Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ.φακ. 02.10.014 και ημερ. 3 Μαρτίου 2009 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι έχω μελετήσει την επιστολή σας με πολλή προσοχή. Από ότι γνωρίζω στο παρελθόν έχει μελετηθεί σε βάθος το θέμα παραστάσεων με Τσίρκα.

Έχουν γίνει επανειλημμένες συσκέψεις με αρμόδιες Κυβερνητικές Υπηρεσίες κάτω από την αιγίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, έγιναν επισκέψεις σε Τσίρκα που είχαν επισκεφτεί την Κύπρο, έγινε εντατικός έλεγχος των συνθηκών κράτησης των ζώων και της ευημερίας των ζώων και έχει εκδοθεί «Κώδικας Κατευθυντηρίων Οδηγιών» για την εισαγωγή τσίρκων στην Κύπρο. Είναι γνωστό ότι για τη μετακίνηαη ενός Τσίρκου μεταξύ κρατών μελών εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2007 οι πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1739/2005. Επίσης για να ξεκινήσει το ταξίδι του για την Κύπρο πρέπει να εξασφαλίσει όδεια για επιδείξεις ζώων από τις κτηνιατρικές Υπηρεσίες σύμφωνα με το όρθρο 11 του Νόμου για την Ευημερία των ζώων Αρ. 46(1)/94.
Είναι γεγονός ότι αρκετές οργανώσεις που ανήκουν στην κίνηση «Animal Rights Movement» είναι υπέρ της απαγόρευσης παραστάσεων Τσίρκων με ζώα. Παρόλο τούτου, σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τις ίδιες ευρωπαϊκές οδηγίες για την ευημερία των ζώων και το διεθνές εμπόριο ζώων με εμάς, δεν απαγορεύουν τα Τσίρκα με ζώα.
Για την αναφορά σας ότι τα ζώα «συνήθως είναι το αποτέλεσμα παράνομου εμπορίου», αυτό εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του Κανονισμού του Συμβουλίου (Council Regu/ation) EECj3626/82 of 3 December 1982 οπ the implementation ίπ the Community of the convention οπ international trade ίπ endangered species of wild fauna and flora, και οι κτηνιατρικές Υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο των πιστοποιητικών των εν λόγω ζώων, θα πρέπει να προβαίνουν στους απαιτούμενους ελέγχους και να μην επιτρέπουν την εισαγωγή ζωων στην Κύπρο τα οποία είναι αποτέλεσμα παρ6νομου εμπορίου. Αυτό θα πρέπει να ισχύει όχι μόνο για τα τσίρκα, αλλ6 για όλες τις περιπτωσεις εισαγωγής ζωων στο νησί.
Οποιοσδήποτε βασανισμός των ζωων σίγουρα είναι καταδικαστέος και εμπίπτει κ6τω από τις πρόνοιες του προαναφερθέντος Νόμου για την Ευημερία των Ζωων Αρ. 46(1)/94, του οποίου την αρμοδιότητα όπως επίσης έχει αναφερθεί προηγουμένως, έχουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και ΟΙ οποίες, από ότι γνωρίζω, απαιτούν την πιστή εφαρμογή του Νόμου.
Έστω και αν απαγορευτούν τα Τσίρκα με ζώα και έχουμε Τσίρκα χωρίς ζώα, αυτό δε σημαίνει ότι θα π6ψει να «υπ6ρχουν πολλ6 αυτοκίνητα που δημιουργούν κυκλοφοριακή συμφόρηση σε κατοικημένες περιοχές». Πριν από την έναρξη των παραστ6σεων του Τσίρκου, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατ6θεση από τις αρμόδιες υπηρεσίες (τοπικές Αρχές, Αστυνομία, Πυροσβεστική γπηρεσία, κλπ.) για τη λειτουργία του Τσίρκου, κάτι που πιστεύουμε συμβάλει σημαντικά στη μείωση των προβλημάτων στα οποία αναφέρεστε.
Με βάση τα πιο πάνω, έχω την άποψη ότι, εφόσον τα Τσίρκα έχουν όλες τις Ευρωπαϊκές άδειες και άδεια των Κτηνιατρικων Υπηρεσιών, θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές στην Κύπρο και να απαιτείται πιστή εφαρμογή των προαναφερθέντων κανονισμών, οδηγιών και νομοθεσιών.