Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.65 ):

(ζ) Aπόρριψη αποβλήτων στις αλυκές Λάρνακας από χημικό καθαρισμό των σωληνώσεων του συστήματος κλιματισμού του νέου αεροδρομίου. Όπως αναφέρεται εκτενέστερα στην ΄Εκθεσή μας για το 2008, κατά παράβαση των διατάξεων του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου του 2002 μέχρι 2008, εταιρεία η οποία ανέλαβε το χημικό καθαρισμό του συστήματος κλιματισμού του αεροδρομίου, απέρριψε απόβλητα που παρουσίασαν τοξικότητα στο χώρο της Αλυκής, ο οποίος λόγω της σημαντικότητας του ως υδροβιότοπος, περιλήφθηκε στο Δίκτυο Natura 2000.
Η υπόθεση τέθηκε ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα στις 17.6.2009, με εισήγηση για λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον του φορέα εκμετάλλευσης του νέου αεροδρομίου Λάρνακας και της εταιρείας που ανέλαβε το χημικό καθαρισμό του συστήματος κλιματισμού.
Στις 14.10.2009 καταχωρίστηκε ποινική υπόθεση στο Δικαστήριο, η οποία δεν έχει ακόμη εκδικαστεί.

(η)  Παράνομος κατασκηνωτικός χώρος στις νότιες αλυκές Λάρνακας. Το Τμήμα έχει θέσει επανειλημμένα προς τον Έπαρχο Λάρνακας και το Δήμο Λάρνακας, την ανάγκη για άμεσο τερματισμό της παρανομίας που υφίσταται σε σχέση με την ανέγερση υποστατικών και άλλων παραπηγμάτων στις νότιες αλυκές της Λάρνακας, χωρίς ωστόσο, να έχουν ληφθεί ακόμα οποιαδήποτε μέτρα από τις πιο πάνω αρμόδιες Αρχές. Επισημάναμε ότι η περιοχή είναι ενταγμένη στο Δίκτυο Natura 2000 και η λήψη μέτρων για προστασία της αποτελεί δέσμευση της Κύπρου έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου μας πληροφόρησε ότι στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας και Διαχείρισης των αλυκών Λάρνακας, εκπρόσωπος του Δήμου Λάρνακας ανέφερε ότι έχει γίνει καταγραφή των παράνομων καταλυμάτων και τροχόσπιτων και ότι προωθείται σχέδιο για διαχείριση του χώρου.  Επισήμανε επίσης ότι με Υπουργική Απόφαση, ο χώρος παραχωρήθηκε για τη δημιουργία κατασκηνωτικού χώρου.