Δέσμη παραβάσεων Ιουνίου: κυριότερες αποφάσεις, Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2018EU COMM LOGO

Αιτιολογημένη γνώμη και προειδοποιητική επιστολή

Λύματα: Η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ, την ΚΥΠΡΟ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να βελτιώσουν την επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Εσθονία και την Κύπρο να συμμορφωθούν με την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τα αστικά λύματα και να εξασφαλίσουν ότι τα λύματα των πόλεων και των κωμοπόλεων υποβάλλονται στην κατάλληλη επεξεργασία. Βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας (οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου), οι πόλεις και οι κωμοπόλεις είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές για τη συλλογή και την επεξεργασία των αστικών τους λυμάτων. Τα ανεπεξέργαστα λύματα μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και να ρυπάνουν τις λίμνες, τα ποτάμια, το έδαφος, καθώς και τα παράκτια και τα υπόγεια ύδατα. Η Κύπρος δεν δημιούργησε

αποχετευτικό δίκτυο για 36 οικισμούς. Στις ίδιες περιοχές, οι κυπριακές αρχές επίσης δεν εξασφάλισαν ότι τα αστικά λύματα που εισέρχονται στα αποχετευτικά δίκτυα υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή τον Ιούλιο του 2017. Στην Εσθονία, οι αρχές δεν έχουν ακόμα εξασφαλίσει την ορθή επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε οκτώ οικισμούς. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή τον Δεκέμβριο του 2016. Δεδομένου ότι και στις δύο περιπτώσεις δεν αναμένεται να υπάρξει συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες στο εγγύς μέλλον, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στην Εσθονία και στην Κύπρο, καλώντας τες να επισπεύσουν τις προσπάθειές τους. Αν οι 2 αυτές χώρες δεν λάβουν μέτρα εντός δύο μηνών, οι υποθέσεις μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή και στη Ρουμανία, επειδή δεν συμμορφώθηκε με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου) στις μεγάλες αστικές περιοχές (δηλ. τους οικισμούς). Μετά την προσχώρηση της Ρουμανίας στην ΕΕ, οι μεγάλοι οικισμοί όφειλαν να είχαν εξασφαλίσει την κατάλληλη συλλογή των αστικών λυμάτων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 και την επεξεργασία τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που υπέβαλαν οι ρουμανικές αρχές, 189 μεγάλοι οικισμοί εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις συλλογής αστικών λυμάτων που ορίζει η ενωσιακή νομοθεσία, ενώ 198 μεγάλοι οικισμοί δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις επεξεργασίας. Αν η Ρουμανία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Συστήματα ευφυών μεταφορών: Η Επιτροπή καλεί 6 κράτη μέλη να παράσχουν στοιχεία σχετικά με την πρόοδο που έχουν σημειώσει

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία, επειδή δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα συστήματα ευφυών μεταφορών (ITS) (οδηγία 2010/40/ΕΕ). Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν ανά τριετία έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που πραγματοποίησαν όσον αφορά την ανάπτυξη εθνικών δράσεων και δραστηριοτήτων καθώς και έργων στους τομείς προτεραιότητας που έχει ορίσει η οδηγία ITS. Τα 6 κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Αιτιολογημένες γνώμες και περατώσεις υποθέσεων

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί 5 κράτη μέλη να μεταφέρουν τους νέους κανόνες διαφάνειας και περατώνει μία υπόθεση για τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και τη Ρουμανία, επειδή δεν κοινοποίησαν τη μεταφορά των νέων μέτρων για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών των κρατών μελών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες [οδηγία (ΕΕ) 2016/2258 του Συμβουλίου]. Τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν μεταφέρει τα εν λόγω μέτρα στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Οι νέοι κανόνες έχουν καταρτιστεί έτσι ώστε να δώσουν στις φορολογικές αρχές την αναγκαία πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιδρούν γρήγορα και αποτελεσματικά σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, μπορεί να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη μεταφορά των ίδιων μέτρων στο εθνικό δίκαιο της Βουλγαρίας, και αποφάσισε σήμερα να περατώσει τη σχετική υπόθεση επί παραβάσει.