Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.751, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση αποφάσισε την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας 575 σκαλών γης στην περιοχή της χερσονήσου Ακάμα στην ιδιωτική εταιρεία Φοντάνα Αμορόζα Λτδ. Είναι γνωστό ότι η εταιρεία διεκδικούσε από καιρό την έκταση αυτή σαν δική της ιδιοκτησία.

Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, γιατί συναρτάται με το ύψος των αποζημιώσεων που πιθανόν να καλείται να καταβάλει το κράτος, σε περίπτωση που προχωρήσει η υλοποίηση προηγούμενων αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου για τον Ακάμα. Υπενθυμίζω ότι, σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές, όλες οι περιουσίες που είναι περίκλειστες στο κρατικό δάσος Ακάμα θα αποζημιωθούν ή θα ανταλλαγούν με άλλη έκταση δάσους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί πάρθηκε αυτή η απόφαση και ποιες αναμένεται να είναι οι συνέπειες στην εφαρμογή του διαχειριστικού σχεδίου για τη χερσόνησο του Ακάμα.»

Απάντηση ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2005 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ανδρέα Χρίστου στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.751, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφορικά με την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας στην εταιρεία “Φοντάνα Αμορόζα Λτδ” για ιδιοκτησία της που βρίσκεται στη χερσόνησο του Ακάμα, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Ο Επίσημος Παραλήπτης, ως διαχειριστής της περιουσίας του πτωχεύσαντα Παύλου Γεωργίου, και ο δικηγόρος Mentesh Aziz, ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος των κληρονόμων του Ali Refki και του Moustafa Sami Rustem, μεταβίβασαν στις 13 Ιανουαρίου 1966 και στις 12 Φεβρουαρίου 1966 στην εταιρεία “Fontana Amoroza Coast Ltd” όλους τους τίτλους ιδιοκτησίας τους, στην περιοχή του τσιφλικιού του Αγίου Νικολάου, στα όρια της κοινότητας Νέου Χωρίου Πάφου, σε εκπλήρωση συμβατικής τους υποχρέωσης, με την οποία πώλησαν “το τσιφλίκι του Αγίου Νικολάου” με “όλα τα εις αυτό ευρισκόμενα δέντρα, κτίρια, πηγές, βρύσες, δεξαμενές και άλλες κατασκευές”, συνολικής έκτασης, όπως αναφέρεται στη σχετική σύμβαση πώλησης, 1 050 περίπου σκαλών.

Οι περισσότεροι τίτλοι που υπήρχαν στο όνομα των πωλητών δε βασίζονταν σε κανένα σχέδιο, επειδή είχαν εκδοθεί πριν την ετοιμασία οποιουδήποτε κτηματικού σχεδίου. Τα κτηματικά σχέδια στην περιοχή ετοιμάστηκαν περί το έτος 1924, με τη διαδικασία της γενικής χωρομετρίας και εκτίμησης και οι περισσότεροι από τους τίτλους που μεταβιβάστηκαν εκδόθηκαν περί το έτος 1885.

Η αγοράστρια εταιρεία κατέθεσε το 1969 αίτηση για εκσυγχρονισμό και ενοποίηση και των είκοσι τίτλων της σε έναν τίτλο, ο οποίος να βασίζεται στο επίσημο κτηματικό σχέδιο, αξιώνοντας την εγγραφή στο όνομά της ολόκληρης της έκτασης που βρίσκεται στην περιοχή και περικλείεται από τη θάλασσα και το δάσος Ακάμα, συνολικής έκτασης 1 055,5 σκαλών.

