Από την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το 2008 σελίδα 81:
Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.
Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της διάθεσης των ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστων αστικών αποβλήτων και για την επίτευξη υψηλού επιπέδου χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 5.5 της υπό αναφορά Οδηγίας καθορίζει ότι, το αργότερο έως τις 31.12.2008, θα πρέπει να έχει επιτευχθεί χωριστή συλλογή τουλάχιστον τεσσάρων χιλιογράμμων ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης κατά μέσο όρο, ανά κάτοικο και ανά έτος. Παράλληλα, το άρθρο 7 της Οδηγίας καθορίζει ποσοτικούς στόχους σε σχέση με την αξιοποίηση των ΑΗΗΕ που συλλέγονται ξεχωριστά.
Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμοί του 2004 (ΚΔΠ 668/2004) ψηφίστηκαν με σκοπό την εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την πιο πάνω Οδηγία. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 5(2)(α) οι παραγωγοί υποχρεούνται, μέχρι τις 13.8.2005, να μεριμνήσουν ατομικά ή συλλογικά ώστε να δημιουργηθούν συστήματα ανάκτησης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού οικιακής προέλευσης.
Το πρώτο συλλογικό σύστημα διαχείρισης ΑΗΗΕ αδειοδοτήθηκε τον Ιούνιο του 2008, με μεγάλη, δηλαδή, καθυστέρηση, το οποίο, ωστόσο δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία.
Παράλληλα, έχουν αδειοδοτηθεί δύο εγκαταστάσεις για ανακύκλωση συγκεκριμένων τύπων ΑΗΗΕ, ενώ εξετάζονται άλλες τέσσερεις αιτήσεις.
Βάσει του Κανονισμού 15 οι ποινές που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων των εν λόγω Κανονισμών καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 41 του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου του 2002 (Ν.215(Ι)/2002).
Το άρθρο αυτό καθορίζει χρηματικές ποινές και ποινές φυλάκισης στην περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων του Νόμου και, κατ'επέκταση, των Κανονισμών, με την προσαγωγή των ενόχων στο δικαστήριο, ωστόσο η Υπηρεσία δεν προέβη στη λήψη μέτρων κατά των παραγωγών οι οποίοι παρέλειψαν να ενταχθούν στο συλλογικό σύστημα διαχείρισης ΑΗΗΕ καθώς και να δημιουργήσουν ατομικό σύστημα. Σημειώνεται ότι, βάσει των διατάξεων του τροποποιητικού Νόμου (Ν.63(Ι)/2009), που τέθηκε σε ισχύ στις 3.7.2009, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα της εξώδικης ρύθμισης αδικημάτων από παραγωγούς ΑΗΗΕ που παραλείπουν να συμμορφώνονται με τις προαναφερόμενες διατάξεις.


Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 240

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 493
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 3990
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11770
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2543
Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

21 Ιουνίου 2020Κο Σάββα Περδίου,Υφυπουργό Τουρισμού,Θέμα: Διαχείριση φυκιώνΑπό τον καιρό που ασχολούμαι με τα περιβαλλοντικά θέματα το πρόβλημα με τα φύκια στις ανατολικές ακτές και ιδιαίτερα στο παραλιακό...

 • 14-07-2020 12:07:55
 • Hits 4102