Ασφάλεια στη θάλασσα: η Επιτροπή ζητά από επτά κράτη μέλη να συμμορφωθούν με το νέο καθεστώς της ΕΕ για τον έλεγχο από το κράτος του λιμένα

Reference:  IP/11/589    Date:  19/05/2011


HTML: EN FR DE NL PT EL ET PL
PDF: EN FR DE NL PT EL ET PL
DOC: EN FR DE NL PT EL ET PL

IP/11/589  Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2011

Ασφάλεια στη θάλασσα: η Επιτροπή ζητά από επτά κράτη μέλη να συμμορφωθούν με το νέο καθεστώς της ΕΕ για τον έλεγχο από το κράτος του λιμένα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σήμερα από το Βέλγιο, από την Κύπρο, την Εσθονία, τη Γαλλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο να εγκρίνουν εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή του νέου καθεστώτος για τον έλεγχο από το κράτος του λιμένα με στόχο την ενσωμάτωση της ενωσιακής νομοθεσίας. Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογικής γνώμης βάσει των ευρωενωσιακών διαδικασιών επί παραβάσει. Εάν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν ενημερώσουν την Επιτροπή εντός δύο μηνών σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει για την εξασφάλιση πλήρους συμμόρφωσης με την ενωσιακή νομοθεσία, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η νομοθεσία της ΕΕ

Μετά από τα ατυχήματα του «Erika» και του «Prestige» στα ανοικτά των ευρωπαϊκών ακτών, θεσπίστηκε το 2009 η ενωσιακή νομοθεσία για τον έλεγχο από το κράτος του λιμένα στο πλαίσιο του τρίτου πακέτου για την ασφάλεια στη θάλασσα. Η εν λόγω οδηγία αυξάνει από την 1η Ιανουαρίου 2011 τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά την επιθεώρηση των σκαφών που καταπλέουν στους λιμένες τους. Η νέα νομοθεσία απαιτεί πιο συχνούς ελέγχους σε σκάφη τα οποία συνιστούν υψηλότερο κίνδυνο και επεκτείνει την απαγόρευση σε πλοία που δεν πληρούν τα πρότυπα.

Ο λόγος στον οποίο οφείλεται η παρούσα λήψη μέτρων

Η Κύπρος, η Εσθονία και η Πορτογαλία δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν για να εφαρμόσουν την νέα οδηγία σχετικά με τον έλεγχο από το κράτος του λιμένα ως όφειλαν να είχαν πράξει ως τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο κοινοποίησαν στην Επιτροπή επιμέρους μόνον μέτρα εφαρμογής.

Οι επιπτώσεις της μη εφαρμογής στην πράξη

Η μη εφαρμογή από ορισμένα κράτη μέλη έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται το επίπεδο της ασφάλειας στη θάλασσα και στους λιμένες. Μπορεί επίσης να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Η οδηγία όσον αφορά τον έλεγχο από το κράτος του λιμένα έχει ως αποτέλεσμα να γίνουν σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της εξάλειψης από τους λιμένες της Ένωσης της ναυσιπλοΐας που δεν ανταποκρίνεται στα σχετικά πρότυπα. Για να είναι όμως πλήρως αποτελεσματική, απαιτούνται κοινές προσπάθειες από όλα τα κράτη μέλη. Πράγματι, με το νέο καθεστώς, ο στόχος για την επιθεώρηση του 25% των αλλοδαπών πλοίων που καταπλέουν στους λιμένες των επιμέρους κρατών μελών της ΕΕ από τα ίδια τα κράτη, αντικαθίσταται από τον στόχο που έχει τεθεί για την Ευρώπη να επιθεωρείται το 100% των πλοίων που καταπλέουν σε λιμένες της ΕΕ. Η συχνότητα των επιθεωρήσεων εξαρτάται από την κατηγορία κινδύνου του πλοίου. Τα πλοία τα οποία βρίσκονται σε κατηγορία υψηλού κινδύνου πρέπει να επιθεωρούνται ανά έξι μήνες, τα πλοία που βρίσκονται σε κατηγορία μέσου κινδύνου ανά δώδεκα μήνες και τα πλοία που βρίσκονται σε κατηγορία χαμηλού κινδύνου ανά τρία έτη, σε όποιον λιμένα και αν επιλέξουν να καταπλεύσουν. Εάν δεν συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη, ο εν λόγω στόχος ελέγχου των πλοίων σε ποσοστό 100% δεν θα είναι δυνατόν να επιτευχθεί, κάτι το οποίο θα αποτελεί δυνητικό κίνδυνο τόσο για τη ναυτιλία όσο και για το περιβάλλον.

MEMO/11/312.

EU infringement procedures, see MEMO/11/220

Οδηγία 2009/16/EΚ σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:131:0057:0100:EN:PDF

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm