Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.133 ):

Ανάπτυξη ναυτικού τουρισμού και κατασκευή μαρίνων. Το Μάρτιο 1994 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική για την ανάπτυξη του ναυτικού τουρισμού και, μεταξύ άλλων, αποφάσισε την ανάθεση στον ιδιωτικό τομέα της μελέτης, κατασκευής και διαχείρισης μαρίνων σε διάφορους παράλιους χώρους. Μέσα στο 1996 ετοιμάστηκαν τα έγγραφα προσφορών από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, όμως η προώθηση της διαδικασίας προσφορών καθυστέρησε σημαντικά λόγω προβλημάτων που ανεφύησαν, κυρίως αναφορικά με τη χωροθέτηση και εκμίσθωση των αναγκαίων χώρων στους ιδιώτες. Το Υπουργικό Συμβούλιο όρισε, τον Αύγουστο 2000, το ΥΕΒΤ ως «Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία» για τη διενέργεια των διαγωνισμών.

Μετά από περαιτέρω καθυστερήσεις, ζητήθηκαν προσφορές για την κατασκευή των μαρίνων τον Ιούλιο 2002. Επίσης, τον Αύγουστο 2002, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας μου, ζητήθηκαν προσφορές και διορίστηκε Επόπτης για τις μαρίνες, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και ελέγχου των συμβολαίων των έργων.

Τον Ιούνιο 2003 υποβλήθηκαν τρεις προσφορές, για τις μαρίνες ανά μία για Λεμεσό, Λάρνακα και Αγία Νάπα. Το Νοέμβριο 2004, οι προσφορές ακυρώθηκαν, επειδή κρίθηκαν ασύμφορες, λόγω του ότι το μίσθωμα που προέκυπτε από αυτές ήταν αρνητικό.

Ακολούθως, για τις μαρίνες Λεμεσού και Αγίας Νάπας, μετά από νομική συμβουλή, άρχισαν διαβουλεύσεις με τους μοναδικούς προσφοροδότες, για τη σύναψη συμβάσεων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με στόχο την εξασφάλιση μη αρνητικού μισθώματος.

Οι διαπραγματεύσεις για την μαρίνα Λεμεσού ολοκληρώθηκαν και τον Ιανουάριο 2008 υπογράφτηκε η σύμβαση. Λόγω δυσκολιών που προέκυψαν στην χρηματοδότηση του έργου, η κατασκευή του έργου άρχισε με καθυστέρηση στις 25.1.2010.

Αναφορικά με τη μαρίνα Αγίας Νάπας οι διαπραγματεύσεις με τον μοναδικό προσφοροδότη καθυστέρησαν ενόψει της αναμονής έγκρισης και δημοσίευσης του Τοπικού Σχεδίου η οποία έγινε τον Απρίλιο 2008. Μετά από Απόφαση του Υπουργικό Συμβούλιο στις 22.1.2009 άρχισαν οι διαπραγματεύσεις για την ανάθεση του έργου η οποία εκτιμάται να γίνει περί τα τέλη του 2010.

Για τη μαρίνα της Λάρνακας προκηρύχθηκε νέος διαγωνισμός, στον οποίο προωθείται η ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας μέσα από μία σύμβαση τύπου Β.Ο.Τ.(Built, Operate, Transfer). Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης καθυστέρησε σημαντικά λόγω διαδοχικών προσφυγών στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών και στο Ανώτατο Δικαστήριο που υπέβαλε ο δεύτερος στη σειρά προσφοροδότης.

Για τη μαρίνα της Πάφου ετοιμάστηκαν νέα έγγραφα προσφορών με διαφοροποίηση των παρεχόμενων κινήτρων στον επενδυτή και προκηρύχθηκε νέος διαγωνισμός. Τον Ιούλιο 2007 υποβλήθηκαν τρεις προσφορές και τον Ιούνιο 2008 το Συμβούλιο Προσφορών κατακύρωσε το έργο στη μια κοινοπραξία. Η περαιτέρω προώθηση του έργου σημειώνει καθυστέρηση λόγω προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών των δύο αποτυχόντων Προσφοροδοτών, των αποφάσεων της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, και της Προσφυγής των προσφερόντων στο Ανώτατο Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί το θέμα.