Το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, σε συνέχεια σχετικών δημοσιευμάτων επιθυμεί να ενημερώσει και διευκρινίσει για τα ακόλουθα:
1. Το Διαχειριστικό Σχέδιο της περιοχής Natura 2000 «Χερσόνησος Ακάμα» (CY400023 και CY400010) το οποίο έχει ως στόχο την προστασία και επίτευξη ικανοποιητικού καθεστώτος διατήρησης, αλλά και την ανάδειξη και προβολή της προστατευόμενης περιοχής και την ορθολογική άσκηση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων με στόχο τόσο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος όσο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναμένεται να είναι έτοιμο μέσα στον ερχόμενο Μάιο.
2. Όσον αφορά τη Διευθύντρια του Έργου της Χερσονήσου του Ακάμα (ΔΕ), σημειώνεται ότι η Σύμβαση 2/2011 υπογράφηκε κατόπιν σχετικού διαγωνισμού και στο πλαίσιο αριθμού Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου (Αριθ. Αποφ. 70.037, ημερομηνίας 23/2/2010, Αποφ. 66.125, 4/10/2007, Αποφ. 70.818, ημερ. 21/7/2010). Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η γενική παρακολούθηση και εποπτεία της υλοποίησης του Διαχειριστικού Σχεδίου της Χερσονήσου του Ακάμα, όπως περιγράφεται σε στρατηγικό επίπεδο στη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αριθ. 63.086, ημερομ. 21/12/2005).

3. Το 2007 (Αριθ. Απόφ. 66.125, ημερομ. 4/10/2007) το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης τη σύσταση Διαχειριστικής Επιτροπής αποτελούμενης από 18 συνολικά μέλη, από κρατικές υπηρεσίες, τις πέντε κοινότητες της περιοχής, την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και το ΕΤΕΚ, με σκοπό τον συντονισμό και την προώθηση της υλοποίησης των επί μέρους προνοιών του Διαχειριστικού Σχεδίου.

4. Στα πιο πάνω πλαίσια και σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες διαδικασίες, καταρτίστηκε από τη ΔΕ στρατηγικό σχέδιο δράσης και πίνακας σειράς συναφών έργων, κατά την επιλογή και χωροθέτηση των οποίων λήφθηκε κάθε πρόνοια, έτσι ώστε τα έργα να κατανέμονται εξισορροπημένα μεταξύ των κοινοτήτων, σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, να αντιμετωπίζουν σφαιρικά την ανάπτυξη των χωριών ως σύμπλεγμα, και να αποβαίνουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους, όσο και στο στάδιο της λειτουργίας τους, με σκοπό να επιφέρουν μακροπρόθεσμα κοινωνικό-οικονομικά οφέλη στην περιοχή, να διαμορφώνουν βασικές υποδομές, οι οποίες είναι απαραίτητες για σκοπούς προσέλκυσης οίκο-τουρισμού στην περιοχή και να έχουν συνέργεια με την περιοχή του δικτύου NATURA 2000. Πέραν των έργων έχουν αναληφθεί και διάφορες δράσεις για σκοπούς ενημέρωσης του τοπικού και άλλου πληθυσμού για διάφορα προγράμματα και δυνατότητες αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής.

Τέλος, τονίζεται ότι έχει πραγματοποιηθεί μεγάλος αριθμός επαφών με όλους τους πιθανούς αρμόδιους φορείς συγχρηματοδοτούμενων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, έτσι ώστε να διασφαλιστούν οι απαιτούμενες πρόνοιες για τη συμπερίληψη συγκεκριμένων προτάσεων για επιλεξιμότητα στα προγραμματικά έγγραφα της περιόδου 2014 – 2020.