Άρθρο 23ο

ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ

1. Απαγορεύεται η αφισοκόλληση, η διανομή και ρίψη πάσης φύσεως εντύπου υλικού διαφημιστικού ή μη, καθώς και κάθε μορφή παρόμοιας διαφήμισης χωρίς σχετική άδεια η οποία θα εκδίδεται από το αρμόδιο γραφείο της Οικονομικής Υπηρεσίας, μόνο με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Καθαριότητος. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως το θέμα των διαφημιστικών (εγχρώμων) φυλλαδίων τα οποία όχι μόνο ρυπαίνουν αλλά και δεν ανακυκλώνονται.

2. Οι διαφημιζόμενοι πρέπει να δηλώνουν τον αριθμό των διαφημιστικών τεμαχίων που θα διαθέσουν. Αυτά θα τοποθετούνται μόνο στους ειδικούς χώρους που έχουν καθοριστεί από την Υπηρεσία και θα τηρούνται επακριβώς οι όροι και οι διατάξεις, οι σχετικοί με την αποφυγή της ρύπανσης στην πόλη.
3. Απαγορεύεται επίσης αυστηρώς η επικόλληση και η αναγραφή διαφημίσεων, συνθημάτων, graffiti κλπ επί οδών, πεζοδρομίων, τοίχων, πλατειών, μνημείων κλπ.

4. Σε κάθε περίπτωση παράβασης, εκτός από το σχετικό πρόστιμο, βαρύνει σωρευτικά τον διαφημιζόμενο αλλά και τον διαφημιστή η δαπάνη για την απορρύπανση από τις διαφημίσεις, αφίσες, αεροπανώ, συνθήματα κλπ.