Φιλελεύθερος - 07 Απριλίου 2019, 5:15 πμ

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τμήμα εδάφους της Δημοκρατίας στον Κόλπο των Κοραλλίων κηρύχθηκε πρόσφατα ως χώρος ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα της εταιρείας «Leptos Calypso Hotels Public Ltd».

Το Υπουργικό στις 2/1/2019 αποφάσισε να εγκρίνει την εγγραφή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, μέρους του θαλάσσιου χώρου, το οποίο θα επιχωθεί για τη δημιουργία ξηράς του χώρου ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής, ως ακίνητη ιδιοκτησία στο όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράλληλα, αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον υπουργό Ενέργειας και τον υφυπουργό Τουρισμού όπως χορηγήσουν άδεια διαχείρισης χώρου ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής στην εταιρεία «Leptos Calypso Hotels Public Ltd», συνοδευόμενη με σχετικούς όρους και περιορισμούς ενεργοποίησης, τους οποίους η υπό αναφορά εταιρεία θα είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει προκείμενου να καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση της εν λόγω άδειας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 8 των περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμων 2007 έως 2013. Επίσης, αποφάσισε να εγκρίνει την παραχώρηση στην εταιρεία «Leptos Calypso Hotels Public Ltd», με την υπογραφή σύμβασης με μακροχρόνια άδεια χρήσης, του μέρους του θαλάσσιου χώρου το οποίο θα επιχωθεί για τη δημιουργία ξηράς, καθώς και ολόκληρου του χώρου που θα κηρυχθεί ως χώρος ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής.

Επισημαίνεται ότι το 1988 είχε παραχωρηθεί άδεια στην εταιρεία από την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου για κατασκευή ενός παράλληλου κυματοθραύστη και μικρού αγκυροβολίου σε περιοχή της παραλίας μπροστά από ξενοδοχείο της εταιρείας στον Κόλπο των Κοραλλίων της Πέγειας, σύμφωνα με τον περί Αποβαθρών Νόμο και τους περί Αποβαθρών Κανονισμούς. Τονίζεται ότι αρμοδιότητα της Επιτροπής Αξιολόγησης για την παραχώρηση της άδειας διαχείρισης χώρου ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής είναι η εξέταση και έγκριση της χωροθέτησης, και όχι των επιμέρους διαστάσεων του έργου, και η εν λόγω άδεια θα ενεργοποιηθεί νοουμένου ότι η εταιρεία θα εξασφαλίσει όλες τις επιμέρους απαιτούμενες άδειες (πολεοδομική και οικοδομική) από τις αρμόδιες Αρχές (Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας). Επισημαίνεται ότι κατά τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για εξασφάλιση των επιμέρους απαιτούμενων αδειών, όταν δηλαδή θα υποβληθούν ακριβή αρχιτεκτονικά σχέδια, οι αρμόδιες Αρχές θα πρέπει να ενεργήσουν, μεταξύ άλλων, στη βάση των όρων που είχαν αποσταλεί στην εταιρεία και να λάβουν υπόψη την προηγούμενη άδεια που έχει χορηγηθεί.

Το ετήσιο τέλος διαχείρισης, για τον υπό αναφορά χώρο ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, θα υπολογιστεί από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ενώ η άδεια διαχείρισης θα έχει περίοδο ισχύος 30 ετών, με δικαίωμα ανανέωσης για δύο ακόμη περιόδους διάρκειας 30 ετών έκαστη. Η παραχώρηση της άδειας από το υπουργείο Ενέργειας στην εταιρεία δεν θα σημαίνει και άμεση ενεργοποίησή της και δεν θα περιλαμβάνει τη χορήγηση άδειας με βάση άλλο νόμο.
Σημειώνεται ότι είναι ευθύνη της εταιρείας να αποταθεί ξεχωριστά για την εξασφάλιση των αδειών που απαιτούνται, καθώς και για την ικανοποίηση των όρων που θα θέσουν άλλες αρμόδιες Αρχές. Η εταιρεία, με την υπό αναφορά άδεια, θα εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για υποβολή αιτήσεων και εξασφάλιση όλων των επιμέρους απαιτούμενων αδειών από τις αρμόδιες Αρχές.
Το μέρος του θαλάσσιου χώρου το οποίο θα επιχωθεί για τη δημιουργία ξηράς θα εγγραφεί ως ακίνητη ιδιοκτησία, δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας, από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, και θα εκδοθεί σχετικός τίτλος ιδιοκτησίας στο όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπό την προϋπόθεση ότι ο χώρος ελλιμενισμού θα συμμορφώνεται πλήρως με τον περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμο, τους όρους και περιορισμούς ενεργοποίησης, και δεδομένου ότι θα εξασφαλιστούν όλες οι επιμέρους άδειες από τις αρμόδιες Αρχές, η προαναφερθείσα άδεια διαχείρισης θα ενεργοποιηθεί, ο θαλάσσιος χώρος ο οποίος θα κηρυχθεί ως χώρος ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής θα εγγραφεί ως κρατική γη και στη συνέχεια θα παραχωρηθεί με σύμβαση μακροχρόνιας άδειας χρήσης στην εταιρεία.


