Στις 26/11/2007 τέθηκε σε ισχύ η Ευρωπαϊκή οδηγία 2007/60/EC η οποία στοχεύει στη θέσπιση πλαισίου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τις πλημμύρες.

Οι πλημμύρες για τις οποίες αναφέρεται η Οδηγία περιλαμβάνουν πλημμύρες ποταμών, αστραπιαίες πλημμύρες, πλημμύρες στα αστικά κέντρα και πλημμύρες από τη θάλασσα σε παράκτιες περιοχές. Επειδή οι ζημιές που προκαλούνται από τις πλημμύρες ποικίλλουν στις διάφορες χώρες και περιφέρειες της ΕΕ, αναμένεται ότι οι στόχοι της διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας θα καθορίζονται από το κάθε κράτος μέλος, ούτως ώστε να βασίζονται στις τοπικές και περιφερειακές περιστάσεις.

Για να αποφευχθούν και να μειωθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις που απορρέουν από πλημμύρες στην εκάστοτε περιοχή θα πρέπει να καθιερωθούν σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών που καλύπτουν.

Ο σχεδιασμός θα πρέπει να παρέχει ενδεδειγμένες λύσεις, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της κάθε περιοχής, εξασφαλίζοντας παράλληλα συναφή συντονισμό εντός των περιοχών λεκάνης απορροής ποταμών και προωθώντας την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων που έχουν θεσπισθεί στην κοινοτική νομοθεσία.
Η Οδηγία δίνει διορία στα κράτη μέλη μέχρι τις 26/11/2009 για να την εφαρμόσουν και περιέχει μια σειρά από σημαντικές ημερομηνίες με στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2021. Τα τρία κύρια στάδια είναι:
1.      Μέχρι το 2011 θα πρέπει να ετοιμαστεί έκθεση με προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας για τις περιοχές που κινδυνεύουν.
2.      Μέχρι το 2013 θα πρέπει να ετοιμαστούν χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας περιοχών με ελάχιστη πιθανότητα πλημμύρας 1 φορά στα 100 χρόνια, δεικνύοντας το βάθος των νερών, τον πληθυσμό που θα επηρεαστεί, τις οικονομικές επιπτώσεις, την περιβαλλοντική ζημιά που αναμένεται, και άλλες λεπτομέρειες.
3.      Μέχρι το 2015 θα πρέπει να ετοιμαστούν Σχέδια Διαχείρισης Πλημμύρας για όλες τις περιοχές που έχουν εντοπιστεί τα οποία θα καλύπτουν όλες τις πτυχές και θα εστιάζονται στην πρόληψη, την προστασία και την ετοιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων πλημμυρών και των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης με βάση τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Τα Σχέδια Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την προώθηση βιώσιμων πρακτικών χρήσης γης, βελτίωση της συγκράτησης υδάτων, καθώς και την ελεγχόμενη κατάκλιση ορισμένων περιοχών σε περίπτωση πλημμύρας.

Τα πιο πάνω θα πρέπει να αναθεωρούνται κάθε 6 χρόνια σε συγχρονισμό με την εφαρμογή της Οδηγίας - πλαίσιο για τα νερά.
Οι επιπτώσεις της πιο πάνω Οδηγίας θα είναι σημαντικές:
α) Η αξία ακινήτων θα επηρεαστεί στις περιοχές που θα περιληφθούν στους χάρτες επικινδυνότητας που θα δημοσιευτούν σε τρία χρόνια.
β) Πιθανώς να χρειαστεί η τροποποίηση των όρων για διαχωρισμούς οικοπέδων.
γ) Θα τροποποιηθούν οι πολεοδομικές άδειες οι οποίες θα περιλαμβάνουν πλέον νέους όρους και περιορισμούς όπως αυτούς που έχουν υιοθετήσει και άλλες χώρες, για παράδειγμα περιορισμούς στην κάλυψη της γης, αποθήκευση των όμβριων υδάτων και λιμνούλες στα σπίτια.
δ) Η Οδηγία καθορίζει και τους υπεύθυνους διαχείρισης πλημμυρών, έτσι για πρώτη φορά ίσως οι πλημμυροπαθείς θα έχουν την ευκαιρία λήψης νομικών μέτρων εναντίον των νομικά υπευθύνων.