Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.881, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 17 Μαΐου 2012 η Βουλή των Αντιπροσώπων επικύρωσε το πρωτόκολλο της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που οφείλεται στους έμμονους οργανικούς ρύπους. Οι τροποποιήσεις στο πρωτόκολλο αποφασίστηκαν το Δεκέμβριο του 2009 στη Γενεύη της Ελβετίας και αφορούσαν την προσθήκη περισσότερων περιορισμών στην παραγωγή και στη χρήση έμμονων οργανικών ρύπων για μείωση των εκπομπών τους στην ατμόσφαιρα.

Παρακαλώ όπως το αρμόδιο υπουργείο ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες από τις ουσίες που αναφέρονται στο πρωτόκολλο έχουν ανευρεθεί ή εισαχθεί ποτέ στην Κύπρο και αν η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ικανοποιητικά εργαλεία, για να μπορεί να τις εντοπίσει, αν τυχόν εισαχθούν, και να επιβάλει αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση εντοπισμού παραβάσεων.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2012 της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Σωτηρούλας Χαραλάμπους στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.881, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

        «Αναφέρομαι στην επιστολή σας με Αρ. Ερ. 23.06.010.01.881 και ημερ. 5.6.2012 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και στη συνέχεια παραθέτω τα ακόλουθα:

1.     Κατά τη διάρκεια της 37ης συνάντησης του Εκτελεστικού Οργάνου της Σύμβασης για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που έγινε στη Γενεύη μεταξύ 14-18 Δεκεμβρίου 2009, αποφασίστηκε η τροποποίηση του Πρωτοκόλλου POPsμε την προσθήκη πρόσθετων περιορισμών στην παραγωγή και χρήση Έμμονων Οργανικών Ρύπων για μείωση των εκπομπών τους στην ατμόσφαιρα.

2.     Η Κύπρος κύρωσε τις τροποποιήσεις του εν λόγω Πρωτοκόλλου με τον περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που Οφείλεται στους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμο [Ν.11(ΙΙΙ)/2012], που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την 1.6.2012.

        Οι συγκεκριμένες αυτές χημικές ουσίες δεν παράγονται στην Κύπρο. Επίσης, η χρήση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορευτεί ή περιοριστεί. Ο περιορισμός στην παραγωγή/χρήση επιτυγχάνεται κυρίως:

        α) με τη χρήση ορθών πρακτικών πρόληψης,

        β) με εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών σε διεργασίες για μείωση της

             απόρριψης τους στο έδαφος ή/και των εκπομπών τους στην ατμόσφαιρα, και

        γ) με τη χρήση υποκατάστατων ουσιών.

3.     Οι εισαγωγές και εξαγωγές των πιο κάτω ουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ρυθμίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 689/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων και τη Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους. Για εκπλήρωση των υποχρεώσεων όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Σύμβαση της Στοκχόλμης, εκδόθηκε το 2004 ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 850/2004/ΕΚ για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους.

4.     Μέσω του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 689/2008/ΕΚ, οι αρμόδιες αρχές κάθε Κράτους Μέλους γνωρίζουν εκ των προτέρων για την εισαγωγή ή εξαγωγή ορισμένων πολύ επικίνδυνων χημικών ουσιών στο ή από το έδαφος τους, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος των ουσιών αυτών καθώς και η περιβαλλοντικά ορθή χρήση τους. Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε οποιαδήποτε παράβαση των υφιστάμενων Κανονισμών στην Κύπρο.

5.     Επιπρόσθετα, οι πιο πάνω ουσίες περιλαμβάνονται στα παραρτήματα της Σύμβασης της Στοκχόλμης. Η Κύπρος κύρωσε τη Σύμβαση της Στοκχόλμης με τον περί της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικό) Νόμο του 2004 [Ν. 42(ΙΙΙ)/2004]. Ο Κυρωτικός Νόμος τροποποιήθηκε ξανά το 2010 με τον Ν. 17(ΙΙΙ)/2010, ώστε να περιληφθούν νέες ουσίες στα παραρτήματα της Σύμβασης.

6.     Η πιο πάνω Σύμβαση προνοεί για την υποχρέωση των μελών της για τη λήψη μέτρων για την απαγόρευση ή για εξάλειψη των χημικών ουσιών ή ομάδες χημικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματά της. Επίσης, προνοεί για τη λήψη μέτρων για τη μείωση ή εξάλειψη των εκπομπών Έμμονων Οργανικών Ρύπων που παράγονται ακούσια από ανθρωπογενείς πηγές. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Υλοποίησης για τη Σύμβαση της Στοκχόλμης το οποίο έχει υποβάλει η Κύπρος στη Γραμματεία της Σύμβασης το 2007.

7.     Τέλος, σημειώνεται ότι οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του Κανονισμού ΕΚ/689/2008) (Κ.Δ.Π. 332/2010) Κανονισμοί του 2010, προνοούν την επιβολή ποινών για ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 689/2008.»

ΜΚ/ΑΜ/Ap-23.06.010.01.881