Ερώτηση µε αρ. 23.06.009.04.1391, ηµεροµηνίας 8 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Επιστηµονική Επιτροπή [Νόµος Αρ. 153(Ι)/2003] αποφάσισε πρόσφατα να αποδεχθεί την πρόταση του Ταµείου Θήρας όπως παραχωρηθεί άδεια κατά παρέκκλιση για το κυνήγι κορακοειδών για τα δυο σαββατοκύριακα πριν από την 1η Αυγούστου. Σηµειώνεται ότι η έξοδος των κυνηγών στην ύπαιθρο και το κυνήγι των κορακοειδών σε µια περίοδο µε υψηλή θερµοκρασία, ισχυρούς ανέµους και µε την ύπαιθρο γεµάτη ξερά χόρτα προκαλεί ανησυχία για πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιών και η κινητοποίηση των κυνηγών θα προκαλέσει και προβλήµατα στους περιηγητές.

Παρακαλώ τον αρµόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί επελέγη αυτή η επικίνδυνη περίοδος για την παραχώρηση άδειας κυνηγιού κορακοειδών και ποια µέτρα λαµβάνονται, για να περιοριστούν οι κίνδυνοι πουπεριγράφονται πιο πάνω.»

Απάντηση ηµεροµηνίας 20 Σεπτεµβρίου 2010 του Υπουργού Εσωτερικών κ.Νεοκλή Συλικιώτη στην ερώτηση µε αρ. 23.06.009.04.1391, µεροµηνίας 8 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη «Αναφέροµαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων µε αρ. Ερ: 23.06.009.04.1391 ηµεροµηνίας 23/7/2010 σχετικά µε την ερώτηση του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη µε τον ίδιο αριθµό ερώτησης και ηµεροµηνίας 8/7/2010 και σας πληροφορώ τα πιο κάτω:
(α) Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ίσχυε µέχρι τον Οκτώβριο του 2003, τα
κορακοειδή θεωρούνταν επιβλαβή είδη και ως τέτοια επιτρεπόταν η
καταπολέµησή τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
Όταν το Οκτώβριο του 2003 τέθηκε σε εφαρµογή η νέα νοµοθεσία, η οποία είναι πλήρως εναρµονισµένη µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, τα κορακοειδή
τοποθετήθηκαν στον πίνακα των θηραµατικών πτηνών και ως εκ τούτου
υπόκεινται στην ίδια προστασία που τυγχάνουν και τα άλλα θηρεύσιµα είδη της
άγριας ζωής.
Σύµφωνα µε τον περί Προστασίας και διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραµάτων Νόµο του 2003, και µετά από Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, ως ανοικτή περίοδος κυνηγίου καθορίστηκε η περίοδος από τις 16 Αυγούστου ενός έτους µέχρι τις 28 ή 29 Φεβρουαρίου του αµέσως επόµενου έτους. Για να παραχωρηθεί οποιαδήποτε άδεια κυνηγίου σε κλειστή περίοδο θα πρέπει αυτή να παραχωρηθεί κατά παρέκκλιση, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και κατόπιν γραπτής γνωµοδότησης από την Επιστηµονική Επιτροπή.

Η προαπαιτούµενη γραπτή γνωµοδότηση της Επιστηµονικής Επιτροπής1, η οποία ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 4 του περί Προστασίας και ιαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόµου του 2003, είναι µια επιπρόσθετη ασφαλιστική δικλείδα που υπάρχει στην Κυπριακή Νοµοθεσία.

Επίσης, ο Υπουργός Εσωτερικών παρέχει κάθε χρήσιµη πληροφορία, η οποία
αφορά την πρακτική εφαρµογή των πιο πάνω, ενώ κάθε τριετία διαβιβάζει
έκθεση προς την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε την εφαρµογή
όλων των πιο πάνω.
Στη συνέχεια, αφού ληφθεί υπόψη η εισήγηση της Επιστηµονικής Επιτροπής
τότε ο Υπουργός Εσωτερικών παραχωρεί άδεια κατά παρέκκλιση. Στο σηµείο
αυτό επισηµαίνεται ότι, µέλη της ΕΕ συµβούλεψαν τις αρµόδιες Υπηρεσίες της δηµοκρατίας ότι οι άδειες κυνηγίου κορακοειδών, κατά παρέκκλιση, δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση, να συµπίπτουν µε την εαρινή µετανάστευση.

