Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Καλή μεταχείριση των ζώων: η Επιτροπή καλεί 13 κράτη μέλη να εφαρμόσουν την απαγόρευση σχετικά με τους κλωβούς ωοπαραγωγών ορνίθων

Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2012 – Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με προειδοποιητική επιστολή  της ζήτησε πληροφορίες από το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Κύπρο, τη Λετονία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία και κάλεσε τις εν λόγω χώρες να αναλάβουν δράση προκειμένουν να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, και ειδικότερα την εφαρμογή της απαγόρευσης των μη διευθετημένων κλωβών για όρνιθες ωοπαραγωγής, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου 2012, όπως ορίζει η οδηγία 1999/74/ΕΚ.  

Η πολιτική απόφαση για την απαγόρευση των μη διευθετημένων κλωβών ελήφθη το 1999. Τα κράτη μέλη είχαν στη διάθεσή τους δώδεκα έτη για να εφασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα και την εφαρμογή της οδηγίας.  Ωστόσο, μέχρι σήμερα, και παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της Επιτροπής, τα προαναφερθέντα κράτη μέλη δεν έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Από την 1η Ιανουαρίου 2012, η οδηγία 1999/74/ΕΚ προβλέπει ότι όλες οι όρνιθες ωοπαραγωγής πρέπει να διατηρούνται σε διευθετημένους κλωβούς με συμπληρωματικό χώρο για να φωλιάζουν, να σκαλίζουν και να κουρνιάζουν ή σε εναλλακτικά συστήματα.  Σύμφωνα με την οδηγία, μπορούν να χρησιμοποιούνται κλωβοί μόνο εάν προσφέρουν σε κάθε όρνιθα τουλάχιστον 750 cm² επιφανείας δαπέδου, με φωλιά, στρωμνή, κούρνιες και διατάξεις ξυσίματος των νυχιών, που να επιτρέπουν στις όρνιθες να ικανοποιούν τις βιολογικές ανάγκες τους, καθώς και τις ανάγκες συμπεριφοράς τους.  

Η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας από τα κράτη μέλη είναι ουσιαστικής σημασίας. Είναι σαφές ότι τα κράτη μέλη που δεν εκπληρώνουν τις νομικές υποχρεώσεις τους όχι μόνο προκαλούν επιπτώσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων, αλλά είναι δυνατόν να οδηγήσουν και σε στρεβλώσεις της αγοράς και αθέμιτο ανταγωνισμό. Τα κράτη μέλη που συνεχίζουν να επιτρέπουν τη χρήση μη διευθετημένων κλωβών θέτουν σε μειονεκτική θέση τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν επενδύσεις για να συμμορφωθούν με τα νέα μέτρα.  

Συνεπώς, ύστερα από τη σημερινή προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν δύο μήνες προθεσμία για να στείλουν τις απαντήσεις τους βάσει της διαδικασίας επί παραβάσει. Εάν δεν απαντήσουν κατά τρόπο ικανοποιητικό, η Επιτροπή θα αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη ζητώντας από τα οικεία κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο εντός δύο μηνών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορθή μεταχείριση των ορνίθων ωοπαραγωγής σε πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/laying_hens_en.htm

MEMO/11/1216

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει:

MEMO/12/42

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

     Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Frédéric Vincent  (+32 2 298 71 66)

     Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Aικατερίνη Αποστολά  (+32 2 298 76 24)