Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.166, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με στοιχεία που διαθέτω, η εφαρμογή του περί Δασών Νόμου σε ό,τι αφορά το άρθρο (12), το οποίο σχετίζεται με την παράνομη υλοτομία ή κλάδεμα ή ζημιές σε δέντρα, που περιλαμβάνονται σε σχετικό παράρτημα του νόμου, βρίσκεται ακόμα σε αρχικά στάδια. Δε φαίνεται να έχει γίνει ακόμα αντιληπτό από την κοινωνία, ακόμα και από τις δημόσιες αρχές (τοπική αυτοδιοίκηση, δημόσιες υπηρεσίες, ημικρατικοί οργανισμοί κ.λπ.) ότι οι εργασίες που επηρεάζουν δέντρα ή η εκκοπή δέντρων σε κάποιες περιπτώσεις απαιτούν σχετική άδεια από το διευθυντή του Τμήματος Δασών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες του Τμήματος Δασών προς ενημέρωση του κοινού και των εμπλεκομένων σε σχέση με τις πρόνοιες του σχετικού άρθρου του νόμου και να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικό κατάλογο με τις καταγγελίες, τα αδικήματα και τις ποινές που αφορούν εκκοπές ή ζημιές σε δέντρα κατά την περίοδο 2009-2011.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2011 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.166, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

        «Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομηνία 7 Οκτωβρίου 2011, σε σχέση με την πιο πάνω Ερώτηση του Βουλευτή κ. Περδίκη, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

        Ο περί Δασών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010 αφορά την υλοτομία, εκρίζωση, αποκοπή, κλάδευση δέντρων και θάμνων εκτός των κρατικών δασών, αλλά και τη διάνοιξη αυλακιού σε μικρή απόσταση από αυτά. Ο Νόμος αυτός έχει κοινοποιηθεί και επεξηγηθεί μέσω επιστολής του Διευθυντή Τμήματος Δασών προς όλους τους αρμόδιους φορείς και συγκεκριμένα: το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Τμήμα Γεωργίας, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, την Αστυνομία, τους Επάρχους, την Αρχή Ηλεκτρισμού, τη CYTA, την Ένωση Δήμων και την Ένωση Κοινοτήτων.

        Στην εν λόγω επιστολή, ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών ζήτησε την περαιτέρω κοινοποίησή της στο προσωπικό των Τμημάτων, Υπηρεσιών και Φορέων αυτών, με σκοπό την πιστή εφαρμογή των σχετικών προνοιών της νομοθεσίας και την εξασφάλιση των σχετικών αδειών πριν την έναρξη των εργασιών που περιγράφονται στο Νόμο.

        Πέραν των πιο πάνω, το Τμήμα Δασών έχει ετοιμάσει και δημοσιεύσει σχετικά άρθρα για το θέμα σε περιοδικά και στον ημερήσιο τύπο, με σκοπό την ευρύτερη ενημέρωση του κοινού.

        Η εκτύπωση σχετικού τετράπτυχου ευρύτερης ενημέρωσης για το θέμα, το οποίο ετοιμάστηκε από το Τμήμα Δασών, δεν προωθήθηκε στο παρόν στάδιο λόγω της αναμενόμενης ψήφισης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της νέας Δασικής Νομοθεσίας (σημειώνεται ότι οι βασικές πρόνοιες του συγκεκριμένου άρθρου παραμένουν οι ίδιες). Εντατική ενημέρωση όλων των Τμημάτων, Φορέων, Υπηρεσιών και του κοινού προγραμματίζεται να γίνει αμέσως μετά τη ψήφιση της νέας νομοθεσίας.

        Σημειώνεται ότι το Τμήμα Δασών, σε συνεργασία με την Αστυνομία, έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους σε κύριους υπεραστικούς και άλλους δρόμους για την εφαρμογή του άρθρου 12 του Περί Δασών Νόμου, τόσο σε εργάσιμες μέρες, όσο και κατά τη διάρκεια των αργιών, στο μέτρο των οικονομικών δυνατοτήτων που υπάρχουν. Κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν τα τελευταία χρόνια καταγγέλθηκαν οι παρανομούντες. Κάποιες καταγγελίες συμβιβάστηκαν εξώδικα και κάποιες υποθέσεις προωθήθηκαν στο Δικαστήριο (σχετική κατάσταση επισυνάπτεται).

        Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»

Σημείωση:   Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής.  Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

ΑΠ/ΑΜ/Ap-23.06.010.01.166