Αναφέρομαι στην επιστολή ..... σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι η
Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων Κύπρου συζήτησε σε βάθος μελέτη
που διεξήχθη από λειτουργούς της Ένωσης στη βάση της επιστολής του Επιτρόπου Περιβάλλοντος με αρ. φακ. 02.10.003 ημερ. 30.11.2009 και καττέληξε στα πιο κάτω
συμπεράσματα για το θέμα της διανομής διαφημιστηκών φυλλαδίων το οποίο,
όπως γνωρίζετε, άπτεται σωρείας παραμέτρων που χρειάσθηκε να
συναξlολογηθούν.

1. Οι ανησυχίες που εκφράζονται εΙναι εύλογες, αλλά μέχρι ενός σημείου και τα
προτεινόμενα μέτρα είναι δυσανάλογα του προβλήματος.

2. Η ρίψη φυλλαδίων σε δημόσιους δρόμους ρυθμίζεται από τον περί της Ρύπανσης των Δημόσιων Οδών Νόμο.

3. Ειδική νομοθετική ρύθμιση για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην πρόταση δε
φαίνεται να υπάρχει αλλού, όμως ο Επίτροπος θα μπορούσε να υποβάλει
κάποιο κείμενο που πιθανό να εντόπισε.

4. Το θέμα πιστεύουμε δεν είναι θέμα αδειοδότησης. Η διανομή σε δρόμους
και αυτοκίνητα είτε είναι προβληματική (κυκλοφορία, ατυχήματα) είτε όχι.
Αν ισχύει το πρώτο, θα πρέπει να απαγορευτεί πλήρως αλλά τότε θα πρέπει
να απαγορευτεί και η πώληση λαχνών για φιλανθρωπικούς σκοπούς ενέργεια
που προκαλεί τα ίδια και πιθανό περισσότερα προβλήματα.

5. Προσπάθεια ρύθμισης πιθανό να συνιστά παρέμβαση στο θέμα της ελευθερίας
διαφήμισης και τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς αλλά και της
ενημέρωσης των πολιτών.

6. Αδειοδότηση για διανομή στα γραμματοκιβώτια προκαλεί τα lδια προβλήματα όπως πιο πάνω. ενώ δημιουργεί και θέμα αδειοδότησης και στην Kυκλoφoρiα φυλλαδίων
μέσω εφημερίδων και περιοδικών (εκτεταμένη πρακτική, παρά πολλό
περίπτερα κάνουν και κατ οίκον διανομή), αλλά και μέσω τουταχυδρομείοu.

7. Αδειοδότηση συνεπάγεrαι διαδικασίες κριτηρίων, αιτήσεων, εξέτασης, εγκρίσεων
ενστάσεων, διερεύνησης καταγγελιών. επιβολής νόμου. δικαστήρια, κλπ. Δεν
mστεύεται ότι μπορεί κάποια υπηρεσία ή Δημοτική Αρχή να αναλάβει τέτοιο
φορτίο, με αμφίβολο, εν πάσει περιπτώσει όφελος.

8. Η απαγόρευση περιεχομένου σημαίνει "Προέγκριση και άσκηση λoγoκρισiας.

9. Οι όροι για το χαρτί και τα μελάνια προωθούνται με πράσινες αγορές, εθελοντικές συμφωνίες και πρότυπα για τα προιόντα αυτά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αναγνώρισε ότι, η διανομή φυλλαδίων, πέρα σπό την σπατάλη που γίνεται είναι και πρόβλημα οχληρίας,

Το μόνο μέτρο που ίσως να μπουρούσε να ληφθεi θα ήταν ο καθορισμός σήματος
που να δείχνει την επιθυμία του ιδιοκτήτη ενός υποστατικού να μη λαμβάνει διαφημιστικά φυλλάδια. Επίσης θα ήταν ίσως πιο αποτελεσμσπκό αν ασκούνταν πιέσεις προς αυτο(iς που χρησιμοποιούν το μέσο αυτό, Π.χ. Σύνδεσμος Διαφημιστών, Έμποροι, κλπ, για εθελοντική εκ μέρους τους δράση.