τα δύο επιχειρεί να μοιράσει τη Χερσόνησο του Ακάμα το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) μέσα από την ετοιμασία δύο ξεχωριστών Τοπικών Σχεδίων για την περιοχή. Το πρώτο θα περιλαμβάνει τις οκτώ κοινότητες (Νέο Χωρίο, Φάσλι, Ανδρολύκου, Δρούσεια, Ίνεια, Κάτω και Πάνω Αρόδες, Κάθηκας) και το δεύτερο τον Δήμο Πέγειας. Την ίδια ώρα, συναρμόδιες Αρχές υποστηρίζουν τον ενιαίο και ολοκληρωμένο πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό της Χερσονήσου, καθώς θεωρούν ότι η περιοχή πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένα ενιαίο σύνολο και πρέπει να διασφαλιστεί η ενιαία υπόστασή της.

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 11/1/2016, μεταξύ άλλων, προνοεί: «Να εξουσιοδοτήσει τον υπουργό Εσωτερικών να δώσει οδηγίες στον διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως όπως επανεξετάσει το υφιστάμενο πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής, μέσα από την ετοιμασία Τοπικού Σχεδίου και την ολοκλήρωσή του εντός 18 μηνών».

Όπως προκύπτει από έρευνα του «Φ», στις 19/7/2016 το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως απέστειλε σχετική επιστολή προς τις συναρμόδιες Αρχές για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών Natura 2000 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ CY4000010) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ CY4000023) Χερσόνησος Ακάμα (Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασών, Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών – ΤΑΘΕ, Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας – ΥΘΠ), ζητώντας τις προκαταρκτικές απόψεις τους για το υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Χερσονήσου Ακάμα.

Στις 24/8/2016, το Τμήμα Περιβάλλοντος εισηγήθηκε στο ΤΠΟ να εξετάσει την ένταξη εντός της διαδικασίας εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου για τη Χερσόνησο Ακάμα των ορίων του Δήμου Πέγειας, καθότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Χερσονήσου, με σημαντικό ποσοστό της διοικητικής του περιφέρειας εντός αυτής.

Στις 20/10/2016, η ΥΘΠ σημείωνε προς το ΤΠΟ ως προς τον συνολικό σχεδιασμό για την εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου για τη Χερσόνησο του Ακάμα ότι για σκοπούς πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης θα ήταν πιο χρήσιμο να περιληφθούν και τα όρια της Πέγειας, αφού μέρος των εκτάσεων του υπό αναφορά δήμου εμπίπτουν στη Χερσόνησο του Ακάμα, η οποία πρέπει να χρήζει ολοκληρωμένης διαχείρισης και προσέγγισης.

Με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της περιοχής του Τοπικού Σχεδίου Κοινοτήτων Ακάμα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης προσανατολίζεται να χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα μετακληθούν από πανεπιστήμιο του εξωτερικού για την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου. Στόχος του ΥΠΕΣ είναι με τα βοήθεια των εμπειρογνωμόνων να επιτευχθεί η ολοκλήρωση του σχεδιασμού με επιστημονικό τρόπο, με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων για συνύπαρξη του χωροταξικού σχεδιασμού με τα περιβαλλοντικά δεδομένα. Ο κ. Πετρίδης θεωρεί ότι η τεχνογνωσία και η γνώση ξένων ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων είναι σημαντική από τη στιγμή που οι προσεγγίσεις που επικρατούν σήμερα είναι είτε πλήρως απαγορευτικές για τα πάντα είτε οδηγούν σε άναρχη ανάπτυξη σε βάρος του τοπίου και του περιβάλλοντος. Η ιδιαίτερη σημασία που έχει η περιοχή περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και ιστορικά θα ληφθεί υπόψη, αλλά παράλληλα θα ληφθεί υπόψη και η δημιουργία νέων πολεοδομικών ζωνών που θα αναζωογονήσουν την περιοχή.

