπλάσιο από αυτό που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας;

Απάντηση ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2010 της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Σωτηρούλας Χαραλάμπους στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1100, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας με Αρ. Ερ. 23.06.009.04.1100 και ημερ. 4.5.2010 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

  1. Από τις μετρήσεις ποιότητας αέρα που διεξάγει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε διάφορα σημεία της Κύπρου, διαπιστώνεται ότι οι συγκεντρώσεις των περισσότερων ρύπων δεν υπερβαίνουν τις αντίστοιχες οριακές τιμές, όπως αυτές καθορίζονται στην Κυπριακή νομοθεσία, η οποία είναι εναρμονισμένη πλήρως με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Εξαίρεση αποτελούν οι συγκεντρώσεις των Αιωρούμενων Σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη των 10 μικρομέτρων (ΑΣ10), για τις οποίες παρατηρούνται υπερβάσεις τόσο της ετήσιας (40 μg/m3) όσο και της εικοσιτετράωρης (50 μg/m3) οριακής τιμής, σε όλες σχεδόν τις περιοχές της Κύπρου, ιδιαίτερα τις αστικές. Οι υπερβάσεις αυτές οφείλονται αφενός σε φυσικές πηγές (θαλάσσιο άλας από τη συμπαράσυρση και εξάτμιση σταγονιδίων από τη θάλασσα) και στη διασυνοριακή ρύπανση (μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα και άλλες περιοχές) και αφετέρου σε εκπομπές από ανθρωπογενείς πηγές, όπως είναι οι εκπομπές από τα οχήματα, τις κεντρικές θερμάνσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
  2. Στην περίπτωση των Αιωρούμενων Σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη των 2.5 μικρομέτρων (ΑΣ2.5), η οριακή τιμή που καθορίστηκε στη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και για καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη 2008/50/ΕΚ, είναι 25 μικρογραμμάρια ΑΣ2.5 ανά κυβικό μέτρο αέρα, η οποία είναι η μέση ετήσια τιμή που θα πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το έτος 2015. Παράλληλα, η εν λόγω Οδηγία ορίζει περιθώριο ανοχής (20%), το οποίο μειώνεται κατά ίσα ποσοστά, αρχίζοντας από την 1.1.2009 έως την 1.1.2015.
  3. Από τις μετρήσεις που διεξάγει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, δεν παρατηρείται υπέρβαση της πιο πάνω οριακής τιμής. Συγκεκριμένα, η ετήσια συγκέντρωση ΑΣ2.5 στον ατμοσφαιρικό αέρα της Κύπρου, κυμάνθηκε κατά το έτος 2009 κάτω από τα 20 μg/m3.
  4. Για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ιδιαίτερα από Αιωρούμενα Σωματίδια (ΑΣ10 και ΑΣ2.5), και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο, ετοιμάστηκε Εθνικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το Φεβρουάριο 2008 και στη συνέχεια υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η υλοποίηση του εν λόγω Σχεδίου Δράσης παρακολουθείται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνεργασία με άλλα πέντε συναρμόδια Υπουργεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων, το ETEK και άλλους Φορείς, που συμμετέχουν στην προβλεπόμενη από τη σχετική Νομοθεσία Συμβουλευτική Τεχνική Επιτροπή.

Ήδη, με προσωπική επιστολή που απέστειλα πρόσφατα στους συναδέλφους μου Υπουργούς Εσωτερικών, Συγκοινωνιών και Έργων, Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και στους Δήμους της Κύπρου, ζήτησα την προσωπική τους παρέμβαση για την υλοποίηση των μέτρων που αφορούν το Υπουργείο/Δήμο τους.

  1. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ποιότητα του αέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανεξετάσει το 2013 τις διατάξεις της Οδηγίας που αφορούν τα ΑΣ2.5 και θα υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τα ακόλουθα στοιχεία:

(α)     την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην υλοποίηση των κοινοτικών μέτρων μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης,

(β)     την κατάσταση της ποιότητας του αέρα και τις δυνατότητες μείωσης της οριακής τιμής στα κράτη μέλη,

(γ)     τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και άλλους συναφείς οργανισμούς.

Κατά την επανεξέταση αυτή, η Κύπρος, όπως και τα άλλα κράτη μέλη, θα έχει την ευκαιρία να εκφράσει τις απόψεις της υπό το φως και των εξελίξεων που θα έχουν επέλθει στο διάστημα μέχρι το 2013.»

ΓΧ/ΗΚ/AP-23.06.009.04.1100