Παρόμοια

Απαντήσεις σε ερωτήματα βουλευτών στη Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, 15.5.2008
Το στρατηγικό σχέδιο μείωσης των εκπομπών του φαινομένου του θερμοκηπίου και η πορεία υλοποίησής του (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)


1. Ποιοι είναι οι ενδεικτικοί στόχοι πολιτικής στον τομέα της Ενέργειας σε σχέση με τη μείωση των εκπομπών του φαινομένου του θερμοκηπίου;
i. Εισαγωγή φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της Κύπρου και κατασκευή του ενεργειακού κέντρου στο Βασιλικό (αναμενόμενη λειτουργία μέχρι το 2012). 
ii. Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και της εξοικονόμησης ενέργειας:
Αύξηση της συνεισφοράς των ΑΠΕ από το 4,70/0 1 (2006) στο 9% της συνολικής κατανάλωσης μέχρι το 2010.
Αύξηση της ηλεκτρισμού από ΑΠΕ από το 0,03% (2006) στο 6% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρισμού μέχρι το 2010, 9% το 2015 και 12% το 2020. Η κατανομή της παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ αναμένεται να προέλθει κυρίως από την αιολική ενέργεια (4,59%) και βιομάζα (1 , 18%).
Μείωση κατά 1% ετήσια της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας μέσω μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας (έτος αναφοράς το 2006).
Επίτευξη του στόχου για χρήση 10% βιοκαυσίμων στις μεταφορές μέχρι το 2020. 

2. τι μέτρα πολιτικής εφαρμόζονται για επίτευξη των στόχων;
Συντονισμός και συστηματική διεκπεραίωση της προεργασίας για την κατασκευή ενεργειακού κέντρου στο Βασιλικό.
Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2003 (Ν.33(Ι)2ΟΟ3): Δημιουργήθηκε Ειδικό Ταμείο Ενίσχυσης των ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας, τα έσοδα του οποίου προέρχονται από την επιβολή ενεργειακού τέλους ύψους €0,22ί kWh στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Τα έσοδα του ταμείου ανέρχονται σε σχεδόν €10 εκατομμύρια ανά έτος και μέχρι το 2010 αναμένεται ότι τα συνολικά έσοδα θα ανέλθουν στα €75 εκατομμύρια. Τα έσοδα του ταμείου χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των κρατικών ενισχύσεων του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ενθάρρυνσης χρήσης ΑΓΙΕ.
Με βάση των νέων μεθόδων υπολογισμού της συνεισφοράς των ΑΓΙΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο, το ποσοστό του 2005 έχει επανα-υπολογιστεί στο 2,08% αντί 4,5%. Ο ενδεικτικός στόχος του 9% θα αναθεωρηθεί ανάλογα.
- ι -
ii i . Λειτουργία της Επιτροπής Μονοθυριδικής Πρόσβασης για αδειοδότηση μεγάλων εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Επιτροπή συγκαλεί συσκέψεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυση προβλημάτων που αναφύονται.
Σύσταση της τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από τους Υπουργούς Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, Εσωτερικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα και αποφάσεις με σκοπό την επίλυση τυχών προβλημάτων και επίσπευση των εγκαταστάσεων ΑΠΕ.
ν. Αναθεώρηση των μέτρων πολιτικής και των ενδεικτικών στόχων ανάλογα με την πρόοδο που συντελείται, τα προβλήματα που παρουσιάζονται, τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις.

