ΟΔΗΓΙΑ 1999/31/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 130 Σ παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 189 Γ της συνθήκης(3),

Εκτιμώντας:

 

(1) ότι το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990(4), σχετικά με την πολιτική σε θέματα αποβλήτων αποδέχεται και υποστηρίζει τη σχετική κοινοτική στρατηγική και καλεί την Επιτροπή να προτείνει κριτήρια και πρότυπα όσον αφορά τη διάθεση των αποβλήτων μέσω υγειονομικής ταφής·

(2) ότι στο ψήφισμα του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την πολιτική σε θέματα αποβλήτων, εκτιμάται ότι στο μέλλον θα πρέπει να αναλαμβάνονται μόνον ασφαλείς και ελεγχόμενες δραστηριότητες υγειονομικής ταφής σε όλη την Κοινότητα·

(3) ότι πρέπει να ενθαρρύνεται η πρόληψη, η ανακύκλωση και η ανάκτηση των αποβλήτων καθώς και η χρήση υλικών και ενέργειας εξ ανακτήσεως, ώστε να διαφυλάσσονται οι φυσικοί πόροι και να αποφεύγεται η επιζήμια χρήση του εδάφους·

(4) ότι θα πρέπει να δίδεται περισσότερη προσοχή στην υγειονομική ταφή αστικών και μη επικινδύνων αποβλήτων, στην λιπασματοποίηση, στη μετατροπή σε βιομεθάνιο και στην επεξεργασία των ιλύων βυθοκόρησης·

(5) ότι, δυνάμει της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει", θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ληφθούν υπόψη όλες οι βλαβερές συνέπειες της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων στο περιβάλλον·

(6) ότι απαιτείται η δέουσα παρακολούθηση και διαχείριση της υγειονομικής ταφής, όπως και κάθε άλλης επεξεργασίας αποβλήτων, προκειμένου να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία·

(7) ότι απαιτείται η λήψη κατάλληλων μέτρων ώστε να αποτρέπεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων· ότι, για το σκοπό αυτό, πρέπει να είναι δυνατόν να ελέγχονται οι χώροι υγειονομικής ταφής, όσον αφορά τις ουσίες τις οποίες περιέχουν τα απόβλητα που εναποτίθενται σ' αυτούς· ότι οι ουσίες αυτές θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να αντιδρούν μόνον υπό έλεγχο·

(8) ότι θα πρέπει ενδεχομένως να περιορισθούν τόσο η ποσότητα, όσο και ο επικίνδυνος χαρακτήρας των αποβλήτων που προορίζονται για υγειονομική ταφή· ότι πρέπει να διευκολυνθεί η διακίνηση και ανάκτηση των αποβλήτων· ότι πρέπει επομένως να ενθαρρύνεται η χρήση μεθόδων επεξεργασίας ώστε να διασφαλίζεται ότι η υγειονομική ταφή συμβιβάζεται προς τους στόχους της παρούσας οδηγίας· ότι η διαλογή συμπεριλαμβάνεται στον ορισμό της επεξεργασίας·

(9) ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις αρχές της γειτνίασης και της αυτάρκειας κατά τη διάθεση των αποβλήτων τους σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την οδηγία 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, περί των στερεών αποβλήτων(5)· ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας πρέπει να επιτευχθούν και να διασαφηνιστούν με τη δημιουργία ενός κατάλληλου, ολοκληρωμένου δικτύου εγκαταστάσεων τελικής διάθεσης με βάση ένα υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας·

(10) ότι οι διαφορές μεταξύ τεχνικών προδιαγραφών για τη διάθεση αποβλήτων μέσω υγειονομικής ταφής, σε συνδυασμό με το χαμηλότερο κόστος αυτής της μεθόδου, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε αυξημένη διάθεση αποβλήτων σε εγκαταστάσεις με χαμηλές προδιαγραφές, προστασίας του περιβάλλοντος, δημιουργώντας έτσι σοβαρή πιθανή απειλή για το περιβάλλον, λόγω της μεταφοράς των αποβλήτων σε αδικαιολόγητα μεγάλες αποστάσεις και του κατάλληλου τρόπου διάθεσής τους·

(11) ότι είναι, κατά συνέπεια, αναγκαίο να θεσπιστούν τεχνικά πρότυπα υγειονομικής ταφής αποβλήτων σε κοινοτικό επίπεδο προκειμένου να προστατευθεί, να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η ποιότητα του περιβάλλοντος στην Κοινότητα·

(12) ότι είναι ανάγκη να καθοριστούν σαφώς οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι χώροι υγειονομικής ταφής όσον αφορά τη θέση, την οργάνωση, τη διαχείριση, τον έλεγχο, την παύση λειτουργίας τους και τα μέτρα πρόληψης και προστασίας που θα πρέπει να λαμβάνονται για να μην απειλείται το περιβάλλον βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και, ειδικότερα, για να μην μολύνονται τα υπόγεια ύδατα από τη διήθηση αποπλυμάτων στο έδαφος·

(13) ότι, βάσει των προαναφερθέντων, είναι αναγκαίο να καθοριστούν σαφώς οι κατηγορίες των προβλεπομένων χώρων υγειονομικής ταφής καθώς και οι τύποι αποβλήτων που θα γίνονται αποδεκτά σε κάθε κατηγορία·

(14) ότι οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων πρέπει να τηρούν τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ·

(15) ότι, σύμφωνα με την οδηγία 75/442/ΕΟΚ, η ανάκτηση αδρανών ή μη επικίνδυνων αποβλήτων, ανάλογα με την καταλληλότητά τους, μέσω της χρησιμοποιήσής τους σε έργα αναδιάρθρωσης/αποκατάστασης και επίχωσης ή για λόγους κατασκευής δεν αποτελεί δραστηριότητα υγειονομικής ταφής·

(16) ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό της παραγωγής μεθανίου από τους χώρους υγειονομικής ταφής ώστε μεταξύ άλλων να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, με τον περιορισμό της υγειονομικής ταφής βιοαποδομήσιμων αποβλήτων και τις απαιτήσεις καθιέρωσης ελέγχου των εκλυομένων από τους χώρους αυτούς αερίων·

(17) ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για να περιοριστεί η υγειονομική ταφή βιοαποδομήσιμων αποβλήτων αποσκοπούν επίσης στην ενθάρρυνση της χωριστής συλλογής των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, της διαλογής γενικότερα, της ανάκτησης και της ανακύκλωσης·

(18) ότι, λόγω των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της τελικής διάθεσης αποβλήτων με τη μέθοδο υγειονομικής ταφής, πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία χορήγησης ειδικής άδειας για όλες τις κατηγορίες χώρων υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας που καθορίζονται στην οδηγία 75/442/ΕΟΚ, και τις γενικές απαιτήσεις της οδηγίας 96/61/ΕΚ για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης(6)· ότι πρέπει να εξακριβώνεται κατά πόσον ο χώρος υγειονομικής ταφής πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας με επιθεώρηση της αρμόδιας αρχής πριν από την έναρξη διάθεσης των αποβλήτων·

(19) ότι πρέπει πάντοτε να ελέγχεται εάν η εναπόθεση των αποβλήτων μπορεί να γίνει στο χώρο υγειονομικής ταφής για τον οποίο προορίζονται, ιδίως προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα·

(20) ότι, για να μην απειλείται το περιβάλλον, απαιτείται ενιαία διαδικασία αποδοχής αποβλήτων με βάση διαδικασία κατάταξης των αποβλήτων που είναι αποδεκτά στις διάφορες κατηγορίες χώρων υγειονομικής ταφής, στην οποία θα πρέπει ειδικότερα να περιλαμβάνονται τυποποιημένες οριακές τιμές· ότι, για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να καταρτιστεί εγκαίρως ένα συνεπές και τυποποιημένο σύστημα χαρακτηρισμού, δειγματοληψίας και ανάλυσης των αποβλήτων, ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας· ότι τα κριτήρια αποδοχής πρέπει να είναι ιδιαιτέρως εξειδικευμένα όσον αφορά τα αδρανή απόβλητα·

(21) ότι, έως ότου καθοριστούν αυτές οι μέθοδοι ανάλυσης ή οι οριακές τιμές που απαιτούνται για το χαρακτηρισμό, τα κράτη μέλη δύνανται, για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, να διατηρούν ή να συντάσσουν εθνικούς καταλόγους αποβλήτων που γίνονται δεκτά ή όχι στους χώρους υγειονομικής ταφής ή να καθορίζουν κριτήρια, στα οποία περιλαμβάνονται και οριακές τιμές, ανάλογα με εκείνα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία για την ενιαία διαδικασία αποδοχής·

(22) ότι προκειμένου ορισμένα επικίνδυνα απόβλητα να γίνονται αποδεκτά σε χώρους υγειονομικής ταφής μη επικινδύνων αποβλήτων πρέπει να καθοριστούν κριτήρια αποδοχής από την τεχνική επιτροπή·

(23) ότι απαιτείται να καθοριστούν κοινές διαδικασίες ελέγχου κατά την περίοδο λειτουργίας και μετέπειτα διαχείρισης των χώρων υγειονομικής ταφής ώστε να εντοπίζεται οιαδήποτε αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον και να λαμβάνονται τα δέοντα διορθωτικά μέτρα·

(24) ότι πρέπει να καθορίζεται πότε και πώς πρέπει να παύσει να λειτουργεί ένας χώρος υγειονομικής ταφής, καθώς και οι υποχρεώσεις και η ευθύνη που υπέχει ο φορέας εκμετάλλευσης του χώρου κατά την περιόδο της μετέπειτα φροντίδας του·

