Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.396, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αποφάσισε να καθαιρέσει τα δύο ανεξάρτητα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και να διορίσει δύο συνταξιούχους επιστήμονες, πρώην υπαλλήλους του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Στον περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο [Ν. 140(Ι)/2005] και συγκεκριμένα στο εδάφιο (1) του άρθρου 5 αυτού δεν υπάρχει πρόνοια για τη διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με βάση ποια νομοθετική πρόνοια έχει προχωρήσει στην καθαίρεση των δύο ανεξάρτητων μελών της επιτροπής και, εάν υπάρχει νομοθετικό κενό, γιατί δεν έχει μέχρι σήμερα αντιμετωπιστεί.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2012 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.396, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομηνία 25 Ιανουαρίου 2012, σε σχέση με την πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Ο ορισμός των κ.κ. Κωστάκη Ιωαννίδη και Λεόντιου Λεοντιάδη στην Επιτροπή Εκτίμησης των επιπτώσεων στο Περιβάλλον, έγινε το 2006 από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον Ορισμένα έργα Νόμου [Ν. 140(Ι)/2005]. Το εν λόγω άρθρο δεν αναφέρεται σε χρονική διάρκεια του διορισμού των δύο μελών της Επιτροπής, συνεπώς αυτό δύναται να καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τους κανόνες του διοικητικού δικαίου και χρηστής διοίκησης.

Θεωρώ το χρονικό διάστημα των πέντε και πλέον ετών ως ικανοποιητικό χρονικό διάστημα για συμμετοχή στην εν λόγω Επιτροπή. Ως εκ τούτου, θεωρήθηκε χρονικά ώριμη η αντικατάστασή τους από δύο άλλα μέλη, ο διορισμός των οποίων έχει χρονική διάρκεια δύο (2) χρόνων.

Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»

ΧΜ/ΑΜ/Ap-23.06.010.01.396