3. τι πρόοδος έχει επιτελεστεί μέχρι σήμερα;
i. Πρόοδος στην κατασκευή Ενεργειακού Κέντρου στο Βασιλικό:
Οριστικοποίηση της απαλλοτρίωσης του χώρου που κατελάμβαναν οι εγκαταστάσεις των Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών,
Ολοκλήρωση των εργασιών αποσυναρμολόγησης των εγκαταστάσεων και κατεδάφισης των οικοδομημάτων των Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, καθώς και της αποκατάστασης του χώρου,
Εκπόνηση του Βασικού Σχεδιασμού του Ενεργειακού Κέντρου στο Βασιλικό,
Σύσταση ενός ανεξάρτητου φορέα Ιδιωτικού Δικαίου, της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ),
Οριστικοποίηση των εγγράφων διαγωνισμού για την πρόσληψη Σύμβουλου Διευθυντή Έργου για το Έργο του Ενεργειακού Κέντρου, με βάση την πρόσφατη Υπουργική
Απόφαση της 18 ης Ιουνίου 2008,
Βάσει της Υπουργικής Απόφασης της 18ης Ιουνίου προγραμματίζονται διερευνητικές επαφές, όσον αφορά την εξασφάλιση της προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου, καταρχήν με κρατικές εταιρείες και μετέπειτα με άλλες, ιδιωτικές εταιρείες. Σημειώνεται ότι παλαιότερα είχαν πραγματοποιηθεί επαφές για την εξασφάλιση των αναγκαίων ποσοτήτων φυσικού αερίου με την Αίγυπτο, Βάσει της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 14/05/2008 (Αρ. Απόφασης: 67.196), ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες για την απαλλοτρίωση του επιπρόσθετου αναγκαίου χώρου για την ανέγερση του Ενεργειακού Κέντρου.
ii. Πρόοδος στην προώθηση ΑΓΙΕ και εξοικονόμηση ενέργειας (έτος αναφοράς 2007):
Συνεισφορά ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση ενέργειας:
Ηλεκτρισμός από ΑΠΕ: 0,07 %
Συνολική κατανάλωσης ενέργειας: 1.881.Ο34 Toe
Χρήση βιοκαυσίμων στις μεταφορές: 0,1 %
Τα Σχέδια Χορηγιών λειτουργούν κανονικά. Από το 2004 μέχρι το τέλος τον Ιούλιο 2008 πληρώθηκαν 15.423 αιτήσεις και παραχωρήθηκαν €21 εκατομμύρια. Υποβλήθηκαν συνολικά πέραν των 28.000 αιτήσεων.
i ii . Επιτεύγματα Επιτροπής Μονοθυριδικής Πρόσβασης
Επίσπευση της αδειοδότησης 6 Αιολικών Πάρκων Συντονισμός για την κατάρτιση αμοιβαία αποδεκτών συμβάσεων μίσθωσης γής, αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΗΚ και επιδότησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
ίν. Θέματα που επιλήφθηκε η τριμελής εξ Υπουργών Επιτροπή Παροχή κινήτρων προς τις κοινότητες που συνορεύουν με χώρους όπου προγραμματίζονται να γίνουν μεγάλες εγκαταστάσεις ΑΓΙΕ, υπό την μορφή αντισταθμιστικών μέτρων
Λήψη αποφάσεων όσο αφορά την περίοδο ενοικίασης χαλίτικης και δασικής γης καθώς επίσης και Τουρκοκυπριακής γης σε ενδιαφερόμενους επενδυτές σε συστήματα εκμετάλλευσης ΑΓΙΕ.
Ετοιμασία συμπληρωματικής νομοθεσίας σε σχέση με την αδειοδότηση των συστημάτων ΑΠΕ. Έκδοση της Εντολής Αρ.2Ι2ΟΟ6 του Υπουργού Εσωτερικών για διευκόλυνση των αδειοδοτήσεων εγκαταστάσεων ΑΓΙΕ και της Εγκυκλίου 3 του 2008 του Υπουργείου Εσωτερικών για περαιτέρω διευκόλυνση των αδειοδοτήσεων εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων.
ίν. Αναθεώρηση μέτρων πολιτικής
Ετοιμάζεται νέο Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας το οποίο περιλαμβάνει:
την αναθεώρηση του σχεδίου για τα Αιολικά Συστήματα (επέκταση συμβολαίου επιδότησης από 15 σε 20 χρόνια, αντισταθμιστικά οφέλη στις γειτονικές κοινότητες ύψους 2% στα συνολικά έσοδα, σταθερή επιδότηση για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου, αύξηση της συνολικής τιμής μονάδας κατά περίπου 46% και επιδότηση που θα αυξάνεται με βάση τον πληθωρισμό).
την αναθεώρηση του σχεδίου για τη Βιομάζα (επέκταση συμβολαίου επιδότησης από 15 σε 20 χρόνια, αντισταθμιστικά οφέλη στις γειτονικές κοινότητες 2% στα συνολικά έσοδα, αύξηση της συνολικής τιμής μονάδας κατά περίπου 12%).
τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα (επέκταση συμβολαίου επιδότησης από 15 σε 20 χρόνια, σταθερή επιδότηση για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου, αύξηση της επιδοτούμενης δυναμικότητας από 20kW στα 100kW).
Ηλιοθερμικούς Σταθμούς (νέο σχέδιο με διάρκεια συμβολαίου 20 χρόνια). Αναμένεται η δημιουργία σταθμού (ών) δυναμικότητας 50MW.
την αναθεώρηση του σχεδίου για τις Αντλίες Θερμότητας με Γεωεναλλάκτη (αύξηση από 45 σε 55% του ποσοστού επιχορήγησης και αύξηση του μέγιστου ποσού χορηγίας) o την αναθεώρηση του σχεδίου για την εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις (αύξηση του μέγιστου ποσού χορηγίας κατά 47%)
Έχει τεθεί ως ενδιάμεσος στόχος η αντικατάσταση 2,5% των συμβατικών καυσίμων με βιοκαύσιμα για τα έτη 2008-2010. Έχει κατατεθεί προσχέδιο νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων για άρση της απαγόρευσης χρήσης βιοκαυσίμων από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, ούτως ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη του στόχου αυτού.
Η Υπηρεσία Ενέργειας έχει αναλάβει πρωτοβουλα για τον συντονισμό ενός Γενικού Σχεδίου (Master ΡΙαη) για το χερσαίο και θαλάσσιο χώρο της περιοχής με σκοπό την ομαλή α άπτυξη και λειτουργία του χερσαίου και λιμενικού χώρου του Βασιλι ού, Η Υπηρεσία Ενέργειας μελετά τις αδυναμίες που η ίδια αρουσιάζει για εκπλήρωση της αποστολής της πάνω σε συνεχή άση. Για να μπορέσει να αναλάβει μεγαλύτερη διοικητική αυτονομία και ευθύνη για την εκπλήρωση της πραγματικά δύσκολης απο τολής της, προωθεί τη βελτίωσή της της δομής και τ μετεξέλιξή της σε Τμήμα Ενέργειας, ώστε να μπορεί να διορθώ ει τα κακώς έχοντα του οίκου της πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