(25) ότι οι χώροι υγειονομικής ταφής που έχουν παύσει να λειτουργούν πριν από την ημερομηνία ενσωμάτωσης της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της περί διαδικασίας παύσεως λειτουργίας·

(26) ότι πρέπει να ρυθμιστούν οι μελλοντικοί όροι λειτουργίας των υφιστάμενων χώρων υγειονομικής ταφής προκειμένου να ληφθούν, εντός καθορισμένης προθεσμίας, τα μέτρα για την προσαρμογή τους στην παρούσα οδηγία βάσει σχεδίου προετοιμασίας του χώρου·

(27) ότι, προκειμένου περί φορέων εκμετάλλευσης υφισταμένων χώρων υγειονομικής ταφής οι οποίοι, κατ' εφαρμογήν εθνικών δεσμευτικών κανόνων αναλόγων προς εκείνους του άρθρου 14 της παρούσας οδηγίας έχουν ήδη υποβάλλει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 14 στοιχείο α) της παρούσας οδηγίας πριν από την έναρξη ισχύος και οι οποίοι έχουν λάβει έγκριση της αρμόδιας αρχής για τη συνέχιση της εκμετάλλευσης, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή των στοιχείων ούτε η χορήγηση νέας έγκρισης εκ μέρους της αρμόδιας αρχής·

(28) ότι ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα υπό μορφή χρηματοοικονομικής ή άλλης ισοδύναμης εγγύησης ώστε να εξασφαλίζεται ότι πληρούνται όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την άδεια, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων οι οποίες αφορούν τη διαδικασία παύσης λειτουργίας και τη μετέπειτα διαχείριση του χώρου·

(29) ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι η τιμή που χρεώνεται για τη διάθεση αποβλήτων με τη μέθοδο της υγειονομικής ταφής καλύπτει όλες τις δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης κατά το δυνατόν της χρηματοοικονομικής ή άλλης ισοδύναμης εγγύησης την οποία πρέπει να παρέχει ο φορέας εκμετάλλευσης, και του εκτιμώμενου κόστους παύσης λειτουργίας και της απαιτούμενης μετέπειτα διαχείρισης·

(30) ότι, όταν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι ένας χώρος υγειονομικής ταφής δεν πρόκειται να δημιουργήσει κινδύνους για το περιβάλλον πέραν μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, το εκτιμώμενο κόστος που συμπεριλαμβάνεται στην τιμή που χρεώνεται στο φορέα εκμετάλλευσης είναι δυνατόν να περιορίζεται στη χρονική αυτή περίοδο·

(31) ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι οι εκτελεστικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται ορθά σε όλη την Κοινότητα και ότι η κατάρτιση και οι γνώσεις των φορέων λειτουργίας των χώρων υγειονομικής ταφής και του προσωπικού τους τους παρέχουν τις απαιτούμενες ικανότητες·

(32) ότι η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει τυποποιημένη διαδικασία αποδοχής αποβλήτων, και τυποποιημένη κατάταξη των αποβλήτων που είναι αποδεκτά για υγειονομική ταφή σύμφωνα με τη διαδικασία επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ·

(33) ότι η προσαρμογή των παραρτημάτων της παρούσας οδηγίας στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο και η τυποποίηση των μεθόδων ελέγχου, δειγματοληψίας και αναλύσεων πρέπει να εγκρίνονται με την ίδια διαδικασία επιτροπής·

(34) ότι τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν, σε τακτά διαστήματα, εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις εθνικές στρατηγικές που χαράσσονται βάσει του άρθρου 5 και ότι βάσει των εκθέσεων αυτών η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Γενικός στόχος

1. Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, και ιδίως των άρθρων 3 και 4, στόχος της παρούσας οδηγίας είναι, μέσω αυστηρών λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων για τα απόβλητα και τους χώρους υγειονομικής ταφής, ο καθορισμός μέτρων, διαδικασιών και κατευθύνσεων για την κατά το δυνατόν πρόληψη ή μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ειδικότερα δε της ρύπανσης των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων, του εδάφους και της ατμόσφαιρας και των επιπτώσεων σε όλο το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς και οποιουδήποτε κινδύνου προκύπτει για την υγεία του ανθρώπου από την υγειονομική ταφή των αποβλήτων καθ' όλο τον κύκλο ζωής του χώρου υγειονομικής ταφής.

2. Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των χώρων υγειονομικής ταφής, η παρούσα οδηγία περιέχει, για τους χώρους στους οποίους έχει εφαρμογή η οδηγία 96/61/ΕΚ, τους σχετικούς τεχνικούς κανόνες για τη διατύπωση, υπό συγκεκριμένη μορφή, των γενικών απαιτήσεων της οδηγίας 96/61/ΕΚ. Οι σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας 96/61/ΕΚ θα θεωρείται ότι πληρούνται εφόσον ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α) "απόβλητα": κάθε ουσία ή αντικείμενο καλυπτόμενο από την οδηγία 75/442/ΕΟΚ·

β) "αστικά απόβλητα": τα οικιακά απόβλητα, καθώς και άλλα απόβλητα, τα οποία, λόγω φύσης ή σύνθεσης, είναι παρόμοια με τα οικιακά·

γ) "επικίνδυνα απόβλητα": τα απόβλητα που καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για τα επικίνδυνα απόβλητα(7)·

δ) "μη επικίνδυνα απόβλητα": τα απόβλητα που δεν καλύπτονται από το στοιχείο γ)·

ε) "αδρανή απόβλητα": τα απόβλητα που δεν υφίστανται καμία σημαντική φυσική, χημική ή βιολογική μετατροπή. Τα αδρανή απόβλητα δεν διαλύονται, δεν καίγονται ούτε συμμετέχουν σε άλλες φυσικές ή χημικές αντιδράσεις, δεν βιοδιασπώνται ούτε επιδρούν δυσμενώς σε άλλα υλικά με τα οποία έρχονται σε επαφή κατά τρόπο ικανό να προκαλέσει ρύπανση του περιβάλλοντος ή να βλάψει την υγεία του ανθρώπου. Η συνολική αποπλυσιμότητα και περιεκτικότητα σε ρύπους των αποβλήτων και η οικοτοξικότητα των στραγγισμάτων πρέπει να είναι αμελητέες, και ειδικότερα να μη θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα των επιφανειακών ή/και υπογείων υδάτων·

στ) "υπόγεια εναποθήκευση": η μόνιμη εγκατάσταση εναποθήκευσης αποβλήτων σε βαθιές γεωλογικές κοιλότητες όπως σε αλατωρυχεία ή ορυχεία καλίου·

ζ) "χώρος υγειονομικής ταφής": κάθε χώρος διάθεσης αποβλήτων για την απόθεση των αποβλήτων επί ή εντός του εδάφους ή υπογείως, συμπεριλαμβανομένων:

- των εσωτερικών χώρων διάθεσης των αποβλήτων (δηλαδή των χώρων υγειονομικής ταφής στους οποίους ένας παραγωγός αποβλήτων πραγματοποιεί τη διάθεσή τους στον τόπο παραγωγής) και

- κάθε μόνιμος (δηλαδή χρησιμοποιούμενος άνω του έτους) χώρος προσωρινής εναποθήκευσης αποβλήτων,

αλλά εξαιρουμένων:

- των εγκαταστάσεων στις οποίες εκφορτώνονται τα απόβλητα με σκοπό την προετοιμασία τους για περαιτέρω μεταφορά τους προς ανάκτηση χρήσιμων υλών, επεξεργασία ή διάθεση αλλού και

- της εναποθήκευσης των αποβλήτων πριν από την ανάκτηση χρήσιμων υλών ή την επεξεργασία για διάστημα μικρότερο των τριών ετών κατά γενικό κανόνα και

- της εναποθήκευσης αποβλήτων πριν από τη διάθεση για διάστημα μικρότερο του έτους·

η) "επεξεργασία": οι φυσικές, θερμικές, χημικές ή βιολογικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της διαλογής, που μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων προκειμένου να περιοριστούν ο όγκος ή οι επικίνδυνες ιδιότητές τους, να διευκολυνθεί η διακίνησή τους ή να βελτιωθεί η ανάκτηση χρήσιμων υλών·

θ) "στραγγίσματα": οποιοδήποτε υγρό ρέει διά μέσου των αποτεθέντων αποβλήτων και εκρέει από το χώρο ταφής ή περιέχεται μέσα του·

ι) "αέρια χώρου ταφής": όλα τα αέρια που παράγονται από τα απόβλητα που αποτίθενται στο χώρο ταφής·

κ) "έκλουσμα": το διάλυμα που λαμβάνεται κατά την εργαστηριακή δοκιμή της απόπλυσης·

λ) "φορέας εκμετάλλευσης": το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που φέρει την ευθύνη για το χώρο ταφής σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο τελευταίος· το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό μεταξύ των φάσεων προετοιμασίας του χώρου και μέριμνας έπειτα από την παύση λειτουργίας του·

μ) "βιοαποδομήσιμα απόβλητα": κάθε απόβλητο που είναι σε θέσει να υποστεί αναερόβια ή αερόβια αποσύνθεση, όπως είναι τα απόβλητα τροφών και κηπουρικής, το χαρτί και το χαρτόνι·

ν) "κάτοχος": παραγωγός των αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην κατοχή του οποίου ευρίσκονται τα απόβλητα·

ξ) "αιτών": οποιοδήποτε πρόσωπο υποβάλλει αίτηση για να του χορηγηθεί άδεια χώρου ταφής, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία·

ο) "αρμόδια αρχή": η αρχή την οποία ορίζουν τα κράτη μέλη ως αρμόδια για την εκτέλεση των καθηκόντων που προκύπτουν από την παρούσα οδηγία·

π) "υγρά απόβλητα": οποιοδήποτε απόβλητο σε υγρή μορφή, συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων, αλλά εξαιρουμένης της ιλύος·

ρ) "απομονωμένος οικισμός": ο οικισμός:

- με 500 το πολύ κατοίκους ανά κοινότητα ή οικισμό και με πέντε το πολύ κατοίκους ανά τετραγωγικό χιλιόμετρο και

- στον οποίον η απόσταση από την πλησιέστερη αστική περιοχή με 250 τουλάχιστον κατοίκους ανά τετραγωγικό χιλιόμετρο είναι το λιγότερο 50 χιλιόμετρα, ή ο οποίος έχει δύσκολη πρόσβαση οδικώς προς τέτοιες πλησιέστερες αστικές περιοχές, λόγω δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών επί εκτεταμένη περίοδο του έτους.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία για κάθε χώρο υγειονομικής ταφής, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο στ).

2. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας οι ακόλουθες δραστηριότητες:

- η διασπορά ιλύος, συμπεριλαμβανομένης της ιλύος καθαρισμού λυμάτων και της ιλύος της προερχόμενης από εργασίες βυθοκόρησης, καθώς και παρεμφερών υλών στο έδαφος για τη λίπανση ή τη βελτίωσή του,

- η χρήση κατάλληλων αδρανών αποβλήτων σε εργασίες ανάπλασης/αποκατάστασης και για επιχωματώσεις ή κατασκευαστικούς σκοπούς, σε χώρους υγειονομικής ταφής,

- η απόθεση μη επικίνδυνων ιλύων βυθοκόρησης κατά μήκος μικρών υδατορευμάτων από τα οποία έχουν αφαιρεθεί καθώς και μη επικίνδυνων ιλύων σε επιφανειακά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης της κοίτης και του υποστρώματός της,

- η απόθεση μη ρυπασμένου χώματος ή μη επικίνδυνων αδρανών αποβλήτων που προέρχονται από την αναζήτηση και την εξόρυξη, την επεξεργασία, την περαιτέρω κατεργασία και την αποθήκευση ορυκτών πόρων, καθώς και από την εκμετάλλευση λατομείων.

3. Υπό την επιφύλαξη της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να δηλώσουν, κατ' επιλογή τους, ότι η απόθεση μη επικινδύνων αποβλήτων, που θα καθορισθούν από την επιτροπή του άρθρου 17, πλην των αδρανών αποβλήτων, τα οποία προέρχονται από την αναζήτηση και εξόρυξη, επεξεργασία και αποθήκευση ορυκτών πόρων καθώς και από την εκμτάλλευση λατομείων, η οποία πραγματοποιείται ούτως ώστε να προλαμβάνεται η ρύπανση του περιβάλλοντης ή βλάβη της ανθρώπινης υγείας, είναι δυνατόν να εξαιρείται από τις διατάξεις του παραρτήματος I σημεία 2, 3.1, 3.2 και 3.3.

4. Υπό την επιφύλαξη της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να δηλώσουν ότι το άρθρο 6 στοιχείο δ), το άρθρο 7 στοιχείο ι), το άρθρο 8 στοιχείο α) σημείο iv), το άρθρο 10, το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ), το άρθρο 12 στοιχεία α) και γ), το παράρτημα I σημεία 3 και 4, το παράρτημα II (πλην του σημείου 3, επίπεδο 3 και του σημείου 4) και το παράρτημα III σημεία 3 έως 5 της παρούσας οδηγίας, δεν ισχύουν, εν μέρει ή εν συνόλω:

α) για χώρους υγειονομικής ταφής μη επικινδύνων ή αδρανών αποβλήτων, με συνολική χωρητικότητα 15000 τόνων το πολύ ή με ετήσια ικανότητα απορρόφησης 1000 τόνων το πολύ, οι οποίοι εξυπηρετούν νησιά, όταν πρόκειται για το μόνο χώρο υγειονομικής ταφής στο νησί και όταν ο εν λόγω χώρος προορίζεται αποκλειστικά και μόνον για τη διάθεση αποβλήτων που δημιουργούνται στο νησί αυτό. Αφού χρησιμοποιηθεί όλη η χωρητικότητα αυτού του χώρου, οποιοσδήποτε νέος χώρος υγειονομικής ταφής στο νησί πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας·

β) για χώρους υγειονομικής ταφής μη επικινδύνων ή αδρανών αποβλήτων σε απομονωμένους οικισμούς, εάν ο χώρος υγειονομικής ταφής προορίζεται για τη διάθεση αποβλήτων που δημιουργούνται μόνον από αυτόν τον απομονωμένο οικισμό.

Εντός δύο ετών από την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κατάλογο των νησιών και των απομονωμένων οικισμών που εξαιρούνται. Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο.

5. Με τη επιφύλαξη της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να δηλώσουν ότι η υπόγεια εναποθήκευση όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο στ), μπορεί να εξαιρεθεί από τις διατάξεις του άρθρου 13 στοιχείο δ) και του παραρτήματος I σημείο 2, πλην του πρώτου εδαφίου, σημεία 3 έως 5, καθώς και του παραρτήματος III, σημεία 2, 3 και 5 της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 4

Κατηγορίες χώρων ταφής

Κάθε χώρος ταφής κατατάσσεται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

- χώρος ταφής επικίνδυνων αποβλήτων,

- χώρος ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων,

- χώρος ταφής αδρανών αποβλήτων.

Άρθρο 5

Απόβλητα και επεξεργασίες τους, μη αποδεκτά σε χώρους υγειονομικής ταφής

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν εθνική στρατηγική για την εφαρμογή της μείωσης των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής όχι αργότερο από δύο έτη μετά την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, και κοινοποιούν στην Επιτροπή την εν λόγω στρατηγική. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα για την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 2, μέσω ιδίως ανακύκλωσης, λιπασματοποίησης ή παραγωγής βιομεθανίου ή ανάκτησης υλικών/ενεργείας. Εντός τριάντα μηνών από την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συνθετική έκθεση σχετικά με τις εθνικές στρατηγικές.

2. Η στρατηγική αυτή διασφαλίζει ότι:

α) όχι αργότερα από πέντε έτη μετά την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να μειωθούν στο 75 % της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat·

β) όχι αργότερα από οκτώ έτη μετά την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να μειωθούν στο 50 % της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat·

γ) όχι αργότερα από δεκαπέντε έτη μετά την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να μειωθούν στο 35 % της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat.

Δύο έτη μετά την αναφερόμενη στο στοιχείο γ) ημερομηνία το Συμβούλιο επανεξετάζει τον παραπάνω στόχο, με βάση έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις πρακτικές εμπειρίες που απέκτησαν τα κράτη μέλη κατά την επιδίωξη των στόχων που ορίζουν τα στοιχεία α) και β). Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, εάν είναι σκόπιμο, από πρόταση που αποσκοπεί στην επιβεβαίωση ή την τροποποίηση του στόχου για την επίτευξη του υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος.

Τα κράτη μέλη τα οποία το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat πραγματοποίησαν διάθεση άνω του 80 % των αστικών τους αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής μπορούν να αναβάλουν την επίτευξη των στόχων των στοιχείων α), β) ή γ) για περίοδο τεσσάρων ετών το πολύ. Τα κράτη μέλη που προτίθενται να κάνουν χρήση της διάταξης αυτής ενημερώνουν εκ των προτέρων την Επιτροπή γι' αυτή τους την απόφαση. Η Επιτροπή ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την απόφαση αυτή.

Η εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο στοιχείο γ) σε ημερομηνία μεταγενέστερη κατά περισσότερο από τέσσερα έτη της ημερομηνίας που ορίζεται στο στοιχείο γ).

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα ακόλουθα απόβλητα δεν γίνονται δεκτά σε χώρο ταφής:

α) υγρά απόβλητα·

β) απόβλητα τα οποία, σε συνθήκες ταφής, είναι εκρηκτικά, διαβρωτικά, οξειδωτικά, πολύ εύφλεκτα ή εύφλεκτα, όπως ορίζονται στο παράρτημα III της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ·

γ) απόβλητα νοσοκομείων και συναφή, προερχόμενα από ιατρικές ή κτηνιατρικές εγκαταστάσεις, τα οποία είναι μολυσματικά κατά την έννοια της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ (παράρτημα III ιδιότητα Η9), καθώς και απόβλητα της κατηγορίας 14 (παράρτημα I μέρος Α) της ίδιας οδηγίας·

δ) ολόκληρα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων μετά πάροδο δύο ετών από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, εκτός από τα υλικά που προορίζονται για χρήση σε έργα, και τεμαχισμένα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων, μετά πάροδο πενταετίας από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 (εξαιρουμένων και στις δύο περιπτώσεις των ελαστικών ποδηλάτων και των ελαστικών με εξωτερική διάμετρο άνω των 1400 mm)·

ε) οποιοσδήποτε άλλος τύπος αποβλήτων που δεν πληροί τα κριτήρια αποδοχής που καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα II.

4. Απαγορεύεται η αραίωση ή η ανάμειξη των αποβλήτων απλώς και μόνο για να τηρηθούν τα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων.

Άρθρο 6

Αποδεκτά απόβλητα κατά κατηγορία χώρου υγειονομικής ταφής

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε:

α) σε χώρους υγειονομικής ταφής πραγματοποιείται διάθεση μόνον αποβλήτων που έχουν υποστεί επεξεργασία· η παρούσα διάταξη μπορεί να μην εφαρμόζεται στα αδρανή απόβλητα η επεξεργασία των οποίων είναι τεχνικώς αδύνατη, ή σε οποιαδήποτε άλλα απόβλητα η επεξεργασία των οποίων δεν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας που ορίζονται στο άρθρο 1, μειώνοντας την ποσότητα των αποβλήτων ή τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου ή για το περιβάλλον·

β) σε χώρο ταφής επικίνδυνων αποβλήτων γίνονται δεκτά μόνον επικίνδυνα απόβλητα τα οποία πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα II·

γ) οι χώροι υγειονομικής ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων μπορούν να χρησιμοποιούνται:

i) για αστικά απόβλητα·

ii) για μη επικίνδυνα απόβλητα κάθε άλλης προέλευσης, τα οποία πληρούν τα κριτήρια για την αποδοχή αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων που καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα II·

iii) για σταθερά μη ενεργά απόβλητα (π.χ. στερεοποιημένα, υαλοποιημένα) με συμπεριφορά απόπλυσης αντίστοιχη προς τη συμπεριφορά των μη επικίνδυνων αποβλήτων που αναφέρονται στο σημείο ii) τα οποία πληρούν τα κριτήρια αποχής που καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα II. Αυτά τα επικίνδυνα απόβλητα δεν αποτίθενται σε κυψέλες που προορίζονται για βιοαποδομήσιμα μη επικίνδυνα απόβλητα·

δ) οι χώροι ταφής αδρανών αποβλήτων χρησιμοποιούνται μόνον για αδρανή απόβλητα.

Άρθρο 7

Αίτηση άδειας

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αίτηση άδειας για χώρο ταφής να περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος και του φορέα εκμετάλλευσης, εφόσον δεν ταυτίζονται·

β) περιγραφή των τύπων και της συνολικής ποσότητας των αποβλήτων που πρόκειται να αποτεθούν·

γ) την προτεινόμενη χωρητικότητα του χώρου ταφής·

δ) περιγραφή του χώρου, συμπεριλαμβανομένων των υδρολογικών και γεωλογικών χαρακτηριστικών του·

ε) τις προτεινόμενες μεθόδους πρόληψης και καταπολέμησης της ρύπανσης·

στ) το προτεινόμενο σχέδιο λειτουργίας, παρακολούθησης και ελέγχου·

ζ) το προτεινόμενο σχέδιο διαδικασίας παύσης της λειτουργίας και μετέπειτα φροντίδας·

η) αν απαιτείται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον(8), τις πληροφορίες που παρέχονται από τον φορέα αξιοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 5 αυτής·

θ) τις χρηματικές εγγυήσεις ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο εχέγγυο, που απαιτείται να παρέχει ο αιτών σύμφωνα με το άρθρο 8 στοιχείο α) σημείο iv) της παρούσας οδηγίας.

Αφού χορηγηθεί άδεια, κατόπιν αιτήσεως, οι πληροφορίες αυτές θα διατίθενται στις αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές στατιστικές αρχές, όταν ζητούνται για σκοπούς στατιστικής.

Άρθρο 8

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:

α) η αρμόδια αρχή εκδίδει άδεια λειτουργίας χώρου ταφής μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) η μελέτη του χώρου ταφής πληροί όλες τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφοι 4 και 5·

ii) η διαχείριση του χώρου ταφής θα ανατεθεί σε φυσικό πρόσωπο με τα δέοντα τεχνικά προσόντα για τη διαχείρισή του ενώ θα παρέχεται επαγγελματική και τεχνική εξέλιξη και εκπαίδευση των φορέων εκμετάλλευσης των χώρων υγειονομικής ταφής και του προσωπικού τους·

iii) ο χώρος ταφής θα λειτουργεί με τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών τους·

iv) πριν από την έναρξη των εργασιών απόθεσης, ο αιτών θα έχει παράσχει ή θα παράσχει επαρκή εχέγγυα, υπό μορφή χρηματοοικονομικής ή άλλης ισοδύναμης εγγύησης με τρόπο που ορίζουν τα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλίζονται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με τη μέριμνα έπειτα από την παύση λειτουργίας) που απορρέουν από την άδεια που εκδίδεται δυνάμει της παρούσας οδηγίας καθώς και η τήρηση των διαδικασιών παύσης λειτουργίας που επιβάλλει το άρθρο 13. Η εγγύηση ή το ισοδύναμό της ιχύει επί όσο χρόνο απαιτείται για τη συντήρηση και τη μετέπειτα μέριμνα του χώρου σύμφωνα με το άρθρο 13 στοιχείο δ). Τα κράτη μέλη μπορούν να δηλώσουν ότι το παρόν σημείο δεν εφαρμόζεται στους χώρους ταφής αδρανών αποβλήτων·

β) η μελέτη του χώρου ταφής ευθυγραμμίζεται προς το ή τα σχετικά σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ·

γ) πριν αρχίσουν οι εργασίες διάθεσης, η αρμόδια αρχή επιθεωρεί το χώρο ώστε να εξασφαλίσει ότι πληροί τους σχετικούς όρους της άδειας. Αυτό δεν περιορίζει με κανένα τρόπο την ευθύνη του φορέα βάσει των όρων χορήγησης της άδειας.

Άρθρο 9

Περιοχόμενο της άδειας

Προς αποσαφήνιση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 9 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ και του άρθρου 9 της οδηγίας 96/61/ΕΚ, στην άδεια λειτουργίας χώρου ταφής προσδιορίζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) η κατηγορία του χώρου ταφής·

β) ο κατάλογος των καθορισμένων τύπων και της συνολικής ποσότητας αποβλήτων των οποίων επιτρέπεται η εναπόθεση εκεί·

γ) απαιτήσεις για έργα υποδομής στο χώρο ταφής, για τις εργασίες ταφής και για τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων έκτακτης ανάγκης (παράρτημα III σημείο 4 στοιχείο Β), καθώς και προσωρινές απαιτήσεις για την παύση λειτουργίας και τη μετέπειτα φροντίδα·

δ) η υποχρέωση που αναλαμβάνει ο αιτών να υποβάλλει έκθεση, τουλάχιστον ετησίως, στις αρμόδιες αρχές της χώρας του σχετικά με τους τύπους και τις ποσότητες των διατεθέντων αποβλήτων και με τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης, όπως προβλέπεται στα άρθρα 12 και 13 και στο παράρτημα III.

Άρθρο 10

Δαπάνες ταφής

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι δαπάνες κατασκευής και λειτουργίας ενός χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων, στις οποίες περιλαμβάνεται, στο μέτρο του δυνατού, το κόστος της χρηματοοικονομικής ή ισοδύναμης εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 στοιχείο α) σημείο iv), καθώς και το κατ' εκτίμηση κόστος της παύσης λειτουργίας του χώρου και της μετέπειτα φροντίδας για το χώρο αυτό για χρονική περίοδο τουλάχιστον τριάντα ετών, καλύπτονται από την τιμή που χρεώνει ο φορέας εκμετάλλευσης για τη διάθεση οποιουδήποτε τύπου αποβλήτων στον εν λόγω χώρο. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1990, σχετικά με την ελεύθερη πληροφόρηση για θέματα περιβάλλοντος(9), τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διαφάνεια κατά τη συλλογή και χρήση όλων των αναγκαίων πληροφοριών σχετικά με το κόστος.

Άρθρο 11

Διαδικασίες αποδοχής αποβλήτων

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι, πριν τα απόβλητα γίνουν δεκτά στους χώρους ταφής:

α) πριν ή κατά την παράδοση, ή την πρώτη από σειρά παραδόσεων εφόσον ο τύπος των αποβλήτων παραμένει αμετάβλητος, ο κάτοχος των αποβλήτων ή ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα έγγραφα ότι τα συγκεκριμένα απόβλητα μπορούν να γίνουν δεκτά στο χώρο ταφής σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην άδεια και ότι πληρούν τα κριτήρια αποδοχής που καθορίζονται στο παράρτημα II·

β) ο φορέας εκμετάλλευσης του χώρου τηρεί τις ακόλουθες διαδικασίες παραλαβής:

- έλεγχο των εγγράφων για τα απόβλητα, στα οποία περιλαμβάνονται τα έγγραφα που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ και, όπου αυτό έχει εφαρμογή, εκείνα που απαιτούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συμβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1993, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους(10),

- οπτική εξέταση των αποβλήτων στην είσοδο και στο σημείο απόθεσης και, εφόσον ενδείκνυται, εξακρίβωση ότι τα απόβλητα αντιστοιχούν προς την περιγραφή που περιέχεται στα έγγραφα που υπέβαλε ο κάτοχος. Αν απαιτείται η λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων για την εφαρμογή του παραρτήματος II παράγραφος 3 επίπεδο 3, τα αποτελέσματα των αναλύσεων διατηρούνται, η δε δειγματοληψία διενεργείται σύμφωνα με το παράρτημα II παράγραφος 5. Τα δείγματα φυλάσσονται επί ένα μήνα τουλάχιστον,

- τήρηση αρχείου των ποσοτήτων και των χαρακτηριστικών των αποτιθέμενων αποβλήτων, στο οποίο καταχωρούνται η προέλευση, η ημερομηνία παράδοσης, τα στοιχεία του παραγωγού, ή εάν πρόκειται για αστικά απόβλητα, του φορέα συλλογής, και, στην περίπτωση των επικίνδυνων αποβλήτων, η ακριβής τους θέση στο χώρο ταφής. Οι πληροφορίες αυτές θα διατίθενται στις αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές στατιστικές αρχές, όταν ζητούνται για σκοπούς στατιστικής·

γ) ο φορέας εκμετάλλευσης του χώρου παρέχει πάντοτε έγγραφη βεβαίωση παραλαβής για κάθε παράδοση αποβλήτων στο χώρο του·

δ) με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93, όταν απόβλητα δεν γίνονται δεκτά σ' ένα χώρο ταφής, ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή.

