Φιλελεύθερος 12/11/2011

Συμφωνία στα μουλωχτά, με διπλασιασμό του χρόνου εκμετάλλευσης

ΤΟΥΒΑΣΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Μαστιγωτική είναι η έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως Ελίζας Σαββίδου για τον ΚΟΤ και κατ’ επέκταση του υπουργείου Εμπορίου που αντί να προκηρύξουν προφορές για εκμετάλλευση της περιοχής στο Δασούδι στη Λεμεσό, ανανέωσαν το συμβόλαιο του υφιστάμενου χρήστη κατά τρόπον που εγείρει ερωτηματικά ως προς τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.
Στην έκθεση η οποία ετοιμάστηκε ύστερα από παράπονο του Κινήματος Οικολόγων και ομάδας Λεμεσιανών που διαφωνούσαν με το τσιμέντωμα που επιδιώκετο, αναφέρεται, ότι η άδεια χρήσης του αδειούχου έληγε στις 31 Ιουλίου 2009 και αυτός υποχρεούτο να παραδώσει την κατοχή των εγκαταστάσεων στον ΚΟΤ.
Όμως, προστίθεται στην έκθεση, ο ΚΟΤ υπεισήλθε σε διαβουλεύσεις για την ανανέωση της συμφωνίας/άδειας χρήσης, δηλαδή απεδέχθη το ενδεχόμενο ανανέωσης μετά από σχετική εισήγηση του αδειούχου, ο οποίος απέσυρε την εκκρεμούσα αγωγή του εναντίον του ΚΟΤ, όταν ήδη ήταν σε προχωρημένο στάδιο οι διαβουλεύσεις.
Η Επίτροπος υποδεικνύει πως οι όροι της νέας συμφωνίας διίστανται πλήρως της αρχικής συμφωνίας σε βαθμό που αντικειμενικά πρόκειται για μια νέα συμφωνία. Η Επίτροπος αναφέρει επίσης πως το αντάλλαγμα του ΚΟΤ προς τον αδειούχο, για την επένδυση που θα έκανε στο Δασούδι, συνίσταται στην κατοχή και χρήση του χώρου κα κατ’ επέκταση και στην εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων που θα κατασκευαστούν, για διπλάσια χρονική περίοδο από εκείνη που είχε καθοριστεί στην αρχική συμφωνία και γι’ αυτή τη διευθέτηση ελήφθη υπόψη το κόστος της επένδυσης. Λόγω της επένδυσης, προσθέτει η επίτροπος, έγινε και η δεύτερη διευθέτηση μεταξύ των συμβαλλομένων, για επιστροφή του 40% της επένδυσης από τον ΚΟΤ στον Αδειούχο.
Δηλαδή ο ΚΟΤ διπλασίασε τα χρόνια εκμετάλλευσης του Δασουδίου από τον αδειούχο από δώδεκα χρόνια σε 25 και επιπλέον, για λόγους που μόνο ο ΚΟΤ γνωρίζει, θα του επιστρέψει και σχεδόν τα μισά (40%) από τα χρήματα που θα επενδύσει κατασκευάζοντας υποστατικά.
Υπό το φως των πιο πάνω, αναφέρει η επίτροπος, έπρεπε να ισχύσει ο περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμος 12(1)2006 για να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε τυχόν ενδιαφερόμενο να ενημερωθεί για την αξιοποίηση του χώρου. Με άλλα λόγια, οι όροι της συμφωνίας διαφοροποιήθηκαν τόσο πολύ ώστε θα έπρεπε να προκηρυχθούν νέες προσφορές, αφού ουσιαστικά επρόκειτο για μια νέα συμφωνία.
Η επίτροπος σχολιάζοντας την ευχέρεια του ΚΟΤ να μην προκηρύσσει κατ’ εξαίρεση διαγωνισμό, όταν πρόκειται για την ανέγερση τουριστικών έργων και οικοδομών, παρατηρεί πως ακόμη και αν θεωρηθεί ότι η συγκεκριμένη περίπτωση ενέπιπτε σε αυτή την κατηγορία, ο ΚΟΤ όφειλε να διαβουλευθεί και με άλλους ενδιαφερόμενους και όχι μόνο με τον υφιστάμενο ενοικιαστή.
Η Επίτροπος υποδεικνύει επίσης πως με την υπογραφή της ανανεωμένης συμφωνίας, ο αδειούχος απέκτησε δικαιώματα, τα οποία μπορούν να ανατραπούν μόνο με δικαστική απόφαση και γι’ αυτό τον λόγο είναι αδύνατο να υποβληθεί εισήγηση για διορθωτικά μέτρα. Με βάση τα πιο πάνω, ο ΚΟΤ συνειδητά επεδίωξε και πέτυχε να εξυπηρετήσει τον ενοικιαστή εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Συναφώς η επίτροπος αναφέρει ότι αντίγραφο της έκθεσης θα κοινοποιηθεί στον γενικό εισαγγελέα της Δημοκρατίας για ενημέρωση και τυχόν ενέργειες που μπορεί να κρίνει απαραίτητες.

