Απάντηση 23.06.009.05.01.004

Απάντηση ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2010 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.004, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Καθορισμός ενιαίων κριτηρίων στη βάση των οποίων επιβάλλονται οι Φορολογίες από τα Κοινοτικά Συμβούλια (π.χ. κοινοτικές υπηρεσίες, σκύβαλα, φόροι κοιμητηρίου και υδατοπρομήθειας) και, αν όχι, σε ποια βάση τα Κοινοτικά Συμβούλια καθορίζουν τις φορολογίες

Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με αρ. φακ. Ερ. 23.06.009.05.01.004 και ημερ. 3.8.2010, σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα σε σχέση με τις διάφορες φορολογίες που επιβάλλουν τα Κοινοτικά Συμβούλια:

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 83(ιζ) των περί Κοινοτήτων Νόμων του 1999 έως 2010, το κάθε Κοινοτικό Συμβούλιο έχει εξουσία να επιβάλλει ετήσια εισφορά για την παροχή κοινοτικών υπηρεσιών, που δεν υπερβαίνει τα €854,30 (£500), σε κάθε κάτοχο περιουσίας που βρίσκεται στην Κοινότητα, η οποία υπολογίζεται από το Συμβούλιο σύμφωνα με την περιουσία κάθε τέτοιου κατόχου, λαμβανομένων υπόψη οποιωνδήποτε άλλων φόρων που επιβάλλονται στον κάτοχο αυτό από το Συμβούλιο.

(β) Σύμφωνα με τον Καν. 101 (4) των περί Διοίκησης των Τοπικών Υποθέσεων (Γενικών) Κανονισμών του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοκκινοτριμιθιάς, οι οποίοι είναι πρότυποι και έχουν υιοθετηθεί από τα πλείστα Κοινοτικά Συμβούλια, πρέπει να πληρώνονται στο Συμβούλιο ή σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο απ' αυτό πρόσωπο, όχι αργότερα από την προθεσμία που καθορίζεται από το Συμβούλιο, από κάθε ιδιοκτήτη, ενοικιαστή ή κάτοχο, τα τέλη που καθορίζονται από το Συμβούλιο κάθε φορά, για την αποκομιδή των σκυβάλων του από την καθορισμένη από το Συμβούλιο υπηρεσία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Καν. 104 των εν λόγω Κανονισμών, τα ακόλουθα τέλη πληρώνονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο οποιουδήποτε οικήματος για τη μετακίνηση των σκυβάλων:

(i) Για κάθε κατοικία ή διαμέρισμα πολυκατοικίας ποσό μέχρι €170,86 (£100) το χρόνο ή μέρος του χρόνου,

(ii) για κάθε ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα ποσό μέχρι €34,17 (£20) κατά κλίνη το χρόνο ή μέρος του χρόνου,

(iii) για οποιοδήποτε άλλο οίκημα ή χώρο που δεν αναφέρεται στις παραγράφους (α) και (β) ποσό μέχρι €1.708,60 (£1000) το χρόνο ή μέρος του χρόνου.

(γ) Σε ότι αφορά τη φορολογία που επιβάλλουν τα Κοινοτικά Συμβούλια για σκοπούς κοιμητηρίων, σημειώνεται ότι με βάση το άρθρο 10 του περί Κοιμητηρίων Νόμου του 2004 (Ν. 257(Ι)/2004), η αρχή τοπικής διοίκησης μετά τον καθορισμό της αποζημίωσης για την αποκτηθείσα ακίνητη ιδιοκτησία προβαίνει στην κατανομή του ποσού της αποζημίωσης για την αποκτηθείσα γη, καθώς και της δαπάνης για την περίφραξη του υπό δημιουργία κοιμητηρίου, την υδροδότηση, ηλεκτροδότηση και διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου, μεταξύ των κατοίκων της κοινότητας ανά νοικοκυριό, ανάλογα με την οικονομική του ικανότητα, οι οποίοι ανήκουν στην θρησκευτική κοινότητα προς χρήση της οποίας δημιουργήθηκε το κοιμητήριο.

(δ) Τέλος, σύμφωνα με τον Καν. 216(1) των προαναφερθέντων Κανονισμών, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος οποιουδήποτε οικήματος ή τόπου που εφοδιάζεται με κοινοτικό πόσιμο νερό θα πληρώνει τέλη σύμφωνα με την ποσότητα του νερού που καταναλώνεται και που μετρείται με υδρομετρητή, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου που κοινοποιείται με Δημόσια Γνωστοποίηση. Νοείται ότι το Συμβούλιο δύναται να επιβάλλει ξεχωριστά τέλη ανάλογα με το είδος και τη χρήση της οικοδομικής ανάπτυξης.»