Η επίτευξη καλύτερης ποιότητας αέρα είναι ένα από τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα σε όλες τις χώρες. Στην Κύπρο, για τους περισσότερους ρύπους δεν παρατηρείται υπέρβαση των οριακών τιμών που καθορίζονται στην Κυπριακή και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Εξαίρεση αποτελεί το Όζον και τα Αιωρούμενα Σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 10 μικρομέτρων (ΑΣ10). Στην περίπτωση των ΑΣ10, παρατηρούνται υπερβάσεις τόσο της ετήσιας (40 μg/m3) όσο και της 24ωρης (50 μg/m3) οριακής τιμής σε όλες σχεδόν τις περιοχές της Κύπρου και ιδιαίτερα τις αστικές. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε φυσικές πηγές (θαλάσσιο άλας, διασυνοριακή ρύπανση), στην επαναιώρηση σκόνης από τους δρόμους και ακάλυπτες περιοχές καθώς επίσης και στις εκπομπές από ανθρωπογενείς πηγές.

Ως εκ τούτου, υπάρχει κίνδυνος επιβολής κυρώσεων στην Κύπρο για την μη συμμόρφωσή της προς τις οριακές τιμές των ΑΣ10 που τίθενται στην Οδηγία 2008/50/ΕΚ. Η εν λόγω Οδηγία όμως, δίνει το δικαίωμα στα Κράτη Μέλη να εξαιρεθούν από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές των ΑΣ, για τις περιπτώσεις όπου οι υπερβάσεις αυτές οφείλονται σε φυσικές πηγές.

Όσον αφορά την Κύπρο, οι πηγές αυτές συμβάλλουν σημαντικά στις υπερβάσεις των οριακών τιμών, γι’ αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί μια μεθοδολογία ποσοτικοποίησης της συνεισφοράς τους στις συνολικές μετρούμενες συγκεντρώσεις των ΑΣ, ώστε να διευκολυνθεί η προετοιμασία αποτελεσματικών σχεδίων διαχείρισης της σκόνης.

Για τον σκοπό αυτό, από τον Ιανουάριο 2011, ο κλάδος Ποιότητας του Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας έχει αρχίσει την υλοποίηση του έργου PM3. Το έργο, διάρκειας τριών ετών, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ και αποσκοπεί αρχικά στην εκτίμηση και τεκμηρίωση της συνεισφοράς σκόνης από τις φυσικές και διασυνοριακές πηγές σκόνης, την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης της σκόνης και στην συνέχεια στη διαμόρφωση και βελτιστοποίηση προγράμματος μέτρων διαχείρισής της. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί να βρει κανείς στην ιστοσελίδα του έργου, www.life-airquality.eu.

Στο έργο θα αναπτυχθεί και εφαρμοστεί μεθοδολογία προσδιορισμού και κατανομής των πηγών εκπομπής σκόνης μέσα από τη χρήση μοντέλων και ορυκτολογικών αναλύσεων. Επιπρόσθετα, θα εφαρμοστούν καινοτόμες μέθοδοι όπως η χρήση συστημάτων LIDAR για την εκτίμηση της διασυνοριακής μεταφοράς σκόνης και την καθ’ ύψος μέτρηση της συγκέντρωσης των ΑΣ όπως επίσης θα γίνει σύνδεση περιφερειακών μοντέλων διασποράς με μοντέλα μέσης κλίμακας και ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων τοπικής κλίμακας.

Παράλληλα, το έργο αποσκοπεί στην επέκταση και βελτίωση των δυνατοτήτων παρακολούθησης με τη χρήση μεθόδων ανίχνευσης εξ’ αποστάσεως (remote sensing) και τη χρήση πρόσθετων μονάδων μέτρησης, στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων πρόγνωσης και διάγνωσης επεισοδίων σκόνης και στην επέκταση των δράσεων ενημέρωσης του κοινού μέσα από εφαρμογή τεχνολογιών κινητής τεχνολογίας 3G.

Ανάδοχος και συντονιστής του έργου είναι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και συμμετέχοντες φορείς είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η ESS GmbH Αυστρίας, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Διευθυντή του έργου, κύριο Σάββα Κλεάνθους (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Κλάδος Ποιότητας Αέρα, Τηλ: 22405639).