4. Γιατί η Υπηρεσία Ενέργειας δε συμφώνησε με το Στρατ ικό Σχέδιο που ετοίμασε η Υπηρεσία Περιβάλλοντος και το οποίο προωθείτε εδώ και χρόνια χωρίς να τροποποιηθεί όπως καθόρισ η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
Η προσέγγιση της Υπηρεσίας Ενέργειας στα θέματα είωσης των αερίων του θερμοκηπίου είναι η υιοθέτηση ρεαλιστικών κα επιτεύξιμων αναπροσαρμοζόμενων στόχων που να επιτυγχάνουν ουσιαστικά αποτελέσματα μέσα στα πλαίσια των οικονομικών και κοινωνικών δυνατοτήτων του τόπου. Τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Ενέργειας σε συνεννόηση και σιιμφωνία με όλους τους εμπλεκομένους, συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, είναι η παροχή κινήτρων που να επιστρατεύουν τις ικανότητες των επιχειρήσεων και των πολιτών για την επίτευξη ενδεικτικών στόχων.
Η προσέγγιση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος είναι διαφορετική: Προωθεί την ανάληψη υποχρεωτικών δεσμεύσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, τις οποίες στη συνέχεια προσπαθεί να επιβάλει με αστυνομικές προσεγγίσεις υπό την απειλή ότι η Κύπρος θα πληρώσει πρόστιμα. Όταν υπάρχουν διαφωνίες, είτε προχωρά ερήμην της Υπηρεσίας Ενέργειας και άλλων άμεσα εμπλεκομένων, είτε αφήνει τα πράγματα να οδηγούνται σε κρίση.

2 Αρ. Απόφασης 58.526 ημερομηνίας 10/9/2003 (Αρ. Φακ.4.5.01.7/4).

