Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.59 ):

Διαχείριση αμιαντούχων αποβλήτων. Στο πλαίσιο δράσης για την εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων αμιάντου, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 6.4.2005, συστάθηκε Υπουργική Επιτροπή, υπό την προεδρία του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (ΓΦΠΠ) για την προώθηση των διαδικασιών απαλλαγής των δημοσίων κτιρίων από αμίαντο, και ταυτόχρονα ορίστηκε Τεχνική Επιτροπή για προσδιορισμό του προβλήματος που δημιουργείται από τις δημόσιες εγκαταστάσεις με αμίαντο και καθορισμό χρονοδιαγράμματος των απαιτούμενων ενεργειών για επίλυσή του.

Σύμφωνα με σχετικό σημείωμα ημερ. 1.6.2005 του Υπουργείου ΓΦΠΠ, η υλοποίηση προγράμματος αφαίρεσης αμιάντων από δημόσια κτίρια, από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ξεκίνησε το 2002, με στόχο ολοκλήρωσης μέχρι το 2007. Τα απόβλητα αμιάντου που προέκυψαν από την υλοποίηση του πιο πάνω προγράμματος μεταφέρονταν μέχρι το 2003, στο μεταλλείο Αμιάντου, ενώ από το 2004 μεταφέρονταν και αποθηκεύονταν προσωρινά, σε εμπορευματοκιβώτια, σε χώρο που διαχειρίζεται το Τμήμα Δημοσίων Έργων στην Επαρχία Λευκωσίας. Το Υπουργικό Συμβούλιο, στα πλαίσια της πιο πάνω ενημέρωσης, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την άμεση προκήρυξη προσφορών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εγκαθίδρυση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αμιαντούχων αποβλήτων στην Κύπρο και την υποβολή, από το Υπουργείο ΓΦΠΠ, πρότασης για έγκριση των δράσεων που προβλέπονται, αφού αξιολογηθούν τα πορίσματα των μελετών, ώστε να αρχίσει η σταδιακή υλοποίησή του.

Το Τμήμα κατακύρωσε, στις 23.12.2005, σε κοινοπραξία εταιρειών, προσφορά για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ετοιμασία μελέτης σκοπιμότητας και περιβαλλοντικής, χωροθετικής και τεχνοοικονομικής μελέτης, καθώς και εγγράφων προσφοράς για την κατασκευή και λειτουργία χώρου/ων ταφής αμιαντούχων αποβλήτων.

Η μελέτη εξέτασε τρία σενάρια σύμφωνα με τα οποία τα αμιαντούχα απόβλητα θα θάβονταν στους χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) ή στους χώρους διάθεσης οικοδομικών αποβλήτων ή σε ανεξάρτητους χώρους.

Σύμφωνα με τη μελέτη, από τη συγκριτική αξιολόγηση των πιο πάνω επιλογών, προέκυπτε ότι, η ορθολογικότερη λύση είναι η χρήση των ΧΥΤΥ, θέση με την οποία συμφώνησε το Τμήμα Περιβάλλοντος. Ωστόσο, το Υπουργείο Εσωτερικών, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι ΧΥΤΥ, με επιστολή ημερ. 21.7.2008, εξέφρασε τη διαφωνία του, επικαλούμενο την δεδομένη αντίδραση των επηρεαζόμενων Κοινοτήτων.

Στη συνέχεια, το Υπουργικό Συμβούλιο, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, στις 26.11.2009, το σταδιακό ενταφιασμό των αμιαντούχων υλικών που θα προκύψουν κατά την επόμενη δεκαετία, 2009-2019, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στο μεταλλείο Αμιάντου.

Όπως μας πληροφόρησε το Τμήμα, τα αμιαντούχα απόβλητα που βρίσκονταν αποθηκευμένα σε εμπορευματοκιβώτια σε χώρο του Τμήματος Δημοσίων Έργων, έχουν ήδη μεταφερθεί στο μεταλλείο Αμιάντου, ενώ το Υπουργείο ΓΦΠΠ, ως αρμόδια Αρχή, βρίσκεται στο τελικό στάδιο έκδοσης πέντε αδειών διαχείρισης (συλλογής και μεταφοράς) αμιαντούχων αποβλήτων, στα πλαίσια των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμων του 2002 έως 2009.