2. Για χώρους ταφής οι οποίοι έχουν εξαιρεθεί από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 4 και 5, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να προβλέπεται:

- τακτική οπτική εξέταση των αποβλήτων στο σημείο απόθεσης, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι γίνονται δεκτά στο χώρο μόνον μη επικίνδνα απόβλητα από το νησί ή τον απομονωμένο οικισμό και

- καταγραφή των ποσοτήτων αποβλήτων που αποτίθενται στο χώρο ταφής.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες και, όπου είναι δυνατό, τον τύπο των αποβλήτων που προορίζονται για χώρους ταφής και έχουν εξαιρεθεί από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας να συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 12

Διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης κατά τη φάση λειτουργίας

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι διαδικασίες ελέγχου και πρακολούθησης κατά τη φάση λειτουργίας να πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) κατά τη φάση λειτουργίας, ο φορέας εκμετάλλευσης του χώρου ταφής εφαρμόζει πρόγραμμα ελέγχου και παρακολούθησης όπως ορίζει το παράρτημα III·

β) ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει την αρμόδια αρχή σχετικά με τις τυχόν σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που διαπιστώνονται κατά τις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης και συμμορφώνεται προς την απόφαση της αρμόδιας αρχής όσον αφορά το είδος και το χρονοδιάγραμμα των ληπτέων επανορθωτικών μέτρων. Η δαπάνη των μέτρων βαρύνει το φορέα.

Με συχνότητα που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή και οπωσδήποτε τουλάχιστον άπαξ του έτους, ο φορέας εκμετάλλευσης αναφέρει στις αρμόδιες αρχές τα αποτελέσματα της παρακολούθησης με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία για να αποδεικνύεται η τήρηση των όρων της άδειας και να βελτιώνονται οι γνώσεις σχετικά με τη συμπεριφορά των αποβλήτων στους χώρους ταφής·

γ) ο ποιοτικός έλεγχος των αναλύσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών ελέγχου και παρακολούθησης ή/και των αναλύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) διενεργείται από ειδικευμένα εργαστήρια.

Άρθρο 13

Διαδικασία παύσης της λειτουργίας και μετέπειτα φροντίδας

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα, σύμφωνα με την άδεια, εφόσον χρειαστεί ώστε:

α) η διαδικασία παύσης της λειτουργίας μέρους ή του συνόλου ενός χώρου ταφής αρχίζει:

i) όταν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις που ορίζονται στην άδεια ή

ii) κατόπιν άδειας της αρμόδιας αρχής, μετά από αίτηση του φορέα εκμετάλλευσης ή

iii) με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής·

β) ο χώρος ταφής ή το μέρος αυτού μπορεί να θεωρείται οριστικά κλειστός μόνον αφού η αρμόδια αρχή έχει διενεργήσει τελική επιτόπια επιθεώρηση, έχει αξιολογήσει όλες τις εκθέσεις που έχει υποβάλει ο φορέας και του έχει κοινοποιήσει την έγκριση της παύσης της λειτουργίας. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν περιορίζει την ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης βάσει των όρων χορήγησης της άδειας·

γ) μετά την οριστική παύση λειτουργίας του χώρου ταφής, ο φορέας εκμετάλλευσής του είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχό του κατά τη φάση της μετέπειτα μέριμνας καθόσον χρόνο μπορεί να ζητήσει η αρμόδια αρχή, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο χώρος μπορεί να ενέχει κινδύνους.

Ο φορέας εκμετάλλευσης γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή τις τυχόν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο και συμμορφώνεται με την απόφασή της για το είδος και το χρονοδιάγραμμα των ληπτέων επανορθωτικών μέτρων·

δ) εφόσον η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι ο χώρος ταφής ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για το περιβάλλον (με την επιφύλαξη τυχόν κοινοτικής ή εθνικής νομοθεσίας σε ό,τι αφορά την ευθύνη του κατόχου των αποβλήτων), ο φορέας εκμετάλλευσής του είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και την ανάλυση των αερίων και των στραγγισμάτων του καθώς και των υπογείων υδάτων στα πέριξ του χώρου σύμφωνα με το παράρτημα III.

Άρθρο 14

Υφιστάμενοι χώροι υγειονομικής ταφής

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να διασφαλίζουν ότι η συνέχιση της λειτουργίας χώρων υγειονομικής ταφής για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια ή οι οποίοι λειτουργούν ήδη κατά το χρόνο ενσωμάτωσης της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο επιτρέπεται μόνον εφόσον ληφθούν τα παρακάτω μέτρα το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός οκτώ ετών μετά την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1:

α) εντός ενός έτους μετά την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, ο φορέας εκμετάλλευσης χώρου ταφής καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση στην αρμόδια αρχή σχέδιο διευθέτησης του χώρου, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 8 καθώς και όλα τα επανορθωτικά μέτρα τα οποία κρίνει ότι θα απαιτηθούν προκειμένου να συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις του παραρτήματος I παράγραφος 4 της παρούσας οδηγίας, εξαιρουμένων των απαιτήσεων του παραρτήματος I σημείο 1·

β) μετά την υποβολή του σχεδίου διευθέτησης, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν οριστική απόφαση σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας βάσει του εν λόγω σχεδίου και της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την παύση της λειτουργίας το συντομότερο δυνατόν, βάσει του άρθρου 7 στοιχείο στ) και του άρθρου 13, των χώρων ταφής που δεν έχουν λάβει, σύμφωνα με το άρθρο 8, άδεια συνέχισης της λειτουργίας·

γ) βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου διευθέτησης του χώρου, οι αρμόδιες αρχές χορηγούν άδεια για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων και καθορίζουν μεταβατική περίοδο για την ολοκλήρωση του σχεδίου. Όλοι ανεξαιρέτως οι υφιστάμενοι χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων τηρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, εξαιρουμένων των απαιτήσεων του παραρτήματος I σημείο 1, εντός οκτώ ετών μετά την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1·

δ) i) εντός έτους από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, εφαρμόζονται στους χώρους υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων τα άρθρα 4, 5 και 11 και το παράρτημα II·

ii) εντός τριών ετών από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, εφαρμόζεται στους χώρους ταφής επικινδύνων αποβλήτων το άρθρο 6.

Άρθρο 15

Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων

Ανά τριετία, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, προσέχοντας ιδιαίτερα τις εθνικές στρατηγικές που καταστρώνονται δυνάμει του άρθρου 5. Η έκθεση συντάσσεται βάσει ερωτηματολογίου ή υποδείγματος, το οποίο καταρτίζει η Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 6 της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ(11). Το ερωτηματολόγιο ή το υπόδειγμα αποστέλλεται στα κράτη μέλη έξι μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου την οποία καλύπτει η έκθεση. Η έκθεση αποστέλλεται στην Επιτροπή εντός εννέα μηνών από το πέρας της τριετούς περιόδου που καλύπτει.

Η επιτροπή δημοσιεύει έκθεση της Κοινότητας σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας εντός εννέα μηνών από την παραλαβή των εκθέσεων των κρατών μελών.

Άρθρο 16

Τεχνική επιτροπή

Οι τυχόν τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή των παραρτημάτων της παρούσας οδηγίας στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο και οι τυχόν προτάσεις για την τυποποίηση των μεθόδων ελέγχου, δειγματοληψίας και αναλύσεων για τους χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων εγκρίνονται από την Επιτροπή, επικουρούμενη από την επιτροπή του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17 της παρούσας οδηγίας. Τυχόν τροποποιήσεις των παραρτημάτων γίνονται μόνο σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στην παρούσα οδηγία όπως διατυπώνονται στα παραρτήματα. Για το σκοπό αυτό, όσον αφορά το παράρτημα II, η επιτροπή τηρεί τα ακόλουθα: συνυπολογισμός των γενικών αρχών και γενικών διαδικασιών για τα κριτήρια δοκιμών και αποδοχής, συγκεκριμένα κριτήρια ή/και μέθοδοι δοκιμών και συναφείς οριακές τιμές θα πρέπει να ορίζονται για κάθε κατηγορία χώρων υγειονομικής ταφής, συμπεριλαμαβανομένων, εάν απαιτείται, συγκεκριμένων τύπων χώρων υγειονομικής ταφής στα πλαίσια κάθε μιας κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένης και της υπόγειας εναποθήκευσης. Οι προτάσεις για την τυποποίηση των μεθόδων ελέγχου, δειγματοληψίας και αναλύσεων που αφορούν τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας εγκρίνονται από την Επιτροπή, επικουρούμενη από την επιτροπή, εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Η Επιτροπή, επικουρούμενη από την επιτροπή, θα θεσπίσει διατάξεις για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των στατιστικών στοιχείων που αναφέρονται στα άρθρα 5, 7 και 11 της παρούσας οδηγίας, εντός διετίας από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, και για τις τυχόν τροποποιήσεις των εν λόγω διατάξεων.

Άρθρο 17

Διαδικασία της επιτροπής

Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή την οποία αποτελούν αντιπρόσωποι των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει γνώμη για το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Η γνώμη διατυπώνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης, το σχετικό με αποφάσεις που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει προτάσεως της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στους κόλπους της επιτροπής, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.

Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα εφόσον είναι σύμφωνα προς τη γνώμη της επιτροπής.

Αν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Εάν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός τριών μηνών από την υποβολή της πρότασης, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή.

