Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.368, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι η εταιρεία που διαχειρίζεται το γήπεδο γκολφ “Secret Valley” στην κοιλάδα του ποταμού Χαποτάμι στην Πάφο κατασκεύασε υδατοφράκτη και συλλέγει σημαντικές ποσότητες νερού.

 

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κατασκευή αυτή είναι νόμιμη και αν έχουν ακολουθηθεί όλες οι διαδικασίες (π.χ. εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λπ.).»

Απάντηση ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2004 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Τίμη Ευθυμίου στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.368, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σχετικά με την κατασκευή εκτροπικού φράγματος και δημιουργία λιμνοδεξαμενής παρά την κοίτη του ποταμού Χαποτάμι από ιδιωτική εταιρεία, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Από αλληλογραφία του 1972, η οποία βρίσκεται σε φακέλους του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), προκύπτει ότι η ιδιωτική εταιρεία “Venus Rock Estates”, ιδιοκτήτρια τότε μεγάλου αγροκτήματος κατά μήκος της κοιλάδας του ποταμού Χαποτάμι, είχε προβεί το καλοκαίρι του 1972 στην ανέγερση μικρού εκτροπικού φράγματος επί της κοίτης του ποταμού Χαποτάμι και χωμάτινης λιμνοδεξαμενής χωρητικότητας γύρω στα 60 000 κ.μ. στην περιοχή “Κοκκινόκαμπος”, περίπου 3,5 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Σκοπός του εν λόγω έργου ήταν η αποθήκευση νερού από τη ροή του ποταμού κατά τη χειμερινή περίοδο για τη διάσωση μόνιμων φυτειών της εταιρείας, έκτασης γύρω στις 600 σκάλες, οι οποίες αντιμετώπιζαν σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας.

Νοουμένου ότι δε θα ανεγνωρίζετο οποιοδήποτε υδατικό δικαίωμα στο νερό του ποταμού και ότι θα εξασφαλιζόταν σχετική άδεια από το Γραφείο Επάρχου Πάφου για τις ανεγειρόμενες κατασκευές, το ΤΑΥ είχε τότε συστήσει όπως χορηγηθεί στην πιο πάνω εταιρεία άδεια προσωρινής χρήσης ή ενοικιάσεως νερού του ποταμού πάνω σε ετήσια βάση, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα άρδευσης των φυτειών.

Έκτοτε φαίνεται ότι η εταιρεία συνέχισε να προβαίνει σε χρήση της λιμνοδεξαμενής για αρδευτικούς σκοπούς σε συνδυασμό με την άντληση και μεταφορά νερού από διάφορες γεωτρήσεις στην περιοχή του αγροκτήματος, καθώς και στην κοίτη του ποταμού Διαρίζου, μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος με την ένταξη όλου του αγροκτήματος στο αρδευτικό έργο Πάφου από όπου άρχισε η παροχή νερού από το 1983.

Μεταγενέστερα, μέσα στο 1995, η πιο πάνω εταιρεία είχε δημιουργήσει την εταιρεία “Randi Golfers Ltd”, η οποία προέβη στην κατασκευή γηπέδου γκολφ μέσα στο ίδιο αγρόκτημα ακριβώς κατάντι της υφιστάμενης λιμνοδεξαμενής, μετά τη χορήγηση σχετικής άδειας από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για αλλαγή της χρήσης του νερού του αρδευτικού έργου Πάφου από γεωργική σε άρδευση του γηπέδου γκολφ.

Μετά ακολούθησε η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας ολόκληρου του αγροκτήματος στην εταιρεία “Aristo Developers”, η οποία έχει αναλάβει και τη διαχείριση του γηπέδου γκολφ. Φαίνεται ότι η εν λόγω εταιρεία, στην προσπάθειά της όπως εξασφαλίσει όσο το δυνατό μεγαλύτερες ποσότητες νερού από το εκτροπικό φράγμα, λόγω σοβαρών περικοπών που εφαρμόζοντο στην παροχή νερού από το αρδευτικό Πάφου, προέβη σε ανύψωση των αναχωμάτων της δεξαμενής και του εκτροπικού δήμματος, με αποτέλεσμα την αύξηση της χωρητικότητας της λίμνης γύρω στο διπλάσιο.

Δεδομένων των πιο πάνω, φαίνεται ότι οι υφιστάμενες κατασκευές, μέρος των οποίων επεμβαίνει μέσα στην κοίτη του ποταμού Χαποτάμι, δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε άδεια οικοδομής ούτε και έχει υποβληθεί οποιαδήποτε αίτηση από την ιδιοκτήτρια εταιρεία για τις χωματουργικές εργασίες που έχει διεξαγάγει. Επίσης, θα πρέπει να θεωρείται παράνομη η γενόμενη επέμβαση επί της κοίτης του ποταμού, εφόσον δεν έχει χορηγηθεί οποιαδήποτε σχετική άδεια με βάση τον περί Κυβερνητικών Υδατικών Έργων Νόμο.

Η εταιρεία έχει κληθεί να αποταθεί στην πολεοδομική αρχή για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για το υφιστάμενο παράνομο φράγμα. Στα πλαίσια εξέτασης τυχόν αίτησης από μέρους της εταιρείας για χορήγηση σχετικής άδειας, θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία των υπό αναφορά έργων. Το όλο θέμα χειρίζεται ο έπαρχος Πάφου σε συνεργασία με τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα.»