Ζητούν διασφάλιση της αειφορίας

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑΟικολόγων Περιβαλλοντιστών που υπέβαλε παράπονο στις 22 Ιουνίου 2011 κατά του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) και του Επαρχιακού Γραφείου Λεμεσού του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως σε σχέσεις με ενέργειες και αποφάσεις τους που αποβλέπουν στην ουσιώδη και σημαντική διαφοροποίηση της υφιστάμενης ανάπτυξης στην περιοχή ΔΑΣΟΥΔΙ που βρίσκεται στα δημοτικά όρια Γερμασόγειας, επισημαίνει από την έκθεση της Επιτρόπου και τα εξής: «Σε σχέση με το Δασούδι, που εμπίπτει στην κατηγορία των Περιφερειακών πάρκων, το Τοπικό Σχέδιο δεν αποκλείει μεν εκ προοιμίου οποιαδήποτε ανάπτυξη, αλλά την συνδέει και πάλι με την αρχή της αειφορίας, με τη σύσταση για περιορισμό της ανέγερσης οικοδομών και της κυκλοφορίας των οχημάτων στις απόλυτα αναγκαίες. Γενικότερα, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την τουριστική ανάπτυξη, στις ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, καθορίζει τις κατευθύνσεις/όρια, εντός των οποίων η Πολεοδομική Αρχή θα πρέπει να ασκεί τη διακριτική της εξουσία, όταν ενώπιον της έχει σχετική αίτηση για πολεοδομική άδεια, για να επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης που συνεπάγεται οικονομικό όφελος και της αρχής της αειφορίας που επιβάλλει τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων». «Στην προκειμένη περίπτωση ο επαρχιακός λειτουργός, ενέκρινε δύο αιτήσεις με αρ. ΛΕΜ/1686/2010 (για κατασκευή χώρου στάθμευσης και υπαίθριου εστιατορίου εμβαδού 120 τ.μ.) και ΛΕΜ/1687/2010 (για την ανέγερση εστιατορίου εμβαδού 1200 τ.μ. στον χώρο του υφιστάμενου εστιατορίου που θα κατεδαφισθεί), προτού λάβει τις απόψεις του διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος και της Αστυνομίας που είχε ζητήσει ο ίδιος και επομένως είχε κρίνει αναγκαίες για την έρευνά του».
Το θέμα θα συζητηθεί προσεχώς (Τρίτη 15/11) στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών και με πρωτοβουλία του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών.

Τα αιτήματα των Οικολόγων
Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών ζητά:

  • Την άμεση ανάκληση των πολεοδομικώναδειών για τις αναπτύξεις στο Δασούδι,
  • Την προστασία του κρατικού δάσουςκαι της παραλίας στο Δασούδι,
  • Τη διασφάλιση του δημόσιου ανοικτού χώρου και κοινωφελών υπηρεσιών, 
  • Την εφαρμογή ανοικτών, δημοκρατικώνκαι διαφανών διαδικασιώνδημόσιας διαβούλευσης, οι οποίες θα πρέπει να στηρίζονται στον σεβασμό των περιβαλλοντικών,κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτωντων πολιτών. 

Οι Οικολόγοι θεωρούν επίσης ουσιαστικό το ακόλουθο απόσπασμα της έκθεσης της επιτρόπου:
«Η έγκριση των δύο αιτήσεων προτού συμπληρωθεί η έρευνα και για τις τέσσερις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί για το ίδιο έργο (είχαν υποβληθεί επιπλέον δύο αιτήσεις που αφορούσαν την ανέγερση πολυώροφου χώρου στάθμευσης με υπόγειο και ανέγερση εστιατορίου καφετερίας και αίθουσας διασκέδασης εμβαδού 2918 τ.μ.) δεν ήταν η ενδεδειγμένη/ ορθή ενέργεια, επειδή οι αιτήσεις είχαν αντικείμενο συναφές, την ουσιώδη/ ριζική αναβάθμιση της υφιστάμενης τουριστικής υποδομής σε ευαίσθητη περιοχή. Οι νέες εγκαταστάσεις που θα ανεγείρονταν θα λειτουργούσαν παράλληλα και ως αποτέλεσμα, οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, στο οδικό δίκτυο και στις ανέσεις στην ευρύτερη περιοχή δεν θα ήταν μεμονωμένες από την κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά αλλά αθροιστικές και θα έπρεπε να αξιολογηθούν ως τέτοιες για να διασφαλισθεί η τήρηση των κατευθύνσεων που θέτει το Τοπικό Σχέδιο για τις τουριστικές αναπτύξεις σε παρόμοιες περιοχές».

{JFBCLike}

{JFBCComments}