Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.63 ):

(β)  Προστασία κυπριακού νερόφιδου στην περιοχή λίμνης Παραλιμνίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστολή της ημερ. 18.12.2009, εξέφρασε βαθειά ανησυχία για τις απειλές που δέχεται το Κυπριακό ενδημικό νερόφιδο natrix natrix cypriaca στη λίμνη Παραλιμνίου και στις 29.6.2010, καταχώρισε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφυγή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με την οποία προβάλλει τις ακόλουθες αιτιάσεις:

(i) H παράλειψη συμπερίληψης ολόκληρης της λίμνης Παραλιμνίου στον εθνικό κατάλογο προτεινόμενων ΤΚΣ αποτελεί παραβίαση του άρθρου 4(Ι) της Οδηγίας 92/43.

(ii) H Κυπριακή Δημοκρατία παραβιάζει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της υπό αναφορά Οδηγίας αφού ανέχεται δραστηριότητες (οικιστική ανάπτυξη, διαχωρισμός 304 οικοπέδων, διεξαγωγή αγώνων μοτοσικλέτας) που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τα οικολογικά χαρακτηριστικά της λίμνης Παραλιμνίου και δεν λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προστασίας για να διαφυλαχθεί ο πληθυσμός του είδους natrix natrix cypriaca.

(iii) Η έλλειψη αναγκαίων μέτρων ώστε να θεσπιστεί και να εφαρμοστεί ένα καθεστώς αυστηρής προστασίας του υπό αναφορά είδους, επίσης παραβιάζει τις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας δυνάμει του άρθρου 12(Ι) της εν λόγω Οδηγίας.

Το Τμήμα ετοίμασε σχετικό υπόμνημα αντίκρουσης των πιο πάνω αιτιάσεων, το οποίο στάληκε, στις 17.8.2010, στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για τα περαιτέρω.

Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου μας πληροφόρησε ότι η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου, σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, προχώρησε στη μετακίνηση των σκουπιδιών από τη λίμνη ενώ αναμένεται να κατεδαφιστούν οι παράνομες εγκαταστάσεις και να κλείσουν οι τρεις από τις τέσσερεις εισόδους της λίμνης έτσι ώστε να περιοριστεί η ενόχληση του νερόφιδου.