Το Στρατηγικό Σχέδιο που επικαλείται η Υπηρεσία Περιβάλλοντος εγκρίθηκε «στις γενικές του αρχές» από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αριθμό 58.526 ημερομηνίας 10.9.2003 το οποίο εξουσιοδότησε τον Υπουργό Γεωργίας «να συντονίσει τη σταδιακή υλοποίησή του...αφού προηγουμένως διαφοροποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των εμπλεκομένων φορέων, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Κινήματος των Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, όπως περιλαμβάνονται στα παραρτήματα...». Το εν λόγω Στρατηγικό Σχέδιο όχι μόνο δεν έχει μέχρι σήμερα διαφοροποιηθεί αλλά αποτέλεσε και τη βάση του Σχεδίου Κατανομής Εκπομπών μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής του εναρμονιστικού περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου Νόμου 132(Ι)Ι2ΟΟ4. Το Στρατηγικό Σχέδιο κατατέθηκε σε διάφορες περιπτώσεις από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και στη γραμματεία του Πρωτοκόλλου του Κιότο, χωρίς να διαφοροποιηθεί,
Η Υπηρεσία Ενέργειας πιστεύει ότι η Υπηρεσία Περιβάλλοντος θα μπορούσε να πετύχει να εξασφαλίσει περισσότερα δικαιώματα εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου για την Κύπρο για την περίοδο 2008-2012 εάν πραγματικά επιθυμούσε κάτι τέτοιο.
Η απουσία της Υπηρεσίας Ενέργειας από τις διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Σχέδιο Κατανομής Εκπομπών 2008-2012, κατ' επιλογή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, και η προώθηση προτάσεων για θέματα ενέργειας, εν'αγνοία ή αδιαφορώντας για τις θέσεις της Υπηρεσίας Ενέργειας, είναι μία επαναλαμβανόμενη κακοφωνία που θα πρέπει να τερματιστεί.

6. Γιατί η Υπηρεσία Ενέργειας δε συμφωνεί με τη δημιουργία πρόσθετου Φορέα Συντονισμού και Ελέγχου του Στρατηγικού Σχεδίου μείωσης των εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του Θερμοκηπίου:
Η Υπηρεσία Ενέργειας πιστεύει ότι η αδυναμίες που παρατηρούνται στην υλοποίηση των στόχων δεν οφείλονται ουσιαστικά σε ελλείψεις ελέγχου ή συντονισμού 'και ότι τα προβλήματα δεν πρόκειται να επιλυθούν με τη δημιουργία ενός πρόσθετου Φορέα Ελέγχου και Συντονισμού. οι καθυστερήσεις οφείλονται σε πραγματικές διαφορές απόψεων μεταξύ ισχυρών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δυνάμεων. Η Υπηρεσία Ενέργειας κατανοεί τα προβλήματα και προωθεί μεθοδικά τις απαραίτητες λύσεις με γνώμονα το δημόσιο σιιμφέρον και την αποδοτική διαχείριση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων. Παρόλο που τα θέματα συντονισμού, ελέγχου και ενημέρωσης δεν αποτελούν τα ουσιαστικά αίτια για την καθυστέρηση επίτευξης των στόχων, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης των υφιστάμενων μηχανισμών στα θέματα αυτά, γίνονται εισηγήσεις στη συνέχεια.

