Απάντηση ημερομηνίας 5 Μαΐου 2004 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ανδρέα Χρίστου στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.320, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Αναφορικά με την ανάγκη για εξωραϊσμό ποταμού στο Παραλίμνι, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Ο ποταμός Βαθύ που διασχίζει το Παραλίμνι δεν εμπίπτει στις πρόνοιες του περί Δημοσίων Ποταμών Νόμου, σύμφωνα με τον οποίο αρμοδιότητα για την καθαριότητά του θα είχε ο έπαρχος.

Σύμφωνα με τον περί Δήμων Νόμο, οι δήμοι έχουν υποχρέωση για την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία συστημάτων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και επίσης αρμοδιότητα και υποχρέωση για την καθαριότητα των δημόσιων και ιδιωτικών χώρων.

Από το 1980 το τότε Συμβούλιο Βελτιώσεως Παραλιμνίου υπέβαλε αίτημα για τη βελτίωση/τοπιοτέχνηση της κοίτης του ποταμού στην κατοικημένη περιοχή και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ετοίμαζε κατά καιρούς σχετικές μελέτες. Το 1995 ο Δήμος Παραλιμνίου υλοποίησε μέρος της μελέτης με την τοποθέτηση λίθων, όπου υπάρχουν στάσιμα νερά, με αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα, ως προσωρινή λύση, μέχρι τη λειτουργία του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος. Το ύψος της δαπάνης για τη συγκεκριμένη εργασία ανήλθε στις £35.000, από τις οποίες το 50% καταβλήθηκε από το κράτος για την επιχορήγηση του έργου. Το υπόλοιπο μέρος των μελετών που αφορούν την τοπιοτέχνηση της κοίτης του ποταμού δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και αποτελεί ειδικό μέρος του υπό έγκριση τοπικού σχεδίου του Δήμου Παραλιμνίου.

Όσον αφορά τα ερπετά που εντοπίζονται στον ποταμό, αναφέρεται ότι στο τελευταίο τμήμα του ποταμού και σε τμήμα της λίμνης φιλοξενείται το είδος του φιδιού Natrix natrix cypria, που είναι σπάνιο και προστατευόμενο είδος ερπετού.»