Απάντηση ημερομηνίας 7 Μαΐου 2010 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.849, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παραπομπή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Κοινοτήτων για τη μη ικανοποιητική προστασία του κυπριακού νερόφιδου Natrix natrix cypriaca

Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου 2010, σε σχέση με την πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Τον Ιούλιο του 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) έγινε δέκτης καταγγελίας σχετικά με την μη ικανοποιητική προστασία του νερόφιδου Natrix natrix cypriaca, όπου σύμφωνα με την καταγγελία, οι Κυπριακές Αρχές δεν συμπεριέλαβαν στον κατάλογο των προτεινόμενων Τόπων Κοινοτικής Σημασίας την περιοχή της Λίμνης Παραλιμνίου και ανέχονται δραστηριότητες οι οποίες βλάπτουν το είδος και καταστρέφουν τον οικότοπό του. Οι Κυπριακές Αρχές, στην απάντησή τους προς την ΕΕ, ανάφεραν ότι η Αρμόδια Αρχή, δηλαδή το Τμήμα Περιβάλλοντος, βρίσκεται σε διάλογο με τα εμπλεκόμενα μέρη ώστε να υπάρξει κοινά αποδεχτή πρόταση και ότι σύντομα θα προχωρούσαν σε ένταξη της περιοχής στο Δίκτυο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στις 6.6.2008 Αιτιολογημένη Γνώμη προς την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία αποτελεί το δεύτερο στάδιο στη διαδικασία παράβασης, με την οποία ζητήθηκε η άμεση λήψη μέτρων για περίληψη της Λίμνης Παραλιμνίου στον κατάλογο των περιοχών του Δικτύου «Φύση 2000».

Στις 16.1.2009 ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος προχώρησε στον καθορισμό της Λίμνης Παραλιμνίου ως προτεινόμενο Τόπο Κοινοτικής Σημασίας, με Γνωστοποίηση η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων από την Επιστημονική Επιτροπή ολοκληρώθηκε στις 31.3.2009 και τα τελικά προτεινόμενα όρια της περιοχής εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18.11.2009. Ο κατάλογος των περιοχών που προτείνονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας, συμπεριλαμβανομένης της Λίμνης Παραλιμνίου, έχει αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δεκέμβριο του 2009.

Περί τα μέσα του Γενάρη του 2010, ενημερωθήκαμε ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα οδηγήσει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αφού έκρινε ότι η Δημοκρατία δε συμμορφώθηκε πλήρως με το περιεχόμενο της αιτιολογημένης γνώμης.

Σε συνέχεια της πιο πάνω πληροφόρησης, πραγματοποιήθηκε στις 10.2.2010 συνεδρία στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στην οποία έλαβαν μέρος όλα τα εμπλεκόμενα Τμήματα και ο Δήμαρχος Παραλιμνίου, όπου συζητήθηκαν σε βάθος τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή.

Σε συνέχεια της πιο πάνω συνεδρίας, το Τμήμα Περιβάλλοντος προχώρησε στις πιο κάτω ενέργειες για την αντιμετώπιση των διάφορων ενεργειών/παρανομιών που λαμβάνουν χώρα εντός της Λίμνης Παραλιμνίου και απειλούν το νερόφιδο:

(α) Απέστειλε επιστολή στις 25.2.2010, στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών με εισήγηση για απαγόρευση του κυνηγιού εντός της Λίμνης Παραλιμνίου.

(β) Απέστειλε επιστολή στις 2.3.2010 στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για προώθηση της επίλυσης των πιο κάτω προβλημάτων:

Παράνομες αντλήσεις νερού από την λίμνη.

Παράνομη λειτουργία πίστας αγώνων εντός της Λίμνης και διάνοιξη αυλακιών περιμετρικά της.

Παράνομη λειτουργία πίστας αερομοντελισμού εντός της Λίμνης.

Επίσης σας ενημερώνω ότι εντός του Απριλίου 2010 θα προκηρυχτεί διαγωνισμός για την ετοιμασία Διαχειριστικού Σχεδίου για τη Λίμνη Παραλιμνίου, το οποίο θα καταδείξει μεταξύ άλλων τις διαχειριστικές δράσεις που πρέπει να λάβουν χώρα στη Λίμνη για την προστασία και διατήρηση του ενδημικού νερόφιδου.