Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 197):

(δ)        Συμβόλαιο για τη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση της Βιολογικής Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων στο χωριό Λυθροδόντας. Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης για τη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση της Βιολογικής Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων στο χωριό Λυθροδόντας, ύψους £545.006+ΦΠΑ καθορίστηκε στους 12 μήνες (26/8/2007-26/8/2008).

Το Φεβρουάριο 2010, ο συντονιστής του έργου εισηγήθηκε στην Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΤΕΑΑ), έγκριση του αιτήματος του αναδόχου για παράταση του χρόνου αποπεράτωσης του έργου κατά 400 ημέρες (μέχρι τις 30/9/2009) χωρίς εκατέρωθεν απαιτήσεις, εκτιμώντας ότι το ποσόν των απαιτήσεων του αναδόχου για επιπλέον έξοδα και καθυστερήσεις, εξ αιτίας κυρίως της εξαιρετικής σκληρότητας του υπεδάφους, ήταν περίπου το ίδιο με το ποσόν των αποζημιώσεων που έπρεπε να καταβάλει λόγω της αδικαιολόγητης καθυστέρησης στη συμπλήρωση του έργου.

Από τη μελέτη των προνοιών του συμβολαίου, η Υπηρεσία μας διαπίστωσε ότι οι απαιτήσεις του αναδόχου, για επιπλέον έξοδα και δικαιολογημένη παράταση στο χρόνο αποπεράτωσης του έργου, λόγω της σκληρότητας του υπεδάφους, δεν ήταν δικαιολογημένες, εφ΄ όσον στη σύμβαση καθοριζόταν ότι ο όρος εκσκαφή περιλαμβάνει όλα τα είδη εκσκαφής ανεξάρτητα από τη σκληρότητα του εδάφους, ενώ με τονισμένα γράμματα είχε επισημανθεί ότι μεγάλο μέρος των εκσκαφών θα γινόταν σε περιοχές όπου το υπέδαφος ήταν βραχώδες, ειδικά στο χώρο του βιολογικού σταθμού. Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως εφαρμοστούν οι πρόνοιες του συμβολαίου για αποκοπή αποζημιώσεων ύψους £400/ημέρα, εξ αιτίας της αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην αποπεράτωση του έργου.

Η ΤΕΑΑ συμφώνησε με τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας και το Φεβρουάριο 2010 εισηγήθηκε στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) - ως το αρμόδιο όργανο χειρισμού του θέματος - την απόρριψη του αιτήματος του αναδόχου, εισήγηση η οποία εγκρίθηκε από την ΚΕΑΑ. Το Μάιο 2010, κατόπιν εισήγησης του συντονιστή του έργου, ο οποίος είχε επαναξιολογήσει τις απαιτήσεις του αναδόχου, η ΤΕΑΑ ενέκρινε ως δικαιολογημένη παράταση του χρόνου αποπεράτωσης του έργου, 16 συνολικά ημερολογιακές ημέρες, λόγω δυσκολιών στη σύνδεση των αντλιοστασίων και καθυστέρησης στην ηλεκτροδότηση του έργου. Για τις υπόλοιπες 384 ημέρες, που αποτελούν αδικαιολόγητη καθυστέρηση, οι όροι της σύμβασης προβλέπουν την αποκοπή £400/ημέρα, ως αποζημίωση για την καθυστέρηση (σύνολο £153.600 για τις 384 ημέρες).

Ο ανάδοχος, αφού ενημερώθηκε από το Τμήμα για τις πιο πάνω αποφάσεις, εξέφρασε τον Αύγουστο 2010 τη διαφωνία του και υπέβαλε εκ νέου την αρχική του πρόταση για φιλικό διακανονισμό, με απόσυρση των εκατέρωθεν απαιτήσεων.

Το Τμήμα απέρριψε την πρόταση του αναδόχου και εισηγήθηκε – εάν ήταν αποδεκτό και από τον ανάδοχο – το διορισμό επιδιαιτητή, με βάση τους όρους του συμβολαίου, για επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς.