Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.304, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η εταιρεία “Νέμεσις”, που κατασκευάζει το φράγμα στον ποταμό Καρκώτη, έχει εγκαταστήσει εργοτάξιο μέσα στην κοίτη του ποταμού στην περιοχή Κάτω Κουτραφά. Οι εκσκαφείς φαίνεται να έχουν επηρεάσει το φυσικό περιβάλλον μέσα στην κοίτη του χειμάρρου στην περιοχή Κάτω Κουτραφά. Έχουν γίνει καταστροφές στο αρδευτικό κανάλι και έχει επηρεαστεί η δυνατότητα εμπλουτισμού υπόγειων στρωμάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνεται εξαγωγή λατομικού υλικού από την κοίτη του ποταμού/χειμάρρου του Κουτραφά και, εάν ναι, αν αυτό είναι νόμιμο. Επίσης, να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ληφθεί υπόψη οι ζημιές που προκαλούνται στην άρδευση των καλλιεργειών των γεωργών της περιοχής.»

Απάντηση ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2012 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.304, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

        «Αναφέρομαι στην Ερώτηση του Βουλευτή Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη με αρ. 23.06.010.01.304 και ημερομηνία 1ης Δεκεμβρίου 2011, η οποία διαβιβάστηκε με επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων, με ημερομηνία 7 Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την ανόρυξη αμμοχάλικου από την κοίτη του ποταμού Ελέα στον Κουτραφά και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

1.     Η εξόρυξη αμμοχάλικου γίνεται από την Κοινοπραξία ΝΕΜΕΣΙΣ-ΕΛΤΕΡ που έχει αναλάβει την κατασκευή του Φράγματος Σολέας. Η όλη εργασία εκτελείται νόμιμα και έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους του Τμήματος Αναπτύξεως

        Υδάτων, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

2.     Συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2006 υποβλήθηκε η Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) μέσα στην οποία υπήρχε αναφορά για τους χώρους λατόμευσης συμπεριλαμβανομένου και του Κουτραφά (Συνημμένο 1). Η ΜΕΕΠ ακολούθως εγκρίθηκε από την Περιβαλλοντική Αρχή (Συνημμένο 2) και στην συνέχεια εξασφαλίστηκε Πολεοδομική Έγκριση στις 20 Οκτωβρίου του 2008 (Συνημμένο 3). Στην έγκριση περιλαμβάνεται και η ανόρυξη υλικών από δανειοθαλάμους συμπεριλαμβανομένου και του Κουτραφά [Παράγραφος 2(ζ)]. Η περιοχή επιτάχθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2009 για 1 χρόνο και η περίοδος αυτή παρατάθηκε μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2012 με τα διατάγματα αρ. 1129 (23 Δεκεμβρίου 2010) και 957 (18 Νοεμβρίου 2011) (Συνημμένο 4).

3.     Στα πλαίσια των εργασιών είχε προκληθεί κάποια ζημιά στο αρδευτικό αυλάκι η οποία όμως αποκαταστάθηκε από τον Εργολάβο. Ο Εργολάβος οφείλει σύμφωνα με το Συμβόλαιο, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά προκαλέσει, και να επαναφέρει το δανειοθάλαμο στην αρχική του κατάσταση όσον αφορά κλίσεις. Η δυνατότητα εμπλουτισμού των υπογείων στρωμάτων επηρεάζεται μερικώς, αφού θα έχει αφαιρεθεί μέρος από τα αμμοχάλικα της κοίτης.

4.     Τέλος, σας αναφέρω ότι καμία ζημιά δεν έχει προκληθεί στην άρδευση των καλλιεργειών της περιοχής αφού το αρδευτικό σύστημα λειτουργεί απρόσκοπτα.

        Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»

Σημείωση:   Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής.  Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

ΑΠ/ΑΜ