Από την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το 2008 σελίδα 83:
(ii) Προστασία κυπριακού νερόφιδου και ένταξη της Λίμνης Παραλιμνίου στο Δίκτυο.
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες Εκθέσεις μου, κατόπιν καταγγελίας κατά της Δημοκρατίας, η ΕΕ απέστειλε στις 21.3.2007 προειδοποιητική επιστολή για μη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας σε ότι αφορά στη διατήρηση και προστασία του ενδημικού κυπριακού νερόφιδου (Natrix natrix cypriaca).

Σύμφωνα με την υπό αναφορά επιστολή, οι Κυπριακές Αρχές δεν είχαν περιλάβει στον εθνικό κατάλογο των προτεινόμενων ΤΚΣ την περιοχή της λίμνης Παραλιμνίου και ανέχονται δραστηριότητες οι οποίες βλάπτουν το είδος και καταστρέφουν τον οικότοπό του στην περιοχή αυτή καθώς και στο φράγμα Ξυλιάτου.
Σε απαντητική επιστολή της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ότι προγραμματιζόταν, μέχρι το τέλος του 2007, να ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες διεργασίες ώστε να προταθεί η ένταξη της περιοχής της λίμνης Παραλιμνίου που θεωρείται ο σημαντικότερος οικότοπος του νερόφιδου, στο Δίκτυο «Φύση 2000».
Στη συνέχεια, η ΕΕ αφού έλαβε υπόψη την απάντηση της Κύπρου στην υπό αναφορά προειδοποιητική επιστολή, διατύπωσε, στις 5.6.2008, αιτιολογημένη γνώμη, δυνάμει του άρθρου 296 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, λόγω παραβίασης της Οδηγίας 92/43 για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω και κάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για συμμόρφωση εντός δύο μηνών.
Η Κυπριακή Δημοκρατία ζήτησε από την Επιτροπή, στις 8.8.2008, παράταση της πιο πάνω προθεσμίας μέχρι τις 9.11.2008, με στόχο την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών και τη συμμόρφωση με την αιτιολογημένη γνώμη.
Στην επιστολή απάντησης στην αιτιολογημένη γνώμη, η οποία στάληκε στην Επιτροπή περί τα τέλη Νοεμβρίου 2008, αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων, τα μέτρα που είχαν ληφθεί σχετικά με τη διαδικασία συμπερίληψης της περιοχής Λίμνης Παραλιμνίου στους προτεινόμενους ΤΚΣ και την πρόοδο που σημειώθηκε σχετικά με το θέμα.
Επίσης αναφέρθηκε ότι, για τη βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, με απώτερο στόχο την προστασία των ειδών και οικοτόπων, η αρμόδια αρχή ενημέρωσε ανάλογα και τις άλλες αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας για την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων.
Στις 16.1.2009, με γνωστοποίησή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο Υπουργός ΓΦΠΠ κατάρτισε το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής της λίμνης Παραλιμνίου ως προτεινόμενο ΤΚΣ.
Ζήτησα όπως ενημερωθώ σχετικά με την αναμενόμενη ημερομηνία ένταξης της περιοχής στο Δίκτυο καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες η Υπηρεσία έχει προβεί για να διαπιστώσει ότι λήφθηκαν τα αναγκαία μέτρα για βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή σε σχέση με την προστασία και διαφύλαξη του εναπομείναντος πληθυσμού του κυπριακού νερόφιδου.
Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος με πληροφόρησε ότι η πρόταση για ένταξη της περιοχής στο Δίκτυο δεν έχει αποσταλεί στην Ε.Ε. για τελική έγκριση, αναμένεται όμως να σταλεί μέχρι το τέλος του χρόνου.
Επισήμανα επίσης ότι για μέρος της λίμνης, το οποίο δεν περιλήφθηκε στην περιοχή που καταρτίστηκε ως ΤΚΣ, υποβλήθηκε αίτηση από εταιρεία, στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, για διαχωρισμό 304 οικοπέδων.
Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, γνωμάτευσε θετικά για το προτεινόμενο έργο, αφού τα λιμνία διαβίωσης του νερόφιδου βρίσκονται αρκετά μακριά από την υπό αναφορά περιοχή, με ελάχιστη απόσταση τα 550 μέτρα.
Βάσει των πιο πάνω ζήτησα από την Υπηρεσία όπως βεβαιώσει ότι το μέρος της λίμνης που έχει ενταχθεί στο Δίκτυο είναι επαρκές για την ικανοποιητική προστασία του κυπριακού νερόφιδου και ότι με την ένταξη της περιοχής στο Δίκτυο «Φύση 2000» θα ικανοποιηθούν οι σχετικές υποχρεώσεις της Δημοκρατίας προς την ΕΕ.
Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος με διαβεβαίωσε ότι το μέρος της Λίμνης που έχει ενταχθεί είναι επαρκές και θα ικανοποιηθούν οι υποχρεώσεις μας προς την Ε.Ε.