Other available languages : EN FR DE PL

Ευρωπαϊκη Επιτροπη

Δελτιο τυπου

Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2013

Ανανεώσιμη ενέργεια: Η Επιτροπή παραπέμπει στο Δικαστήριο την Πολωνία και την Κύπρο επειδή δεν ενσωμάτωσαν κανόνες της ΕΕ στην εθνική νομοθεσία τους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Πολωνία και την Κύπρο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή δεν έχουν μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σκοπός της οδηγίας είναι να διασφαλιστεί έως το 2020 ότι η ενέργεια που καταναλώνεται στην ΕΕ θα προέρχεται κατά 20% από ανανεώσιμες πηγές. Η οδηγία έπρεπε να είχε μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία έως τις 5 Δεκεμβρίου 2010.

 

«Έχουμε δεσμευθεί να επιτύχουμε τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους μας μέχρι το 2020. Ως εκ τούτου είναι ζωτικής σημασίας να επιβληθεί η νομοθεσία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε όλα τα κράτη μέλη. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν λύση για την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη, την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης και τα θέματα της ασφάλειας του εφοδιασμού» δήλωσε ο επίτροπος Oettinger, που είναι αρμόδιος για θέματα ενέργειας.

Η Επιτροπή προτείνει την επιβολή ημερήσιας χρηματικής ποινής ύψους 133228,80 ευρώ στην Πολωνία και ύψους 11404,80 ευρώ στην Κύπρο.

Πρόκειται για χρηματικές ποινές που προτείνονται συναρτήσει της διάρκειας και της σοβαρότητας της παράβασης. Σε περίπτωση θετικής απόφασης του Δικαστηρίου, η ημερήσια χρηματική ποινή θα πρέπει να καταβληθεί για το διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία. Το τελικό ύψος κάθε χρηματικής ποινής θα αποφασιστεί από το Δικαστήριο.

Η Επιτροπή αντιμετώπισε το ζήτημα της μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας στην εθνική νομοθεσία με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Πολωνία, τον Ιανουάριο του 2011, και στην Κύπρο, τον Νοέμβριο του 2011. Αιτιολογημένη γνώμη απεστάλη στην Πολωνία τον Μάρτιο του 2012 και στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2012. Παρά τα εν λόγω διαβήματα, εκκρεμεί ακόμη η μεταφορά στην οικεία νομοθεσία αυτών των κρατών μελών.

Η Επιτροπή εξετάζει επίσης την κατάσταση σε άλλα κράτη μέλη στα οποία έχει απευθύνει προειδοποιητικές επιστολές ή/και αιτιολογημένες γνώμες λόγω μη μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συνεπώς, το σημερινό μέτρο της Επιτροπής ενδέχεται να συμπληρωθεί με περαιτέρω προσφυγές στο Δικαστήριο κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών.

Ιστορικό

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να επιτύχει έως το 2020 μερίδιο 20% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις για την επίτευξη των στόχων αυτών, συγκεκριμένα καθορίζει εθνικούς στόχους για το συνολικό μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ενεργειακή κατανάλωση, καθώς και κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο δίκτυο της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η οδηγία καθορίζει για όλα τα κράτη μέλη τον στόχο του 10 % ως μερίδιο συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών. Όταν χρησιμοποιούνται βιοκαύσιμα για την επίτευξη του στόχου αυτού, πρέπει να ικανοποιούν σειρά απαιτήσεων βιωσιμότητας. Αυτό σημαίνει ότι τα βιοκαύσιμα δεν επιτρέπεται να έχουν παραχθεί σε περιοχές με υψηλή αξία βιοποικιλότητας, όπως προστατευόμενες περιοχές ή περιοχές που δεσμεύουν μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, για παράδειγμα δάση ή τυρφώνες. Επίσης τα βιοκαύσιμα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον τοιουτοτρόπως εξασφαλίζεται πολύ μεγαλύτερη εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου απ’ ότι με ορυκτά καύσιμα.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009, αν τα κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει τη νομοθεσία της ΕΕ στην εθνική νομοθεσία εντός τακτής προθεσμίας, η Επιτροπή μπορεί, όταν παραπέμπει την υπόθεση στο Δικαστήριο, να ζητήσει από το Δικαστήριο την επιβολή οικονομικών κυρώσεων .

Η ημερήσια χρηματική ποινή υπολογίζεται με βάση μαθηματικό τύπο, ως γινόμενο των ακόλουθων παραγόντων:

  • συντελεστής σοβαρότητας

  • διάρκεια της παράβασης

  • συντελεστής n (ο οποίος διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών μέλη επειδή διαμορφώνεται συναρτήσει του ΑΕΠ)

  • κατ’ αποκοπή ποσό, το οποίο επί του παρόντος ανέρχεται σε 640 ευρώ ανά ημέρα.

Περισσότερες πληροφορίες

Η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρατίθεται εδώ.

Ιστοσελίδα της Επιτροπής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

Τα τρέχοντα αριθμητικά δεδομένα σχετικά με παραβάσεις εν γένει είναι αναρτημένα στην ηλ. διεύθυνση:http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_en.htm.

Για τη σειρά αποφάσεων του Μαρτίου σχετικά με παραβάσεις, βλ. MEMO/13/261.

Για τη γενική διαδικασία αντιμετώπισης παραβάσεων, βλ. MEMO/12/12.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (+32 2 295 25 89)

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (+32 2 296 01 96)

Reference : IP/13/259 Event Date : 21/03/2013
Keywords POL, OETTINGER, ENERGY, RENEWENERGY, INFRACT, CYP, COMDOC
Institution EC
Publication date 21/03/2013 12:00
Last modification date 21/03/2013 12:19