Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, με την αιτιολογία ότι το κυπριακό δίκαιο δεν συμμορφώνεται με τους ενωσιακούς κανόνες για τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων διαχείρισης και των εκθέσεων ελέγχου από τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης [οδηγία 2013/34/ΕΕ («λογιστική οδηγία»), σε συνδυασμό με την οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 («οδηγία για το εταιρικό δίκαιο»).
Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, τα λογιστικά έγγραφα των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης πρέπει να δημοσιεύονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες από το τέλος του οικείου οικονομικού έτους. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κυπριακό δίκαιο μπορεί να συνεπάγεται δημοσίευση πέραν αυτής της περιόδου.
Επιπλέον, με βάση τόσο την αλληλογραφία με τις κυπριακές αρχές όσο και άλλες έρευνες, φαίνεται ότι τα λογιστικά έγγραφα αρκετών κυπριακών επιχειρήσεων επενδύσεων δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί μέσω του μητρώου επιχειρηματικών οντοτήτων της Κύπρου (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας) όσον αφορά οικονομικά έτη που έληξαν πριν από περισσότερους από 12 μήνες.
Η Κύπρος έχει πλέον προθεσμία τεσσάρων μηνών για να αντικρούσει τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.