Στις 13/2/2017, περιβαλλοντικές οργανώσεις απέστειλαν σχετική επιστολή προς τις καθ’ ύλην αρμόδιες Αρχές ζητώντας να ενημερωθούν για τις απόψεις και τις θέσεις τους σχετικά με τον κατακερματισμό του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού της Χερσονήσου Ακάμα μέσω της εκπόνησης δύο Τοπικών Σχεδίων. Την 1/3/2017, το Τμήμα Δασών απάντησε ότι δεν μπορεί να τεκμηριώσει ότι υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ του βόρειου και νότιου μέρους του Εθνικού Δασικού Πάρκου (ΕΔΠ), ούτε μεταξύ του βορειοανατολικού μέρους του δάσους Πέγειας και του βορειοδυτικού και βόρειου μέρους αυτού, ώστε να απαιτείται η ετοιμασία δύο Τοπικών Σχεδίων. Από την άλλη όμως, αν για άλλους λόγους απαιτείται η ετοιμασία δύο (αντί ενός) Τοπικών Σχεδίων, αυτά θα πρέπει να έχουν ενιαία προσέγγιση ως προς το περιβάλλον και τα δάση της περιοχής. Στις 10/3/2017, η ΥΘΠ απάντησε ότι το θέμα του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού της Χερσονήσου Ακάμα είναι ένα θέμα υψίστης σημασίας λόγω της σημαντικότητας της περιοχής και των ειδικών της χαρακτηριστικών.

Επιπλέον, η ΥΘΠ επισημαίνει ότι η Χερσόνησος Ακάμα αποτελεί μία ενιαία περιοχή και προφανώς τα φυσικά της χαρακτηριστικά και οι βιότοποί της δεν μπορούν να διαχωριστούν στα όρια κοινοτικών ή δημοτικών περιοχών. Στις 14/3/2017, το ΤΑΘΕ απάντησε ότι δεν είχε ερωτηθεί για το εν λόγω θέμα και θεωρεί ότι η θαλάσσια και παράκτια περιοχή εντάσσονται ενιαία στο Δίκτυο Natura 2000, γι’ αυτό και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως σύνολο. Περιβαλλοντικά δεν αιτιολογείται η διαιρεμένη προσέγγιση για την εν λόγω περιοχή, αφού τα διαχειριστικά μέτρα που λαμβάνονται τόσο για τις θαλάσσιες χελώνες και τις παραλίες ωοτοκίας τους όσο και για τα ενδιαιτήματα της Μεσογειακής Φώκιας είναι τα ίδια και λαμβάνουν υπόψη ολόκληρη την περιοχή. Στις 4/5/2017, το Τμήμα Περιβάλλοντος απάντησε ότι όταν το ΤΠΟ ζήτησε από την Περιβαλλοντική Αρχή να παράσχει οποιεσδήποτε πληροφορίες στο πλαίσιο της εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, το Τμήμα Περιβάλλοντος εντόπισε τη μη συμπερίληψη του Δήμου Πέγειας και αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα αυτή. Το Τμήμα Περιβάλλοντος σημειώνει ξανά ότι αναφέρθηκε στην ανάγκη για μια ενιαία προσέγγιση της περιοχής Natura 2000 Χερσόνησος Ακάμα και θεωρεί ότι αυτή είναι η ευρύτερη επιδίωξη.


Άδειες οι υφιστάμενες πολεοδομικές ζώνες

Την ίδια στιγμή που οι τοπικές κοινότητες ζητούν την επέκταση των πολεοδομικών (οικιστικών, παραθεριστικών και τουριστικών) ζωνών ανάπτυξης, όπως προκύπτει από στοιχεία της ίδιας της Πολεοδομικής Αρχής, όπως αυτά παρουσιάστηκαν κατά τις δημόσιες ακροάσεις που έγιναν στις τοπικές κοινότητες κατά το αρχικό στάδιο εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Κοινοτήτων Ακάμα, ένα πολύ μεγάλο μέρος των υφιστάμενων πολεοδομικών ζωνών ανάπτυξης είναι άδειο (μη κατειλημμένο). Συγκεκριμένα, το ποσοστό της δομημένης επιφάνειας εντός των υφιστάμενων ζωνών ανάπτυξης ανέρχεται μόλις στο 4% για το Φάσλι, 11% για το Νέο Χωριό και τις Πάνω Αρόδες, 13% για τον Κάθηκα, 14% για την Ίννια και τις Κάτω Αρόδες, 17% για τη Δρούσεια και 18% για την Ανδρολύκου.

Άγγελος Νικολάου