Άδεια για κυματοθραύστη

Το 1987 η εταιρεία Leptos Calypso Hotels Ltd, ιδιοκτήτρια εταιρεία του ξενοδοχείου «Coral Beach», με αίτηση στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου ζήτησε την κατασκευή ενός παράλληλου κυματοθραύστη για σκοπούς προστασίας της ακτής και δημιουργία προστατευόμενης λεκάνης για τον ελλιμενισμό μικρών σκαφών αναψυχής, όπως αναφέρεται σε επιστολή του υπουργείου Εσωτερικών προς τον Γενικό Ελεγκτή, ημερομηνίας 14/2/2018.

Ο Έπαρχος Πάφου, αφού μελέτησε το αίτημα, παραχώρησε το 1988 άδεια με βάση τις πρόνοιες του Περί Αποβαθρών Νόμου, για κατασκευή παράλληλου κυματοθραύστη και μικρού αγκυροβολίου στην περιοχή μπροστά από το ξενοδοχείο. Σημειώνεται ότι η άδεια που χορηγήθηκε αφορούσε στο κατασκευαστικό μέρος του εν λόγω έργου και σε καμία περίπτωση δεν έχουν παραχωρηθεί οποιαδήποτε δικαιώματα κατοχής ή/και λειτουργίας του εν λόγω χώρου στην πιο πάνω εταιρεία, γεγονός που καταγράφεται και στην άδεια που εκδόθηκε.

Το 2016, με αίτησή της στο υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η εν λόγω εταιρεία ζήτησε την παραχώρηση άδειας Διαχείρισης Χώρου Ελλιμενισμού με βάση το άρθρο 4(1) του Περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμου.

Επισημαίνεται από το υπουργείο Εσωτερικών ότι τα έργα που έχουν γίνει ουδέποτε καταχωρήθηκαν ως κρατική γη, ούτε έχουν εκμισθωθεί σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Περαιτέρω, μετά από πρόσφατη χωρομέτρηση και αποτύπωση της επιτόπου κατάστασης από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, διαπιστώθηκαν επεμβάσεις εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου στη Ζώνη Προστασίας της Παραλίας. Για το γεγονός ενημερώθηκε η Έπαρχος Πάφου για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων.

Η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου με επιστολή της, ημερομηνίας 8/11/2017, αναφέρει ότι μεταξύ των κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται για την εξασφάλιση άδειας διαχείρισης χώρου ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής περιλαμβάνεται και η κατάλληλη οδική πρόσβαση. Προς τον σκοπό αυτό η εταιρεία αιτήθηκε το 2016 την παραχώρηση/μετακίνηση τμήματος δημοσίου αργακιού στον Δήμο Πέγειας, αίτημα για το οποίο η Επαρχιακή Διοίκηση έχει εκφέρει θετικές απόψεις.

Το Κτηματολογικό Γραφείο Πάφου, με επιστολή ημερομηνίας 19/10/2017, αναφέρει ότι τόσο το αγκυροβόλιο όσο και ο κυματοθραύστης δεν είναι καταχωρημένα στα κτηματικά μητρώα του γραφείου και στο επίσημο χωρομετρικό σχέδιο, καθότι πρόκειται για επιχώσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια κατόπιν επέμβασης σε θαλάσσιο χώρο.

Καταγγελία Δήμου Πέγειας στον Ελεγκτή

Ο δήμαρχος Πέγειας απευθύνθηκε στον Γενικό Ελεγκτή τον Σεπτέμβριο του 2017 για να διευκρινιστεί το καθεστώς λειτουργίας του συγκεκριμένου κατασκευάσματος, που προσομοιάζει με λιμανάκι, μπροστά από το ξενοδοχείο Coral Beach στην Πέγεια, μετά από κάποιο ατύχημα σε θαλάσσια αθλήματα στην περιοχή και τις συνεχείς εκκλήσεις της Αστυνομίας, για να ξεκαθαρίσει το θέμα της παράνομης παροχής διευκολύνσεων από μη αδειούχο πρόσωπο, που δραστηριοποιείται εντός του εν λόγω κατασκευάσματος.

Στην επιστολή του δημάρχου γινόταν αναφορά ότι δεν έχει εκχωρηθεί ή μεταβιβαστεί η σχετική θαλάσσια περιοχή στην οποία έγινε η κατασκευή αυτή σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ο δήμος δεν έχει υποβάλει αίτημα για έγκριση οποιοδήποτε σχέδιο χρήσης παραλίας, ούτε έχει εκδώσει οποιαδήποτε άδεια παροχής διευκολύνσεων μέσα από την εν λόγω κατασκευή.

Άγγελος Νικολάου
http://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/682659/nomimopoiisan-paranomo-limanaki