Άρθρο 18

Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από σχετική αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2. Τ κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 20

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 26 Απριλίου 1999.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. FISCHER

(1) ΕΕ C 156 της 24.5.1997, σ. 10.

(2) ΕΕ C 355 της 21.11.1997, σ. 4.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 1998 (ΕΕ C 80 της 16.3.1998, σ. 196), κοινή θέση του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 1998 (ΕΕ C 333 της 30.10.1998, σ. 15) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 1999 (ΕΕ C 150 της 28.5.1999, σ. 78).

(4) ΕΕ C 122 της 18.5.1990, σ. 2.

(5) ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 96/350/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 135 της 6.6.1996, σ. 32).

(6) ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26.

(7) ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 20· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/31/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 2.7.1994, σ. 28).

(8) ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ (ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5).

(9) ΕΕ L 158 της 23.6.1990, σ. 56.

(10) ΕΕ L 30 της 6.2.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 120/97 (ΕΕ L 22 της 24.1.1997, σ. 14).

(11) ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 48.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΤΑΦΗΣ

1. Θέση

1.1. Για τη θέση του χώρου ταφής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτήσεις που αφορούν:

α) τις αποστάσεις των ορίων του χώρου από κατοικημένες περιοχές και χώρους αναψυχής, υδατορεύματα, στάσιμα επιφανειακά ύδατα και άλλες γεωργικές ή αστικές περιοχές·

β) την ύπαρξη υπόγειων ή παράκτιων υδάτων ή ζωνών προστασίας της φύσης στην περιοχή·

γ) τις γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής·

δ) τον κίνδυνο πλημμυρών, καθιζήσεων, κατολισθήσεων ή χιονοστιβάδων στο χώρο ταφής·

ε) την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

1.2. Ο χώρος ταφής μπορεί να εγκρίνεται μόνον εάν τα χαρακτηριστικά του όσον αφορά τις προαναφερόμενες απαιτήσεις ή τα επανορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, δείχνουν ότι δεν συνιστά σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον.

2. Έλεγχος των υδάτων και διαχείριση των στραγγισμάτων

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χώρου ταφής και τις μετεωρολογικές συνθήκες, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε:

- να ελέγχεται η εισροή των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων στον όγκο των αποτιθέμενων αποβλήτων,

- να προλαμβάνεται η εισροή επιφανειακών ή/και υπογείων υδάτων στα αποτιθέμενα απόβλητα,

- να συλλέγονται τα μολυσμένα ύδατα και στραγγίσματα. Εάν μετά από αξιολόγηση, βασιζόμενη στη θέση του χώρου ταφής και στα χαρακτηριστικά των αποβλήτων που πρόκειται να γίνουν δεκτά, προκύπτει ότι ο χώρος ταφής δεν συνιστά πιθανό κίνδυνο για το περιβάλλον, η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίζει ότι η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται,

- να υποβάλλονται σε επεξεργασία τα μολυσμένα ύδατα και στραγγίσματα που συλλέγονται από το χώρο ταφής, ώστε να πληρούνται οι κατάλληλες προδιαγραφές που απαιτούνται για την αποχέτευσή τους.

Οι ανωτέρω διατάξεις μπορούν να μην εφαρμοσθούν στους χώρους ταφής αδρανών αποβλήτων.

3. Προστασία του εδάφους και των υδάτων

3.1. Η επιλογή της θέσης και ο σχεδιασμός του χώρου ταφής πρέπει να γίνονται κατά τρόπον ώστε να πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις πρόληψης της ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων ή των επιφανειακών υδάτων και να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική συλλογή των στραγγισμάτων όπως και όποτε απαιτείται σύμφωνα με το σημείο 2. Η προστασία του εδάφους και των υπογείων και των επιφανειακών υδάτων μπορεί να επιτυγχάνεται με συνδυασμό τοίχων γεωλογικής απομόνωσης και κάτω στεγανής μεμβράνης όταν ο χώρος ταφής βρίσκεται σε λειτουργία/είναι ενεργός και με συνδυασμό τοίχων γεωλογικής απομόνωσης και άνω στεγανής μεμβράνης όταν είναι ανενεργός/μετά την παύση λειτουργίας του.

3.2. Ο τοίχος γεωλογικής απομόνωσης προσδιορίζεται από τις γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν κάτω από το χώρο ταφής και κοντά σε αυτόν και παρέχει επαρκή ικανότητα εξασθένισης, ώστε να προληφθούν ενδεχόμενοι κίνδυνοι για το έδαφος και τα υπόγεια ύδατα.

Η βάση και τα πρανή του χώρου ταφής συνίστανται από στρώμα πετρώματος το οποίο πρέπει να πληροί απαιτήσεις περατότητας και πάχους, οι οποίες, όσον αφορά την προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, έχουν συνδυασμένο αποτέλεσμα τουλάχιστον ισοδύναμο με εκείνο που προκύπτει από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- χώρος ταφής μη επικινδύνων αποβλήτων: Κ <= 1,0 Χ 10- 9 m/s, πάχος >= 5 m,

- χώρος ταφής επικινδύνων αποβλήτων: Κ <= 1,0 Χ 10- 9 m/s, πάχος >= 1 m,

- χώρος ταφής αδρανών αποβλήτων: Κ <= 1,0 Χ 10- 7 m/s, πάχος >= 1 m,

m/s = μέτρα ανά δευτερόλεπτο.

Εάν ο τοίχος γεωλογικής απομόνωσης δεν πληροί εκ φύσεως τις ως άνω προϋποθέσεις, μπορεί να συμπληρώνεται τεχνητά και να ενισχύεται με άλλα μέσα που παρέχουν ισοδύναμη προστασία. Οι τεχνητά σχηματιζόμενοι γεωλογικοί φραγμοί πρέπει να έχουν πάχος τουλάχιστον 0,5 m.

3.3. Επιπλέον του τοίχου γεωλογικής απομόνωσης που περιγράφεται ανωτέρω, θα πρέπει να προστίθεται ένα σύστημα συλλογής των στραγγισμάτων και στεγανοποίησης σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές, ώστε να εξασφαλισθεί η ελάχιστη συγκέντρωση στραγγισμάτων στη βάση του χώρου ταφής:

Συλλογή των στραγγισμάτων και στεγανοποίηση του πυθμένα

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν γενικές ή ειδικές απαιτήσεις για τους χώρους ταφής αδρανών υλών και για τα χαρακτηριστικά των προαναφερομένων τεχνικών μέσων.

Εάν η αρμόδια αρχή, αφού εξετάσει τους ενδεχόμενους κινδύνους για το περιβάλλον, κρίνει ότι απαιτείται πρόληψη του σχηματισμού στραγγισμάτων, δύναται να απαιτήσει την επιφανειακή στεγανοποίηση του χώρου. Για την επιφανειακή στεγανοποίηση ισχύουν οι ακόλουθες συστάσεις:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

3.4. Εάν, βάσει εκτιμήσεως των περιβαλλοντικών κινδύνων όπου θα λαμβάνεται ιδίως υπόψη ο οδηγία 80/68/ΕΟΚ(1), η αρμόδια αρχή αποφασίσει σύμφωνα με το σημείο 2 ("Έλεγχος των υδάτων και διαχείριση των στραγγισμάτων") ότι η συλλογή και η επεξεργασία των στραγγισμάτων δεν είναι απαραίτηση ή έχει αποδειχθεί ότι ο χώρος ταφής δεν συνιστά ενδεχόμενο κίνδυνο για το έδαφος και τα υπόγεια ή τα επιφανειακά ύδατα, οι απαιτήσεις των προηγούμενων σημείων 3.2 και 3.3 μπορούν να μειωθούν ανάλογα. Στην περίπτωση χώρων ταφής για αδρανή απόβλητα οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να τροποποιηθούν από την εθνική νομοθεσία.

3.5. Η μέθοδος που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του συντελεστή περατότητας στους χώρους ταφής, με επιτόπιες δοκιμές και σε όλη την έκταση του χώρου, θα καταρτιστεί και θα εγκριθεί από την επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 17 της παρούσας οδηγίας.

4. Έλεγχος των αερίων

4.1. Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να ελέγχεται η συγκέντρωση και η μετανάστευση των αερίων του χώρου ταφής (παράρτημα III).

4.2. Τα αέρια του χώρου ταφής πρέπει να συλλέγονται από όλους τους χώρους ταφής που λαμβάνουν βιοαποδομήσιμα απόβλητα, να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να χρησιμοποιούνται. Εάν τα συλλεγόμενα αέρια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή ενέργειας, πρέπει να καίγονται.

4.3. Η κατά το σημείο 4.2 συλλογή, επεξεργασία και χρήση των αερίων του χώρου ταφής πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ζημίες ή η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.

5. Οχλήσεις και κίνδυνοι

Λαμβάνονται μέτρα ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών οχλήσεων και κινδύνων από το χώρο ταφής λόγω:

- εκπομπής οσμών και σκόνης,

- αερόφερτων υλικών,

- θορύβου και κυκλοφορίας οχημάτων,

- πουλιών, ζωυφίων και εντόμων,

- σχηματισμού αερολυμάτων,

- πυρκαγιών.

Ο χώρος ταφής πρέπει να είναι εξοπλισμένος κατά τρόπον ώστε οι ρύποι που προέρχονται από αυτόν να μην διασκορπίζονται στους δρόμους και στο γύρω χώρο.

6. Σταθερότητα

Τα απόβλητα τοποθετούνται στο χώρο ταφής κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα της μάζας των αποβλήτων και των σχετικών κατασκευών, ιδίως δε να αποφεύγονται οι κατολισθήσεις. Όταν εγκαθίσταται τεχνητός φραγμός, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το γεωλογικό υπόστρωμα, λαμβανομένης υπόψη της μορφολογίας του χώρου ταφής, είναι αρκετά σταθερό, ώστε να αποφεύγονται οι καθιζήσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο φραγμό.

