31/08/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
1453 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 8.13.2

Αρ. Τηλ.: 22867629

Αρ. Τηλεομ.: 22867696

Επίτροπο Περιβάλλοντος

Κύριε,

Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. φακ. 02.10.003 και ημερομηνία 02/04/2012 και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

 

(α) Το Υπουργείο Εσωτερικών αντιμετωπίζει με σεβασμό και εκτίμηση την ευαισθησία σας σε σχέση με το υπό συζήτηση θέμα. Παρόλα αυτά, δεν συμμερίζομαι τη θέση
σας ότι η διαμόρφωση και εφαρμογή ενδεχόμενης νομοθεσίας επί του θέματος εμπίπτει στις αρμοδιότητες του.

(β) Οι απόψεις όλων όσων συμμετέσχαν στη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε σε σχέση με το αντικείμενο είναι σεβαστές αλλά το Υπουργείο Εσωτερικών διαμορφώνει
τις δικές του θέσεις επ' αυτού. Δεν υιοθετεί άκριτα τις απόψεις οποιουδήποτε, όπως φαίνεται πως υπονοείτε στην επιστολή σας, ούτε είναι υποχρεωμένο να ταυτισθεί με
τις απόψεις οποιουδήποτε.

(γ) Σημειώνω ότι οι Επαρχιακές Διοικήσεις δεν αποτελούν τις Αρχές στις οποίες ανατίθεται οποιαδήποτε ευθύνη ή αρμοδιότητα δεν αναλαμβάνει κάποια άλλη Αρχή ή
για την οποία είναι δύσκολο να εντοπισθεί η αρμόδια Αρχή. Αυτή η φιλοσοφία έχει ξεπερασθεί προ πολλού, γιατί είναι αναποτελεσματική και απηρχαιωμένη.

(δ) Κατά την εκτίμηση μου, η διανομή διαφημιστικών εντύπων αποτελεί πρακτική διαφήμισης εμπορικών επιχειρήσεων διάθεσης προϊόντων ή υπηρεσιών και ως
τέτοια είναι σκόηιμο να μελετηθεί από το καθ' ύλη αρμόδιο Υπουργείο και όχι από το Υπουργείο Εσωτερικών ή τις Επαρχιακές Διοικήσεις που καμία σχέση έχουν με
την πρακτική που πιστεύετε ότι χρειάζεται να ελεγχθεί.

Aνδρέας Ασσιώτης

Γενικός Διευθυντής
Υπουργείου Εσωτερικών