Λεμεσός: Σοβαρά προβλήματα υφαλμύρινσης παρουσιάζει ο υδροφορέας Ακρωτηρίου, ιδιαίτερα στην περιοχή του Δέλτα του Kούρη, γεγονός  που προβληματίζει έντονα τους αρμοδίους στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων οι οποίοι τονίζουν την ανάγκη να εμπλουτισθεί με ανακυκλωμένο νερό που παράγεται από τους σταθμούς του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας (ΣΑΛΑ), με στόχο την ποσοτική και την ποιοτική αποκατάσταση του υδροφορέα και παράλληλα την αποτελεσματική χρήση του ανακυκλωμένου νερού που διαφορετικά θα έπρεπε να απορριφθεί στη θάλασσα. Σε Μελέτη Επιμέτρησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕEΠ) που εκπονήθηκε από ανεξάρτητο οίκο συμβούλων μελετητών, για λογαριασμό του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, ο υδροφορέας Ακρωτηρίου υποφέρει σοβαρά από υπεράντληση, με αποτέλεσμα τη συνεχή υποβάθμιση της ποιότητας του νερού του.

Το νερό της θάλασσας έχει διεισδύσει στα υδροφόρα στρώματα της περιοχής προκαλώντας αλμύρισμα του νερού των γεωτρήσεων στην περιοχή, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι μελετητές, επισημαίνοντας ότι ο εμπλουτισμός του με ανακυκλωμένο νερό θα επηρεάσει ευνοϊκά τον υδροφορέα και θα περιορίσει την υποβάθμισή του και θα τον επαναφέρει σε καλή κατάσταση τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.  
Η χημική κατάσταση δεν θα μπορούσε να έχει αλλιώς χαρακτηριστεί εκτός από «κακή», αφού πέραν της υφαλμύρινσής του, η ανεξέλεγκτη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων έχει υποβαθμίσει ακόμη περισσότερο την ποιότητα του νερού.

Η «κακή» ποσοτική κατάσταση επιβάλλεται να αναστραφεί με τεχνητό εμπλουτισμό με ανακυκλωμένο νερό. Το Φράγμα του Κούρη μπορεί να συνεισφέρει μέρος του απαιτούμενου ποσοτικού εμπλουτισμού με ελεγχόμενες εκροές νερού στην κοίτη του ποταμού, όπως γίνεται για παράδειγμα στην περιοχή Γερμασόγειας. 

Όπως επισημαίνουν οι μελετητές, αν τα πιο πάνω φαινόμενα συνεχιστούν, τότε ο επηρεασμός του υδροφορέα από το θαλάσσιο νερό θα έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα του υπόγειου νερού. Οι επιπτώσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι και γενικά οι χρήστες της περιοχής μελέτης αν δεν βρεθούν σύντομα άλλοι υδάτινοι πόροι, θα είναι οικονομικές, κοινωνικές,  καταστροφή του υδροφορέα από τη διείσδυση θαλάσσιου νερού και επηρεασμός του βιολογικού περιβάλλοντος.

Για να εξακριβωθούν οι πιθανές επιπτώσεις τόσο στον υδροφορέα Ακρωτηρίου όσο και στο βιολογικό περιβάλλον της περιοχής από τη λειτουργία του συστήματος εμπλουτισμού, έχει δημιουργηθεί υδρογεωλογικό μαθηματικό μοντέλο και μοντέλο διασποράς των συστατικών του ανακυκλωμένου νερού.

Τα αποτελέσματα των μοντέλων έχουν υποδείξει ότι η άντληση ποσότητας νερού που είναι ίση με την ποσότητα εμπλουτισμού, είναι εφικτή, χωρίς τη δημιουργία αρνητικών επιπτώσεων από τη διείσδυση θαλάσσιου νερού στον υδροφορέα ή τον επηρεασμό των οικοσυστημάτων της περιοχής Ακρωτηρίου.

Επιπρόσθετα, έχουν υποδείξει ότι δεν θα επηρεαστεί η ποιότητα του νερού στην περιοχή των γεωτρήσεων των Βρετανικών Βάσεων που βρίσκονται ανατολικά των εμπλουτιστικών δεξαμενών και χρησιμοποιούνται για σκοπούς ύδρευσης, καθώς ούτε και η ποιότητα του νερού στην περιοχή όπου βρίσκεται η γεώτρηση της κοινότητας Επισκοπής (δυτικά των εμπλουτιστικών δεξαμενών), ο οποία ομοίως χρησιμοποιείται για σκοπούς ύδρευσης. Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι το θαλάσσιο περιβάλλον του Κόλπου Επισκοπής δεν θα επηρεαστεί από τη διοχέτευση του ανακυκλωμένου νερού στην περιοχή. Τα πιο πάνω πορίσματα βασίζονται στο γεγονός ότι η ποιότητα του ανακυκλωμένου νερού θα παραμένει στα σημερινά επίπεδα και ότι θα αποφευχθεί η διοχέτευση μη κατάλληλα επεξεργασμένων βιομηχανικών λυμάτων και άλλων τοξικών ουσιών στο αποχετευτικό σύστημα.

