Η γνωμάτευση αναφέρει:
Η Περιβαλλοντική Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου νέου ναού (γεωμετρία, διαστάσεις, όγκος, υλικά κατασκευής, κ.λπ.), σε συσχετισμό με τον παλαιό ναό, τη συσσώρευση εξαιρετικά μεγάλων κτιρίων στην περιοχή τα οποία έχουν περικυκλώσει τον υφιστάμενο ναό, τη μη τεκμηρίωση της αδήριτης αναγκαιότητας για την ανέγερσης νέου ναού για κάλυψη των αναγκών των εκκλησιαζομένων της πέριοχής σε συνδυασμό με την ύπαρξη άλλων ναών σε σχετικά κοντινή απόσταση (Άγιος Νικόλαος, Άγιος Δημήτριος, Άγιος Νεκτάριος), αλλά και την ανάγκη προβολής των αρχαίων μνημείων και όχι «εξαφάνισής» τους, τα κυκλοφοριακά προβλήματα που ήδη υπάρχουν στην περιοχή, το γεωλογικό και αρχαιολογικό υπόβαθρο, κ.λπ., εκφράζει τις ανησυχίες και τον προβληματισμό της για το συγκεκριμένο έργο.
Όλο το κείμενο εδώ

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

 

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ Ν.140(Ι)/2005

 

 

 

ΠΕΕΠ για τηΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ,

 

ΣΤΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟ, λΕΥΚΩΣΙΑΣ

 

 

 

Η Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ) του έργου εξετάστηκε από την Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον μέσω της υποβολής γραπτών απόψεων, σύμφωνα με το άρθρο 15(7) του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου (Αρ. Φακ. 65/1994/Α και ημερομηνία 23 Οκτωβρίου 2008).

 

 

 

  1. 1.Χαρακτηριστικά του έργου

 

 

 

Το έργο αφορά την ανέγερση νέου Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής, δίπλα από τον παλαιό Ιερό Ναό που ανεγέρθηκε πριν από, περίπου, 400 χρόνια, για την κάλυψη των αναγκών των εκκλησιαζομένων. Ο νέος ναός θα έχει διαστάσεις 20Χ12μ., με χωρητικότητα 200 καθισμάτων, και θα διαθέτει 18 χώρους στάθμευσης στο υπόγειο και άλλους επιπρόσθετους στο προαύλιο του ναού. Το προαύλιο θα τοπιοτεχνηθεί με τους ανάλογους χώρους πρασίνου.

 

 

 

Το τεμάχιο εμπίπτει στις πολεοδομικές ζώνες Κα3 και ΚΓ3, με επικρατούσα χρήση την κατοικία και την κατοικία και τα γραφεία, αντίστοιχα. Ο χώρος ανέγερσης του ναού εντάσσεται στο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας ως Αρχαιολογικός Χώρος. Ο υφιστάμενος παλαιός ναός αποτελεί τοπόσημο στην περιοχή και ο χαμηλός συντελεστής δόμησης του έρχεται σε ευχάριστη αντίθεση με τα πολυόροφα κτίρια των εμπορικών τραπεζών και καταστημάτων.

 

 

 

Στη βόρεια πλευρά του νέου Ιερού Ναού ανευρέθηκαν μετά από ανασκαφές από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, κατάλοιπα των μοναστηριακών κελιών, που χρονολογούνται από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι το 1965. Τα αρχαιολογικά ευρήματα, σύμφωνα με τους αιτητές, θα ενταχθούν στο σχεδιασμό της υπαίθριας διαμόρφωσης του ναού, μετά τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

 

 

 

Ο ναός θα κατασκευαστεί με συμβατικά υλικά, όπως οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές κατασκευές, τσιμεντότουβλα, τούβλα, κ.λπ.

 

 

 

  1. 2.Επιπτώσεις στο περιβάλλον

 

 

 

Οι κυριότερες αρνητικές επιπτώσεις που αναμένεται να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, είναι τα αυξημένα επίπεδα θορύβου που θα προέρχονται από τη διακίνηση οχημάτων, οι δονήσεις στα θεμέλια του παλαιού Ιερού Ναού και η αποκοπή δύο πεύκων.

 

 

 

Επιπρόσθετα, το νερό ύδρευσης θα προέρχεται από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, ενώ το νερό της άρδευσης θα προέρχεται από υφιστάμενη γεώτρηση στο χώρο της ανάπτυξης, ο όγκος των αδρανών υλικών (μπάζα) που θα προκύψει από την εκσκαφή του υπογείου του ναού θα χρησιμοποιηθεί για τις επιχωματώσεις του τεμαχίου και τα υγρά απόβλητα θα απορρίπτονται σε απορροφητικό λάκκο και σηπτική δεξαμενή. Η κύρια αρνητική επίπτωση κατά τη λειτουργία του Ναού αναμένεται να είναι η κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά μήκος της Λεωφόρου Κένεττυ.

 

 

 

  1. 3.Θέση  Περιβαλλοντικής Αρχής

 

 

 

Η Περιβαλλοντική Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου νέου ναού (γεωμετρία, διαστάσεις, όγκος, υλικά κατασκευής, κ.λπ.), σε συσχετισμό με τον παλαιό ναό, τη συσσώρευση εξαιρετικά μεγάλων κτιρίων στην περιοχή τα οποία έχουν περικυκλώσει τον υφιστάμενο ναό, τη μη τεκμηρίωση της αδήριτης αναγκαιότητας για την ανέγερσης νέου ναού για κάλυψη των αναγκών των εκκλησιαζομένων της πέριοχής σε συνδυασμό με την ύπαρξη άλλων ναών σε σχετικά κοντινή απόσταση (Άγιος Νικόλαος, Άγιος Δημήτριος, Άγιος Νεκτάριος), αλλά και την ανάγκη προβολής των αρχαίων μνημείων και όχι «εξαφάνισής» τους, τα κυκλοφοριακά προβλήματα που ήδη υπάρχουν στην περιοχή, το γεωλογικό και αρχαιολογικό υπόβαθρο, κ.λπ., εκφράζει τις ανησυχίες και τον προβληματισμό της για το συγκεκριμένο έργο.

 

 

 

Θέση της Περιβαλλοντικής Αρχής είναι όπως ο αιτητής επανεξετάσει την αναγκαιότητα και  σκοπιμότητα του έργου και στην περίπτωση που κρίνει ότι μπορούν να τεκμηριωθούν όλα όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω και ότι το έργο πρέπει να προχωρήσει, τότε θα πρέπει να μεριμνήσει για την ετοιμασία από επιστήμονες με κατάλληλες ειδικότητες και πείρα και την υποβολή για αξιολόγηση Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, η οποία να περιλαμβάνει τις πληροφορίες όπως περιγράφονται στο σχετικό Διάταγμα Κ.Δ.Π. 420/2008 και να καταγράφει, εκτιμά και αξιολογεί τις επιπτώσεις του έργου στο οδικό δίκτυο και το εν γένει κυκλοφοριακό σύστημα της περιοχής (λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις του Διευθυντή Τμήματος Δημοσίων Έργων, οι οποίες επισυνάπτονται - Αρ. Φακ. 2.10.8 και ημερομηνία 10 Δεκεμβρίου 2008), το γύρω πολεοδομικό σύστημα, τον παλαιό ναό (αισθητικός έλεγχος, συμβατότητα, κ.λπ.), τις αρχαιότητες, κ.λπ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννα Κωνσταντινίδου

 

για Διευθυντή Υπηρεσίας Περιβάλλοντος

 

Περιβαλλοντική Αρχή

 

 

 

20 Ιανουαρίου, 2009