Το γεγονός ότι οι νόμοι της Κύπρου όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήματα δεν συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προκαλεί ανησυχία στην Επιτροπή. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την πρόσβαση σε διαδικασίες διοικητικής και δικαστικής επανεξέτασης όσον αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων έργων και σχεδίων στο περιβάλλον. Κατά τον τρόπο αυτό, προσφέρεται η δυνατότητα στο ευρύ κοινό και στις ΜΚΟ να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε τη νομοθεσία της Κύπρου στον εν λόγω τομέα, θεωρεί ότι η ισχύουσα νομοθεσία μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση ορισμένων ΜΚΟ στη δικαιοσύνη.

Παρά την προηγούμενη προειδοποιητική επιστολή και την πρόθεση της Κύπρου να τροποποιήσει τη νομοθεσία της, η Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί για τυχόν τροποποίηση του κυπριακού δικαίου. Για τον λόγο αυτό αποστέλλεται αιτιολογημένη γνώμη (δεύτερο στάδιο της ενωσιακής διαδικασίας λόγω παράβασης). Η Κύπρος έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Σε περίπτωση που η Κύπρος δεν διασφαλίσει τη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο.

(για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon - Tηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 3593)

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-375_el.htm