«Μετά από αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως δήλωσε στον «Φ» ο ανώτερος υδρολόγος στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων δρ Χαράλαμπος Δημητρίου, ο εμπλουτισμός του υδροφορέα Ακρωτηρίου με ανακυκλωμένο νερό είναι επιβεβλημένος από περιβαλλοντικής άποψης και θα μπορούσε να υλοποιηθεί άμεσα. Η μη υλοποίηση του έργου έχει ήδη επιτρέψει τη δημιουργία σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στον υδροφορέα Ακρωτηρίου από τη διείσδυση θαλάσσιου νερού. Το προτεινόμενο έργο αναμένεται να βελτιώσει την κατάσταση του υδροφορέα Ακρωτηρίου και την υδατική κατάσταση της ευρύτερης περιοχής Λεμεσού. Ο τεχνητός εμπλουτισμός του υδροφορέα θα ενισχύσει τα αποθέματα νερού του και στοχεύει στην προστασία τους από την υπεράντληση και τη ρύπανση, που κυρίως οφείλεται στη διείσδυση θαλάσσιου νερού.

Ο εμπλουτισμός του υδροφορέα, σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου, όχι μόνο κρίνεται επιβεβλημένος από περιβαλλοντικής άποψης αλλά θα μπορούσε να υλοποιηθεί με τη μεταφορά του ανακυκλωμένου νερού που παράγεται από τις εγκαταστάσεις των σταθμών επεξεργασίας του ΣΑΛΑ επισημαίνοντας ότι «η μη υλοποίηση του έργου κάτω από τις σημερινές συνθήκες ενδέχεται να δημιουργήσει επιπτώσεις που θα είναι αμετάκλητες, οριστικές  και ανεπανόρθωτες».
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έγιναν από πλευράς Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, για να ανακάμψει η στάθμη στον υδροφορέα σε επίπεδο που να ανακοπεί η διείσδυση του νερού της θάλασσας, είναι απαραίτητος ο τεχνητός εμπλουτισμός του με πολλές δεκάδες εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, στα πλαίσια μιας  μακροχρόνιας και πολύ προσεκτικής προσπάθειας. Όπως ανέφερε ο κ. Δημητρίου, ο εμπλουτισμός του υδροφορέα Ακρωτηρίου θα γίνεται κατά τους χειμερινούς μήνες με τις επιπλέον ποσότητες επεξεργασμένων λυμάτων από τον υφιστάμενο σταθμό επεξεργασίας αστικών λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) στη Μονή, καθώς και από τους προγραμματιζόμενους σταθμούς του ΣΑΛΑ στην Α’ Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσού (Ύψωνα) και στην Επισκοπή.

Απώτερος σκοπός είναι μέρος του ανακτώμενου νερού να διατίθεται για άρδευση των φυτειών της περιοχής το καλοκαίρι και μέρος για την αποκατάσταση του υδροφορέα.

Για τον εμπλουτισμό θα χρησιμοποιηθούν υφιστάμενες δεξαμενές εμπλουτισμού εντός της κοίτης του ποταμού Κούρη. Σε κάθε εμπλουτιστική δεξαμενή θα εφαρμόζεται η διαδικασία εναλλαγής πλημμύρας και αποξήρανσης –ανανέωση του οξυγόνου τόσο στην επιφάνεια του πυθμένα των λιμνών όσο και στην ακόρεστη ζώνη.

Παράλληλα με τον εμπλουτισμό με ανακυκλωμένο νερό στις δεξαμενές, θα γίνεται και εμπλουτισμός από το φράγμα του Κούρη κατά μήκος του ποταμού με ελεγχόμενες εκροές νερού στην κοίτη του ποταμού, όπως γίνεται και στην περιοχή Γερμασόγειας.

Εφημερίδα Φιλελεύθερος 23/02/2014

http://www.philenews.com/el-gr/koinonia-eidiseis/160/186764/se-sovaro-kindyno-o-ydroforeas-akrotiriou
Γράφει: Ιάσονας Ιάσονο - See more at: http://www.philenews.com/el-gr/koinonia-eidiseis/160/186764/se-sovaro-kindyno-o-ydroforeas-akrotiriou#sthash.gwiIeOtJ.dpuf