7. Φραγμοί

Ο χώρος ταφής ασφαλίζεται για την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης σε αυτόν. Οι πύλες κλειδώνονται εκτός των ωρών εργασίας. Το σύστημα ελέγχου και πρόσβασης σε κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόγραμμα μέτρων για τον εντοπισμό και την αποθάρρυνση παράνομων αποθέσεων στο χώρο ταφής.

(1) ΕΕ L 20 της 26.1.1980, σ. 43· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/692/ΕΟΚ (ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 48).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

1. Εισαγωγή

Στο παρόν παράρτημα διατυπώνονται:

- οι γενικές αρχές αποδοχής αποβλήτων στις διάφορες κατηγορίες χώρων υγειονομικής ταφής. Η μελλοντική διαδικασία κατάταξης των αποβλήτων πρέπει να βασίζεται σ' αυτές τις αρχές,

- κατευθυντήριες γραμμές για τις προκαταρκτικές διαδικασίες αποδοχής αποβλήτων οι οποίες ακολουθούνται μέχρι τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας κατάταξης και αποδοχής αποβλήτων. Η διαδικασία αυτή, καθώς και οι σχετικές διαδικασίες δειγματοληψίας, θα καταρτιστούν από την τεχνική επιτροπή του άρθρου 16 της παρούσας οδηγίας. Η τεχνική επιτροπή καταρτίζει κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν ορισμένα επικίνδυνα απόβλητα προκειμένου να είναι αποδεκτά σε χώρους υγειονομικής ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων. Στα κριτήρια αυτά θα πρέπει, ιδίως, να λαμβάνεται υπόψη η βραχυπρόθεσμη, η μεσοπρόθεσμη και η μακροπρόθεσμη συμπεριφορά απόπλυσης αυτών των αποβλήτων. Τα κριτήρια αυτά καταρτίζονται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Η τεχνική επιτροπή θα πρέπει επίσης να καταρτίσει κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν τα απόβλητα προκειμένου να είναι αποδεκτά για υπόγεια εναποθήκευση. Στα κριτήρια θα πρέπει ιδίως να λαμβάνεται υπόψη ότι τα απόβλητα δεν αναμένεται να αντιδρούν μεταξύ τους και με το βράχο.

Το έργο αυτό της τεχνικής επιτροπής, εξαιρέσει των προτάσεων για την τυποποίηση των μεθόδων ελέγχου, δειγματοληψίας και ανάλυσης σε σχέση με τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας, οι οποίες θα εκδοθούν εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, θα ολοκληρωθεί εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας και πρέπει να διεκπεραιωθεί λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας οδηγίας.

2. Γενικές αρχές

Η σύνθεση, η στραγγισιμότητα, η μακροχρόνια συμπεριφορά και τα γενικά χαρακτηριστικά των προς ταφή αποβλήτων πρέπει να είναι γνωστά με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Η αποδοχή αποβλήτων σε χώρο ταφής μπορεί να βασίζεται είτε σε καταλόγους αποδεκτών ή μη αποδεκτών αποβλήτων, ανάλογα με τη φύση και την προέλευσή τους, είτε σε μεθόδους ανάλυσης αποβλήτων και σε οριακές τιμές των χαρακτηριστικών των αποδεκτών αποβλήτων. Οι μελλοντικές διαδικασίες αποδοχής αποβλήτων που περιγράφονται στην παρούσα οδηγία θα βασίζονται, στο μέτρο του δυνατού, σε τυποποιημένες μεθόδους ανάλυσης αποβλήτων και σε οριακές τιμές των χαρακτηριστικών των αποδεκτών αποβλήτων.

Πριν καθοριστούν αυτές οι μέθοδοι ανάλυσης και οι οριακές τιμές, τα κράτη μέλη πρέπει τουλάχιστον να καταρτίσουν εθνικούς καταλόγους αποβλήτων που γίνονται ή δεν γίνονται δεκτά σε κάθε κατηγορία χώρων ταφής ή να καθορίσουν κριτήρια για να μπορούν τα απόβλητα να περιληφθούν στους καταλόγους. Για να γίνεται ένας τύπος αποβλήτων δεκτός σε μια συγκεκριμένη κατηγορία χώρων ταφής, πρέπει να περιλαμβάνεται στο σχετικό εθνικό κατάλογο ή να ανταποκρίνεται σε κριτήρια ανάλογα με εκείνα που απαιτούνται για να εγγραφεί στον κατάλογο. Οι κατάλογοι αυτοί, ή τα ισοδύναμα κριτήρια, και οι μέθοδοι ανάλυσης και οι οριακές τιμές κοινοποιούνται στην Επιτροπή εντός έξι μηνών από τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο ή κατά τη θέσπισή τους σε εθνικό επίπεδο.

Οι εν λόγω κατάλογοι ή κριτήρια αποδοχής πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση ειδικών καταλόγων για συγκεκριμένους χώρους ταφής, δηλαδή των καταλόγων αποδεκτών αποβλήτων που περιλαμβάνονται στις άδειες σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας.

Τα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων στους καταλόγους αναφοράς ή σε μια κατηγορία χώρων ταφής μπορούν να βασίζονται σε άλλη νομοθεσία ή/και στις ιδιότητες των αποβλήτων.

Τα κριτήρια αποδοχής σε μια συγκεκριμένη κατηγορία χώρων ταφής βασίζονται σε εκτίμηση που σχετίζεται με:

- την προστασία του περιβάλλοντος χώρου (ιδίως των υπογείων και επιφανειακών υδάτων),

- την προστασία των συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος (παραδείγματος χάρη, μεμβρανών και συστημάτων επεξεργασίας στραγγισμάτων),

- την προστασία των επιθυμητών διεργασιών σταθεροποίησης των αποβλήτων μέσα στο χώρο ταφής,

- την προστασία της δημόσιας υγείας.

Παραδείγματα κριτηρίων που βασίζονται στις ιδιότητες των αποβλήτων είναι:

- απαιτήσεις σχετικά με τη γνώση της πλήρους σύνθεσης,

- περιορισμοί σχετικά με την ποσότητα οργανικών υλών στα απόβλητα,

- απαιτήσεις ή περιορισμοί σχετικά με τη βιοαποδομησιμότητα των οργανικών συστατικών των αποβλήτων,

- περιορισμοί ως προς την ποσότητα συγκεκριμένων, δυνητικώς επικίνδυνων/επιβλαβών συστατικών (σε σχέση με τα ανωτέρω κριτήρια προστασίας),

- περιορισμοί ως προς την πιθανή και αναμενόμενη αποπλυσιμότητα συγκεκριμένων, δυνητικώς επικίνδυνων/επιβλαβών συστατικών (σε σχέση με τα ανωτέρω κριτήρια προστασίας),

- οικοτοξικολογικές ιδιότητες των αποβλήτων και των εξ αυτών στραγγισμάτων.

Τα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων που βασίζονται στις ιδιότητές τους πρέπει, κατά κανόνα, να είναι πιο αναλυτικά για τους χώρους ταφής αδρανών αποβλήτων και μπορούν να είναι λιγότερο αναλυτικά για τους χώρους ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων και ακόμη λιγότερο αναλυτικά για τους χώρους ταφής επικίνδυνων αποβλήτων, δεδομένου ότι στις δύο τελευταίες κατηγορίες λαμβάνονται αυστηρότερα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.

3. Γενικές διαδικασίες δοκιμής και αποδοχής αποβλήτων

Ο γενικός χαρακτηρισμός και οι δοκιμές των αποβλήτων πρέπει να βασίζονται στην ακόλουθη ιεράρχηση τριών επιπέδων:

Επίπεδο 1: Βασικός χαρακτηρισμός, δηλαδή ενδελεχής προσδιορισμός, με τυποποιημένες μεθόδους ανάλυσης και δοκιμασίας της συμπεριφοράς, της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης αποπλυντικής συμπεριφοράς ή/και των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων των αποβλήτων.

Επίπεδο 2: Έλεγχος συμμόρφωσης, δηλαδή περιοδική δοκιμή με απλούστερες τυποποιημένες μεθόδους ανάλυσης και δοκιμασίας της συμπεριφοράς για τον προσδιορισμό του κατά πόσον τα συγκεκριμένα απόβλητα πληρούν τους όρους της άδειας ή/και τα ειδικότερα κριτήρια αναφοράς. Η δοκιμή αφορά κυρίως τις κυριότερες μεταβλητές και φαινόμενα συμπεριφοράς που εντοπίζονται με το βασικό χαρακτηρισμό.

Επίπεδο 3: Επιτόπια επαλήθευση, δηλαδή εξακρίβωση, με ταχεία μέθοδο του ότι τα απόβλητα είναι τα ίδια με εκείνα που υποβλήθηκαν στη δοκιμή συμμόρφωσης και που περιγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα. Η επιτόπια επαλήθευση μπορεί να συνίσταται απλώς σε οπτική εξέταση ενός φορτίου αποβλήτων πριν και μετά την εκφόρτωσή τους στο χώρο ταφής.

Κάθε τύπος αποβλήτων πρέπει κανονικά να λαμβάνει χαρακτηρισμό επιπέδου 1 και να πληροί τα κατάλληλα κριτήρια προκειμένου να περιληφθεί σε κατάλογο αναφοράς. Για να παραμείνει σε ειδικό κατάλογο χώρου ταφής, ο συγκεκριμένος τύπος αποβλήτων πρέπει να υποβάλλεται τακτικά (παραδείγματος χάρη ετησίως) σε δοκιμή επιπέδου 2 και να πληροί τα κατάλληλα κριτήρια. Κάθε φορτίο αποβλήτων που φθάνει στην είσοδο του χώρου ταφής πρέπει να υποβάλλεται σε επαλήθευση επιπέδου 3.