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αφού εξέτασε την αίτηση της πιο πάνω εταιρείας, αποφάσισε τον Ιούνιο του 1970 ότι στο όνομα της εταιρείας μπορεί να εγγραφεί έκταση γης 990 σκαλών. Εναντίον αυτής της απόφασης του τμήματος η εταιρεία καταχώρισε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου την έφεση με αρ. 210/1970, αξιώνοντας ως ιδιοκτησία της ολόκληρη την έκταση και των 1 055,5 σκαλών. Το 1984, ενώ εκκρεμούσε η εκδίκαση της πιο πάνω έφεσης, το τμήμα κατέθεσε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου “συμπληρωματική και επιπρόσθετη ένορκο δήλωση” αρμόδιου λειτουργού, με την οποία υποστήριξε ότι η έκταση γης την οποία δικαιούται η πιο πάνω εταιρεία ανήρχετο μόνο στις 568 σκάλες, ενώ όλη η υπόλοιπη έκταση, επειδή ήταν ακαλλιέργητη, ανήκει στο κράτος. Εναντίον της ένορκης αυτής δήλωσης κατατέθηκε από την εταιρεία στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου νέα έφεση με αρ. 10/1984. Ενώ εκκρεμούσε η εκδίκαση και των δύο εφέσεων, το τμήμα πληροφόρησε γραπτώς την εταιρεία ότι η έκταση γης που αυτή δικαιούται είναι μόνο 588 σκάλες, όπως αυτές καθορίζονταν σε σχέδιο. Εναντίον και αυτής της απόφασης ασκήθηκε νέα έφεση από την αγοράστρια εταιρεία. Όλες οι αποφάσεις του τμήματος στηρίχτηκαν στην αρχή ότι οι ιδιοκτήτες των τίτλων αυτών δικαιούνταν εγγραφή μόνο για την έκταση γης που καλλιεργούσαν.

Και οι τρεις εφέσεις συνεκδικάσθηκαν το 1985. Το δικαστήριο εξέδωσε στις 2 Νοεμβρίου 1985 εκ συμφώνου απόφαση, σύμφωνα με την οποία όλες οι αποφάσεις του τμήματος παραμερίστηκαν και το θέμα αφέθηκε να ρυθμιστεί στα πλαίσια πολιτικής αγωγής, την οποία μπορεί να καταχωρίσει οποιοσδήποτε αξιώνει τίτλο ιδιοκτησίας στην περιοχή.

Το 2002 η πιο πάνω εταιρεία καταχώρισε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου την αγωγή με αριθμό 4067/02, αξιώνοντας ως ιδιοκτησία της όλη την έκταση γης που διεκδικούσε και το 1969, με την κατάθεση της αίτησής της για ενοποίηση και εκσυγχρονισμό των τίτλων της.

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ανταποκρινόμενο σε αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με λεπτομερή έκθεση έθεσε ενώπιόν του όλα τα στοιχεία που αφορούν την υπόθεση.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, αφού μελέτησε όλα τα στη διάθεσή του στοιχεία, υπέβαλε πρόταση για συμβιβασμό της υπόθεσης, σύμφωνα με την οποία στο όνομα της ενάγουσας εταιρείας θα εγγραφεί έκταση γης 975 σκαλών και η υπόλοιπη έκταση (δηλαδή 68 σκάλες) θα εγγραφεί στο όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 61.204, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2004. Με την ίδια απόφαση, το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να εμφανιστεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου και να δηλώσει και/ή αποδεχθεί εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας συμβιβασμό για πλήρη και τελική διευθέτηση όλων των διαφορών της ενάγουσας εταιρείας με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ταυτόχρονα, εξουσιοδότησε το διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας όπως, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του δικαστηρίου και για υλοποίηση αυτής, εκδώσει στο όνομα της εταιρείας “Fontana Amoroza Coast Ltd” τίτλο για έκταση γης 975 σκαλών και στο όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας τρεις τίτλους για συνολική έκταση 68 σκαλών.

Η πρόταση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας έγινε δεκτή από την ενάγουσα εταιρεία και στις 18 Ιανουαρίου 2005 το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, αφού άκουσε τους διαδίκους, εξέδωσε την απόφασή του.

Η απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου εκδόθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2005 και με βάση αυτή έγινε η εγγραφή στο όνομα της ενάγουσας εταιρείας έκτασης γης 975 σκαλών και στο όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας έκτασης γης 68 σκαλών.»