Απάντηση ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2003 του Υπουργού Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Θεμιστοκλέους στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.176, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2002, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά.

«Αναφορικά με θέματα που αφορούν την προστασία της λίμνης Παραλιμνίου, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Έχει μόλις πρόσφατα ετοιμαστεί και υποβληθεί στα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες η τελική έκθεση της εμπειρογνώμονος δρ Birgit Blosat, που τιτλοφορείται "Study for the Conservation and Protection of the Cypriot grass snake Natrix natrix cypriaca - field Research and Management Suggestions". Η έκθεση παρουσιάστηκε από την εμπειρογνώμονα σε ειδική συνεδρίαση που έγινε στις 18 Δεκεμβρίου 2002, στα γραφεία του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών.

Στις παραγράφους 2.5, 6.10.5, 7.1.4, 7.2.3 και 7.3.3 της πιο πάνω έκθεσης γίνεται αναφορά και στη λίμνη Παραλιμνίου ως σημαντικού οικότοπου του είδους. Αντίγραφα των σχετικών σελίδων επισυνάπτονται.

Με την έναρξη της μελέτης της κ. Blosat έγινε στις 26 Ιουνίου 2002 μια προκαταρκτική συνάντηση για μια καταρχάς ενημέρωση των τοπικών αρχών στο όλο θέμα. Στη συνάντηση πήραν μέρος εκπρόσωποι από τους δήμους Παραλιμνίου και Δερήνιας, τα κοινοτικά συμβούλια Φρενάρους και Σωτήρας και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2003 προγραμματίζονται τα πιο κάτω, πάντοτε σε σχέση με τη σπουδαιότητα της λίμνης Παραλιμνίου ως πολύ σημαντικού οικότοπου του κυπριακού νερόφιδου:

1. Ενημερωτικές επαφές και παρουσιάσεις του όλου θέματος σε τοπικές αρχές της περιοχής (δήμους, κοινοτικά συμβούλια), άμεσα εμπλεκόμενους οργανωμένους φορείς και κοινωνικά σύνολα όπως π.χ. το περιβαλλοντικό κίνημα, τους υπεύθυνους της πίστας αγώνων με μοτοσυκλέτες κ.λπ., καθώς και στα σχολεία κατώτερης και μέσης εκπαίδευσης.

2. Συστηματική περιβαλλοντική επισκόπηση της περιοχής και συλλογή των αναγκαίων στοιχείων με στόχο την υποβολή πρότασης για ένταξή της στο ευρωπαϊκό δίκτυο "ΦΥΣΗ 2000".

3. Ετοιμασία διαχειριστικού σχεδίου της περιοχής που θα προταθεί. Η ετοιμασία του σχεδίου αυτού θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο λόγω κυρίως των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν.

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει σε νόμους τις ακόλουθες συμβάσεις με τις οποίες προστατεύονται, άμεσα ή έμμεσα, τα υγροτοπικά συστήματα:

1. Σύμβαση για τη Διατήρηση της Ευρωπαϊκής Άγριας Ζωής και των Φυσικών Οικοτόπων, του 1979 (Ν.24/1988-13.3.1988).

2. Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλομορφία, του 1996 [Ν.4(ΙΙΙ)1996-29.3.1996].

3. Σύμβαση για τους Υγρότοπους Διεθνούς Σημασίας Ειδικά ως Βιότοπους Υδροβίων Πτηνών RAMSAR, 2.2.1971, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο ων Παρισίων στις 3 Δεκεμβρίου 1982 και τις τροποποιήσεις που έγιναν στη Ρεγγίνα, στις 28 Μαΐου 1987 [Ν.8(ΙΙΙ)2001-16.3.2001].

4. Σύμβαση για τη Διατήρηση των Αποδημητικών Ειδών που Ανήκουν στην Άγρια Πανίδα [Ν.17(ΙΙΙ)/2001-13.7.2001].

Επιπρόσθετα με τις πιο πάνω συμβάσεις συναφείς πρόνοιες περιέχονται και στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πουλιά και τους οικότοπους, για τις οποίες έχουν ετοιμαστεί εναρμονιστικά νομοσχέδια, τα οποία βρίσκονται υπό νομοτεχνικό έλεγχο.

Η πλέον εξειδικευμένη από τις πιο πάνω συμβάσεις, όσον αφορά την άμεση προστασία υγρότοπων, είναι η Σύμβαση Ramsar. Ήδη η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υποβάλει στη γραμματεία της σύμβασης τα σχετικά δικαιολογητικά και έχει εγκριθεί ως περιοχή Ramsar η αλυκή Λάρνακας.

Ανεξάρτητα όμως από την κήρυξη ή όχι ενός υγροτοπικού συστήματος ως περιοχής Ramsar, μια χώρα μέλος της σύμβασης υποχρεούται να προστατεύει εξίσου αποτελεσματικά όλους τους υγροβιότοπούς της (Άρθρο 41 της σύμβασης, αντίγραφο επισυνάπτεται).

Εξ όσων είναι γνωστό, έχει ετοιμαστεί στο παρελθόν από το φινλανδικό οίκο "Soil and Water Ltd", για λογαριασμό του δήμου Παραλιμνίου, μελέτη για την αξιοποίηση της ομώνυμης λίμνης, με τίτλο "Preliminary Plan for a Pond in Paralimni Lake". Αντίγραφο των σελίδων που έχουμε στη διάθεσή μας επισυνάπτεται.»