Παρόµοιου τύπου παρεκκλίσεις παραχωρούνται από όλα σχεδόν τα Κράτη Μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε πιο τρανταχτό παράδειγµα αυτό του Ηνωµένου
Βασιλείου το οποίο παραχωρεί άδεια κυνηγίου για τις φάσσες, κατά παρέκκλιση,
καθ' όλη την διάρκεια του έτους λόγω του µεγάλου πληθυσµού του είδους και
των ζηµιών που προκαλεί στην γεωργία.

Η αύξηση του πληθυσµού των κορακοειδών δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στη
γεωργία, στην κτηνοτροφία και την άγρια ζωή ενώ σοβαρό είναι και το πρόβληµα
που δηµιουργείται από το γεγονός ότι οι επηρεαζόµενοι πολίτες πιστεύουν ότι τα
συγκεκριµένα είδη τυγχάνουν προστασίας, µε αποτέλεσµα ορισµένοι να
παίρνουν το νόµο στα χέρια τους και να τοποθετούν δηλητήρια για τη θανάτωσή
τους µε κίνδυνο να δηλητηριάζονται και είδη που κινδυνεύουν µε αφανισµό όπως
ο γύπας και άλλα αρπακτικά πτηνά.

Από τις λεπτοµερείς καταµετρήσεις των πληθυσµών των κορακοειδών που
διεξάγει το έµπειρο και επιστηµονικά καταρτισµένο προσωπικό του Ταµείου
Θήρας, τα τελευταία χρόνια, διαφαίνεται ότι οι πληθυσµοί των κορακοειδών
αυξάνονται από χρόνο σε χρόνο κάτι που φαίνεται να οφείλεται:
1. στην προστασία που τυγχάνουν όλα τα είδη πανίδας της Κύπρου,
2. στη µεγάλη προσαρµοστικότητα που παρουσιάζουν τα κορακοειδή, στο
έντονα υποβαθµισµένο από το άνθρωπο φυσικό περιβάλλον.

Δυστυχώς ο ανθρώπινος παράγοντας έχει µεταβάλει τόσο πολύ το φυσικό
περιβάλλον για τη δική του άνεση, εδώ και χιλιάδες χρόνια και αυτό έχει ως
αποτέλεσµα τα κορακοειδή να έχουν φθάσει σε πολύ µεγαλύτερες πυκνότητες σε
αγροτικές/κτηνοτροφικές περιοχές παρά σε φυσικούς οικότοπους.

Ο άνθρωπος έχει δηµιουργήσει, άθελά του, εναλλακτικές πηγές τροφής για
κάποια είδη όπως τα κορακοειδή, µε αποτέλεσµα τα τελευταία χρόνια η
πυκνότητά τους να έχει φθάσει σε ιστορικά µεγάλες πυκνότητες (π.χ. στις πόλεις
όπου τα σκουπίδια αποτελούν µεγάλο ποσοστό της δίαιτάς τους). Η µείωση δε
των µεγάλων αρπαχτικών/θηρευτών οδήγησε στην αύξηση των ειδών αυτών. Το
περιβάλλον που δηµιούργησε ο άνθρωπος, αναπόφευκτα, αύξησε τη πυκνότητα
αυτών των ευπροσάρµοστων ειδών.

Η φυσική ισορροπία για την οποία όλοι µιλούµε έχει εξασθενήσει σοβαρά στην
Κύπρο και επαφίεται στον άνθρωπο να αποφασίσει ποία είναι η επιθυµητή
ισορροπία, νοουµένου ότι θα µειώσει µε σύνεση τις πυκνότητες κάποιων ειδών,
χωρίς να προκαλέσει τοπικές/εθνικές εξαφανίσεις.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα έτσι ώστε να περάσει το
µήνυµα στον απλό πολίτη που αγαπά και σέβεται το φυσικό περιβάλλον, ότι το
Κράτος παρακολουθεί τα σηµεία των καιρών και λαµβάνει όλα εκείνα τα µέτρα
έτσι ώστε το φυσικό περιβάλλον να παραδοθεί στις επόµενες γενεές σε καλύτερη
κατάσταση.

Τελειώνοντας θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι, η εν λόγω παρέκκλιση δεν έχει
εφαρµοστεί για λόγους ανεξάρτητους µε τα όσα επεξηγήθηκαν πιο πάνω. »

ΣΘ/ΑΜ/AP-23.06.009.04.1391