6. Γιατί η πολιτική επίτευξης των στόχων ΑΠΕ βασίζεται στην αιολική και όχι στην ηλιακή ενέργεια;
Η ένταση των κρατικών ενισχύσεων και οι επιλέξιμες τεχνολογίες βασίζονται σε τεχνοκρατικά κριτήρια που αναθεωρούνται πάνω σε συνεχή βάση από τους έμπειρους λειτουργούς της Υπηρεσίας Ενέργειας, τους κατά καιρούς εξειδικευμένους συμβούλους τους και την Επιτροπή του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ. Αναγνωρίζοντας τη δυναμική εξέλιξη της διείσδυσης και του κόστους εναλλακτικών τεχνολογιών, τα Σχέδια χορηγιών ενισχύουν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες.
Η κάλυψη του 4.59% της κατανάλωσης ενέργειας από αιολική ενέργεια κατά το έτος 20103 θα απαιτήσει εγκαταστάσεις περίπου 133MW, συνολικών αρχικών επενδύσεων €226 εκατομμυρίων. Η επιβάρυνση του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ για τα 20 χρόνια του συμβολαίου, όπως προνοεί το νέο προτεινόμενο σχέδιο χορηγιών, υπολογίζεται να είναι της τάξης των €8,75 εκατομμυρίων ετήσια. Το κόστος μονάδας ανέρχεται στα €0,135/kWh4 , τιμή η οποία θα αναπροσαρμόζεται ανά εξάμηνο με βάση τον πληθωρισμό5 .
Η κάλυψη του 4.59% της κατανάλωσης ενέργειας από φωτοβολταϊκά κατά το έτος 2010 θα απαιτήσει εγκαταστάσεις περίπου 155MW, συνολικών αρχικών επενδύσεων €775 εκατομμυρίων. Η επιβάρυνση του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ για τα 20 χρόνια του συμβολαίου που προνοεί το νέο προτεινόμενο σχέδιο χορηγιών, υπολογίζεται να είναι της τάξης των €64,3 εκατομμυρίων ετήσια. Το κόστος μονάδας ανέρχεται στα €0,374/kWh4 .

7. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην περίπτωση που καθυστερήσει η επίτευξη των ενδεικτικών στόχων πολιτικής;
Στη χειρότερη περίπτωση που δεν κατασκευαστεί κανένα αιολικό πάρκο μέχρι το 2010 η κάλυψη του 4,59% της κατανάλωσης από τους υφιστάμενους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς της ΑΗΚ δε θα απαιτήσει ουσιαστικές πρόσθετες επενδύσεις φτου εάν απαιτούνταν αυτές θα ανέρχονταν στα €30 εκατομμύρια ). Εάν η ΑΗΚ διαθέτει τα απαιτούμενα δικαιώματα εκπομπής το οριακό κόστος μονάδας ανέρχεται στα €0,098Ι kWh8 . Στην περίπτωση που τα δικαιώματα εκπομπής θα πρέπει να αγοραστούν, το οριακό κόστος αυξάνεται κατά
Η κατανάλωση ηλεκτρισμού το 2010 αναμένεται να φθάσει τις 5078 GWh.
Τιμή αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος από τους παραγωγούς, όπως καθορίζεται από τα Σχέδια επιδότησης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ/ΕΞΕ.
Αναμενόμενη αύξηση 1,1% ανά εξάμηνο
στα €0,02 Ι kWh. Το κόστος μονάδας στην περίπτωση παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με καύσιμο φυσικό αέριο αναμένεται να είναι στα ίδια επίπεδα με το υφιστάμενο κόστος.

8. Συμπεράσματα:
Από τα πιο πάνω είναι προφανές ότι:
Το μεγαλύτερο όφελος για την Κύπρο θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν η Υπηρεσία Περιβάλλοντος κατόρθωνε να αξιοποιήσει τη διεθνή υπόσταση της Κύπρου (ως κράτους χωρίς δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών της) και να μεθοδεύσει την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων δικαιωμάτων εκπομπής για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της. Η πώληση της περίσσιας των δικαιωμάτων εκπομπής από τις όποιες μειώσεις λόγω των μέτρων πολιτικής θα μπορούσαν να ενισχύσουν το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ. Αυτές ήσαν και οι εισηγήσεις της Υπηρεσίας Ενέργειας όταν γίνονταν οι επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ii. Ακόμη και στην απευκταία περίπτωση που δεν κατασκευαστεί κανένα αιολικό πάρκο μέχρι το 2010 και η ΑΗΚ αναγκαστεί να παράξει την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια αγοράζοντας πρόσθετα δικαιώματα εκπομπής, το πρόσθετο κόστος θα είναι κατά 1,9 με 13,8 φορές10 χαμηλότερο από το πρόσθετο κόστος για την κατασκευή και λειτουργία αιολικών πάρκων ή άλλων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με άλλα λόγια αντί €120 εκατομμύρια για την αγορά πρόσθετων δικαιωμάτων εκπομπής θα χρειαστούν για την αποφυγή της εκπομπής τους πρόσθετα €228 εκατομμύρια στην περίπτωση που θα παραχθεί η αντίστοιχη ηλεκτρική ενέργεια με ανεμογεννήτριες και €1.656 εκατομμύρια στην περίπτωση των φωτοβολταΤκώνΙ iii. Η καθυστέρηση που παρατηρείται οφείλεται ουσιαστικά στην αναζήτηση τρόπων και μηχανισμών για την αποδοχή των απαιτούμενων έργων από τις τοπικές κοινωνίες. Η επιτυχής εμπλοκή των κοινοτήτων θα συμβάλλει και ενδυναμώσει την κοινωνική συνοχή.

