Αναφέρομαι στην επιστολή σας με ημερομηνία 3 Μαρτίου 2009, σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
Τόσο το ίδιο το Υπουργείο, όσο και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και η Υπηρεσία Περιβάλλοντος, συμμεριζόμαστε τη θέση σας σχετικά με τη χρήση ζώων στα τσίρκα, ή σε άλλες δραστηριότητες που έχουν στόχο τη ψυχαγωγία του κοινού.

Κρίνουμε ότι, η χρησιμοποίηση ζώων σε οποιεσδήποτε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις είναι πλέον αχρείαστη, αφού τα μέσα εκπαίδευσης, φροντίδας, ή μετακίνησης τους, είναι αμφίβολο κατά πόσο έχουν ως πρώτιστο μέλημα την ευημερία και προστασία των ζώων αυτών.
Για τους πιο πάνω λόγους το Υπουργείο έχει πάρει την απόφαση όπως προχωρήσει στη λήψη νομοθετικών ρυθμίσεων με στόχο την απαγόρευση της χρήσης ζώων σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες, είτε αυτές αφορούν τσίρκο, ή άλλου είδους παραστάσεις. Ήδη, οι προαναφερόμενες Υπηρεσίες συνεργάζονται με στόχο την ολοκλήρωση του πλαισίου που θα διέπει τη ρύθμιση αυτή, κάτι που ευελπιστούμε να γίνει στο άμεσο μέλλον.
Σημειώνεται ωστόσο ότι, μέχρι σήμερα δεν έχουν θεσπιστεί οποιοιδήποτε ειδικοί Κανονισμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την προστασία των ζώων στα τσίρκα. Αυτό που υπάρχει σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται και από την Κύπρο, είναι ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1739/2005, ο οποίος καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη μετακίνηση των ζώων τσίρκου στη χώρα όπου είναι μόνιμα εγκατεστημένο και την κράτηση αρχείου με τα ζώα που κατέχει, τα πιστοποιητικά CITES, αν απαιτούνται, καθώς και στοιχεία σχετικά με τους σταθμούς περιοδείας του.
Όσον αφορά τα σημεία που θίγεται σχετικά με την πρόκληση οχληρίας στις περιοχές που λειτουργούν τα τσίρκα, επιθυμώ να σας αναφέρω ότι με την απαγόρευση της χρήσης ζώων, δεν θα προκύπτουν τα περισσότερα από τα προβλήματα στα οποία αναφέρεστε. Για τα θέματα κυκλοφοριακής συμφόρησης που προκαλούνται, άποψη μας είναι ότι, αυτά θα πρέπει να τυγχάνουν ολοκληρωμένης προσέγγισης από τις εμπλεκόμενες Τοπικές Αρχές, πριν τη χορήγηση της απαιτούμενης άδειας για την εγκατάσταση του τσίρκου.