Σε σχέση με τα πιο πάνω, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:

(α) Η απόρριψη των αμιαντούχων αποβλήτων στο μεταλλείο Αμιάντου έγινε χωρίς να προηγηθεί μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 4(2) του Νόμου 102(Ι)/2005, πρέπει να εκπονείται για κάθε σχέδιο και/ή πρόγραμμα που αφορά στη διαχείριση αποβλήτων.

Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου μας πληροφόρησε ότι οι ενταφιασμοί που έγιναν το 2010 καθώς και οι ενταφιασμοί που προγραμματίζονται να γίνουν τα επόμενα χρόνια καλύπτονται από έκθεση προκαταρκτικών επιπτώσεων στο περιβάλλον η οποία υποβλήθηκε από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης στο Τμήμα Περιβάλλοντος το 2003.

(β) Με βάση τη μελέτη των συμβούλων, ο χώρος του μεταλλείου Αμιάντου παρουσιάζει τεχνοοικονομικά μειονεκτήματα (πχ κόστος μεταφοράς αποβλήτων στο μεταλλείο) και χαμηλή βαθμολογία στα περιβαλλοντικά κριτήρια και θεωρείται καλή λύση μόνο για προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων αμιάντου μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων.

Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου μας πληροφόρησε ότι, καθώς οι λοιπές εναλλακτικές λύσεις που εξέτασε η υπό αναφορά μελέτη δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθούν, η χρήση του χώρου του μεταλλείου Αμιάντου ήταν η επόμενη επιλογή.

(γ) Δεν εξασφαλίστηκε άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, η οποία απαιτείται πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων κάθε εγκατάστασης που διεξάγει εργασίες διάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Νόμου 215(Ι)/2002.

Όπως μας πληροφόρησε η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου παρόλο που δεν έχει εκδοθεί η υπό αναφορά άδεια, το Τμήμα έχει απαιτήσει να ακολουθηθούν όλα τα κριτήρια και οι προδιαγραφές που θεώρησε απαραίτητες για να διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.  Επισήμανε επίσης ότι με τη χρήση του εν λόγω χώρου υιοθετήθηκε η αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την οποία τα απόβλητα πρέπει να επιστρέφουν, όπου είναι περιβαλλοντικά δυνατό, στο χώρο προέλευσής τους και ότι τυχόν αδειοδότηση του χώρου θα θεωρείτο ως ένα στοιχείο που θα μονιμοποιούσε την όλη κατάσταση, κάτι που δεν ήταν αποδεκτό από την κοινότητα Αμιάντου.

Ζητήσαμε να ενημερωθούμε αναφορικά με τους χώρους στους οποίους θα γίνονται στο μέλλον απορρίψεις αμιαντούχων υλικών, ιδιαίτερα ενόψει της επικείμενης επιστροφής του οικισμού «Βερεγγάρια», ο οποίος βρίσκεται στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών, όπου διέμεναν οι οικογένειες των Βρετανών στρατιωτικών των Βάσεων Επισκοπής και Ακρωτηρίου, στην Κυπριακή Δημοκρατία, και του οποίου τα περισσότερα κτίρια είναι κατασκευασμένα με αμιαντούχα υλικά, τα οποία θα πρέπει να απορριφθούν.

Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου μας πληροφόρησε ότι το θέμα βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση με τις Βρετανικές Αρχές και ως εκ τούτου δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση για το κατά πόσο τα απόβλητα αυτά θα τύχουν διαχείρισης στην Κύπρο.


Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 282
Και τώρα οι μικρές συσκευασίες

Και τώρα οι μικρές συσκευασίες

Στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98 της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων αλλά και στη δική μας νομοθεσία (άρθρο 9 του Περι Αποβλήτων νόμου - 185/2011) η πιο σημαντική δράση είναι η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.

 • 14-01-2023 20:18:22
 • Hits 887

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 541
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 4026
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11872
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2569