Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.104, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος προς το γενικό διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2012, πληροφορήθηκα ότι το νερόφιδο “Natrixnatrix” δε διαβιεί πλέον στο φράγμα Ξυλιάτου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους εξαφανίστηκε το νερόφιδο “Natrixnatrix” από την περιοχή, αν μπορεί να επανέλθει ο πληθυσμός του στην περιοχή, καθώς και για το ποιος ευθύνεται για την καταστροφή του βιότοπού του.» 

 

Απάντηση ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2012 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.104, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

        «Αναφέρομαι στην επιστολή του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομηνία 18 Σεπτεμβρίου 2012, σε σχέση με την πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

        Στα πλαίσια των ερευνών που διενήργησε η εμπειρογνώμονας Δρ. BirgitBlosat τα έτη 2002 και 2005, όπου μελέτησε την πληθυσμιακή δομή του κυπριακού νερόφιδου Natrix natrix cypriaca σε σχέση με τους παράγοντες που το απειλούν στο φράγμα Ξυλιάτου, κατέληξε ότι ο πληθυσμός του νερόφιδου υπέστη μια σοβαρή μείωση της τάξης του 96% από το 1994. Οι παράγοντες που συνέβαλαν προς αυτό είναι η εισαγωγή ξενικών ειδών ψαριών στο φράγμα, τα οποία είτε είναι αρπακτικά (όπως το λαβράκι) είτε είναι ανταγωνιστές για την τροφή του, καθώς και η διαταραχή του οικοτόπου.

        Για την προστασία του νερόφιδου είχαν προταθεί από την Δρ. Blosat μία σειρά διαχειριστικών μέτρων, όπως η δημιουργία πέντε μικρών λιμνών κοντά στο φράγμα του Ξυλιάτου, για να αποτελέσουν βιότοπο για τους βατράχους (βασική τροφή του νερόφιδου) και η εφαρμογή προγράμματος αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία (captive- breeding) για την υποστήριξη του υπό εξαφάνιση πληθυσμού του.

        Το 2004 ολοκληρώθηκε η κατασκευή των πέντε μικρών λιμνών κοντά στο φράγμα του Ξυλιάτου σύμφωνα με τις υποδείξεις της εμπειρογνώμονα. Παράλληλα, στα πλαίσια του προγράμματοςLIFE+NatureICOSTACY, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρχισε η εφαρμογή της αναπαραγωγής του είδους σε αιχμαλωσία, με στόχο τον εμπλουτισμό ή και την εγκατάσταση ατόμων στις περιοχές όπου απαντάται/διαβιούσε το είδος. Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει επίσης δράσεις που στοχεύουν στην εκτίμηση του πληθυσμού του νερόφιδου, καθώς και στην αποκατάσταση και διατήρηση των ενδιαιτημάτων του. Τα αποτελέσματα της δίχρονης παρακολούθησης έχουν καταδείξει ότι το είδος απαντάται στην ευρύτερη περιοχή του Φράγματος Ξυλιάτου. Το νερόφιδο έχει εντοπιστεί σε φυσικούς βιότοπους (παρακείμενα ποτάμια), οι οποίοι προστατεύονται και εμπίπτουν στο Δίκτυο Natura 2000.

        Το είδοςNatrix natrix cypriaca, με τα προαναφερόμενα μέτρα καθώς και με μέτρα προστασίας και ενημέρωσης, θα μπορούσε μελλοντικά να αποικίσει ξανά (rehabilitation) την ευρύτερη περιοχή και ίσως και το φράγμα Ξυλιάτου.

        Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»

ΕΧ/ΜΜ/Αp-23.06.010.02.104