Ορισμένοι τύποι αποβλήτων είναι δυνατόν να εξαιρούνται, προσωρινά ή οριστικά, από τις δοκιμές επιπέδου 1 είτε διότι δεν είναι πρακτικώς εφικτή η διενέργειά τους είτε διότι δεν υπάρχουν διαδικασίες δοκιμής και κριτήρια αποδοχής κατάλληλα για την περίπτωση είτε διότι εφαρμόζεται άλλη υπερισχύουσα νομοθεσία.

4. Κατευθυντήριες γραμμές για προκαταρκτικές διαδικασίες αποδοχής αποβλήτων

Μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση του παρόντος παραρτήματος, μόνον η δοκιμή επιπέδου 3 είναι υποχρεωτική, ενώ οι δοκιμές επιπέδου 1 και 2 εφαρμόζονται στο μέτρο του δυνατού. Σ' αυτό το προκαταρκτικό στάδιο, τα απόβλητα που γίνονται δεκτά σε μια συγκεκριμένη κατηγορία χώρων ταφής πρέπει είτε να περιλαμβάνονται σε περιοριστικό εθνικό ή ειδικό γι' αυτή την κατηγορία χώρων ταφής κατάλογο, είτε να πληρούν κριτήρια ανάλογα με εκείνα που απαιτούνται για την εγγραφή στον κατάλογο.

Για τον καθορισμό προκαταρκτικών κριτηρίων αποδοχής αποβλήτων στις τρεις βασικές κατηγορίες χώρων ταφής ή στους αντίστοιχους καταλόγους, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες γενικές κατευθυντήριες γραμμές:

Χώροι ταφής αδρανών αποβλήτων: γίνονται δεκτά στον κατάλογο μόνον τα αδρανή απόβλητα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ε).

Χώροι ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων: για να γίνουν δεκτά στον κατάλογο, τα απόβλητα δεν πρέπει να καλύπτονται από την οδηγία 91/689/ΕΟΚ.

Χώροι ταφής επικίνδυνων αποβλήτων·: ένας προκαταρκτικός κατάλογος των χώρων ταφής επικίνδυνων αποβλήτων θα περιλαμβάνει μόνον τους τύπους αποβλήτων που καλύπτονται από την οδηγία 91/689/ΕΟΚ. Ωστόσο, αυτά τα απόβλητα δεν πρέπει να γίνονται δεκτά στον κατάλογο χωρίς προηγούμενη επεξεργασία, εάν παρουσιάζουν συνολική περιεκτικότητα ή στραγγισιμότητα δυνητικώς επικίνδυνων συστατικών αρκετά υψηλή, ώστε να ενέχει βραχυπρόθεσμους επαγγελματικούς ή περιβαλλοντικούς κινδύνους ή να εμποδίζει την επαρκή σταθεροποίηση των αποβλήτων εντός της προβλεπόμενης διάρκειας λειτουργίας του χώρου ταφής.

5. Δειγματοληψία αποβλήτων

Η δειγματοληψία αποβλήτων μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα και τις τεχνικές, λόγω της ανομοιογένειας πολλών αποβλήτων. Για τη δειγματοληψία θα εκπονηθεί ευρωπαϊκό πρότυπο αλλά, μέχρι την έγκρισή του από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν εθνικά πρότυπα και διαδικασίες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

1. Εισαγωγή

Στόχος του παρόντος παραρτήματος είναι ο καθορισμός των στοιχειωδών διαδικασιών παρακολούθησης που πρέπει να εφαρμόζονται για να ελέγχεται:

- αν τα απόβλητα έγιναν δεκτά για διάθεση σύμφωνα με τα κριτήρια που ισχύουν για τη συγκεκριμένη κατηγορία χώρων ταφής,

- αν οι διεργασίες εντός του χώρου ταφής βαίνουν καλώς,

- αν τα συστήματα προστασίας του περιβάλλοντος λειτουργούν πλήρως σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις,

- αν πληρούνται οι όροι της άδειας για το χώρο ταφής.

2. Μετεωρολογικά στοιχεία

Βάσει της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων (άρθρο 15), τα κράτη μέλη υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο συλλογής μετεωρολογικών στοιχείων. Επαφίεται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν για τον τρόπο συλλογής των στοιχείων (επιτόπου, εθνικό μετεωρολογικό δίκτυο, κ.λπ.)

Αν τα κράτη μέλη αποφασίσουν ότι το υδρολογικό ισοζύγιο αποτελεί αποτελεσματικό μέσο εξακρίβωσης του κατά πόσον συσσωρεύονται στραγγίσματα μέσα στον όγκο των αποτιθέμενων αποβλήτων ή υπάρχει διαρροή, συνιστάται να συλλέγονται τα ακόλουθα στοιχεία, είτε με παρακολούθηση στο χώρο ταφής είτε από τον πλησιέστερο μετεωρολογικό σταθμό, για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 13 στοιχείο γ) της παρούσας οδηγίας:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

3. Στοιχεία για τις εκπομπές: έλεγχος υδάτων, στραγγισμάτων και αερίων

Πρέπει να συλλέγονται δείγματα στραγγισμάτων και επιφανειακών υδάτων, εάν υπάρχουν, σε αντιπροσωπευτικά σημεία. Η δειγματοληψία και η μέτρηση (όγκος και σύνθεση) των στραγγισμάτων πρέπει να εκτελούνται χωριστά σε κάθε σημείο απ' όπου εκρέουν στραγγίσματα από το χώρο ταφής. Βλέπε: General guidelines on sampling technology, ISO 5667-2 (1991).

Η παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων, εάν υπάρχουν, πρέπει να γίνεται σε δύο τουλάχιστον σημεία, ένα ανάντη και ένα κατάντη του χώρου ταφής.

Η παρακολούθηση των αερίων πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε τμήμα του χώρου ταφής.

Η συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυσης αναγράφεται στον επόμενο πίνακα. Από τα στραγγίσματα και τα ύδατα λαμβάνεται προς παρακολούθηση ένα δείγμα αντιπροσωπευτικό της μέσης σύνθεσης.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

4. Προστασία των υπογείων υδάτων

Α. Δειγματοληψία

Οι μετρήσεις πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τα υπόγεια ύδατα που ενδέχεται να επηρεαστούν από τη διαρροή αποβλήτων, με ένα τουλάχιστον σημείο μέτρησης στην περιοχή εισροής και δύο στην περιοχή εκροής. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξάνεται βάσει ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης και με γνώμονα την ανάγκη να εντοπίζεται εγκαίρως κάθε τυχαία διαρροή στραγγισμάτων στα υπόγεια ύδατα.

Η δειγματοληψία πρέπει να διενεργείται σε τρεις τουλάχιστον θέσεις πριν από την έναρξη των εργασιών ταφής, ώστε να λαμβάνονται τιμές αναφοράς για τις μελλοντικές δειγματοληψίες. Βλέπε: Sampling Groundwaters, ISO 5667, μέρος 11, 1993.

Β. Παρακολούθηση

Οι παράμετροι που αναλύονται στα δείγματα πρέπει να συνάγονται από την αναμενόμενη σύνθεση των στραγγισμάτων και την ποιότητα των υπογείων υδάτων της περιοχής. Κατά την επιλογή των προς ανάλυση παραμέτρων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κινητικότητα στη ζώνη των υπογείων υδάτων. Οι παράμετροι αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν δείκτες για να εξασφαλίζεται η έγκαιρη ανίχνευση τυχόν αλλαγών της ποιότητας του νερού(1).

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Γ. Επίπεδα συναγερμού

Όσον αφορά τα υπόγεια ύδατα, πρέπει να θεωρείται ότι έχουν επέλθει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, κατά την έννοια των άρθρων 12 και 13 της παρούσας οδηγίας, όταν η ανάλυση δείγματος υπογείων υδάτων καταδεικνύει αισθητή αλλαγή της ποιότητάς τους. Προσδιορίζεται επίπεδο συναγερμού, λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων υδρογεωλογικών σχηματισμών της περιοχής του χώρου ταφής και της ποιότητας των υπογείων υδάτων. Το επίπεδο συναγερμού πρέπει να αναγράφεται, εάν είναι δυνατόν, στην άδεια.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να αξιολογούνται με τη βοήθεια διαγραμμάτων ελέγχου, με καθορισμένους κανόνες και επίπεδα ελέγχου για κάθε φρέαρ κατάντη της υδραυλικής κλίσης. Τα επίπεδα ελέγχου πρέπει να προσδιορίζονται βάσει των τοπικών διακυμάνσεων της ποιότητας των υπογείων υδάτων.

5. Τοπογραφία του χώρου: στοιχεία για τον όγκο της υγειονομικής ταφής

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

(1) Συνιστώμενες παράμετροι: pH TOC, φαινόλες, βαρέα μέταλλα, φθόριο, As, πετρέλαιο/υδρογονάνθρακες.Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 153

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 403
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 3907
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11556
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2480
Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

21 Ιουνίου 2020Κο Σάββα Περδίου,Υφυπουργό Τουρισμού,Θέμα: Διαχείριση φυκιώνΑπό τον καιρό που ασχολούμαι με τα περιβαλλοντικά θέματα το πρόβλημα με τα φύκια στις ανατολικές ακτές και ιδιαίτερα στο παραλιακό...

 • 14-07-2020 12:07:55
 • Hits 4062