ίν. Το περιβαλλοντικό κόστος από την καθυστέρηση της επίτευξης των στόχων πολιτικής είναι ανύπαρκτο, αφού καμιά προσπάθεια της Κύπρου δεν μπορεί να έχει την παραμικρή συμβολή στις κλιματικές αλλαγές. Ως αποτέλεσμα, οποιαδήποτε επιτάχυνση στην επίτευξη των στόχων επιτευχθεί είτε με ψηλότερο οικονομικό κόστος, είτε με κοινωνικό εξαναγκασμό, αυτή δε θα έχει κανένα όφελος για την κοινωνία.

Η Κύπρος κατέχει μια αξιοζήλευτη θέση όσον αφορά την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με ποσοστό 2.08% της συνολικής κατανάλωσης, πράγμα για το οποίο έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης και βράβευσης. Προχωρεί συστηματικά και μεθοδικά, να αξιοποιεί το υστέρημά της για να βελτιώνει τη θέση της και να συνεισφέρει στις παγκόσμιες περιβαλλοντικές προκλήσεις.
νί. Τα θέματα ενέργειας αποτελούν θέματα στρατηγικής και εθνικής σημασίας και δεν επιδέχονται περιθώρια για πειραματισμούς και λάθη. οι όποιοι στόχοι και φιλοδοξίες για μείωση των εκπομπών της Κύπρου θα πρέπει να υποταχθούν στις οικονομικές και κοινωνικές πραγματικότητες, με πρωταρχική προτεραιότητα την ασφάλεια των εφοδιασμών ενέργειας σε λογικές τιμές. Η αποτυχία και κρίση της υδατικής πολιτικής θα πρέπει να αποτελέσει μάθημα προς αποφυγή για όλους μας.

9. Εισηγήσεις
i. Η Υπηρεσία Ενέργειας κατανοώντας τις ανησυχίες των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΠερΙβάλλοντος θα θεσμοθετήσει πάνω σε συστηματική βάση την ενημέρωση τους για την πρόοδο υλοποίησης των στόχων της Ενεργειακής Πολιτικής. Για το σκοπό αυτό θα εκδίδεται σχετικό ετήσιο ενημερωτικό δελτίο. Για την πρόοδο των Σχεδίων Χορηγιών θα εκδίδεται εξαμηνιαία έκθεση.
ίί. Να ενημερωθεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος αναφορικά με τις προτάσεις της Υπηρεσίας Ενέργειας για την ενδυνάμωση των διοικητικών της δομών και να επιδιωχθεί η υποστήριξή της, ώστε η υπηρεσία αυτή να μπορέσει καλύτερα να ανταποκριθεί στην αποστολή της.
iii. Να μελετηθεί η τροποποίηση του Νόμου για την Εμπορία Εκπομπών ώστε τα θέματα αυτά να συναρμοδιούνται και συναποφασίζονται από τους Υπουργούς Γεωργίας, Εμπορίου και Εργασίας με Προεδρία του Υπουργού Γεωργίας. Η κατάρτιση και παρακολούθηση του στρατηγικού σχεδίου για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου να αναληφθεί από την ίδια Υπουργική Επιτροπή. Εναλλακτικά, η αρμοδιότητα για την εμπορία εκπομπών και το στρατηγικό σχέδιο μείωσης των εκπομπών να μεταφερθεί στην Υπηρεσία Ενέργειας.


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
25.7.2008
Αρ. Φακ.: 8.4.02.9