Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 73):

(α)        Τιμολόγηση ανακυκλωμένου νερού αποχετευτικού συστήματος Παραλιμνίου –Αγίας Νάπας. Όπως αναφέρεται και στην προηγούμενη Έκθεσή μας, το 1991, τα Συμβούλια Αποχετεύσεων Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας, συνήψαν δάνεια με τη Διεθνή Τράπεζα, με κυβερνητική εγγύηση, τα οποία έληξαν το Νοέμβριο του 2006.  Σύμφωνα με τους όρους των εγγυητικών συμφωνιών, τα Συμβούλια είχαν υποχρέωση, μεταξύ άλλων, όπως έρθουν σε συμφωνία με την Κυβέρνηση για τα θέματα της διάθεσης νερού της τριτοβάθμιας επεξεργασίας, της τιμολόγησης και είσπραξης των σχετικών τελών και στη συνέχεια, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα είσπραξης, να εμβάζουν το υπόλοιπο ποσό στο κράτος (ΤΑΥ). Σημειώνεται ότι, μετά τη λήξη των υπό αναφορά συμφωνιών, η τιμολόγηση και είσπραξη του ανακυκλωμένου νερού θα αναλαμβανόταν από το ΤΑΥ.

Το εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων άρχισε τη λειτουργία του τον Αύγουστο του 2002 και παρόλο που το Τμήμα, με επιστολή του ημερ. 8.5.2003, ζήτησε από τα Συμβούλια όπως εκπληρώσουν τις πιο πάνω συμβατικές τους υποχρεώσεις αυτά εξέφρασαν αδυναμία τιμολόγησης του νερού και είσπραξης των σχετικών τελών.

Σε συσκέψεις μεταξύ των δύο μερών, στις 10.6.2008 και 5.12.2008, συμφωνήθηκε όπως τα Συμβούλια ετοιμάσουν καταστάσεις με τις ποσότητες ανακυκλωμένου νερού που είχαν καταναλωθεί από τους διάφορους χρήστες και όπως το ΤΑΥ αναλάβει την ετοιμασία, αποστολή και είσπραξη των σχετικών τιμολογίων.  Το ΤΑΥ διευκρίνισε ότι, σε περίπτωση που αποτύχει να εισπράξει τα καθυστερημένα τέλη, λόγω άρνησης των καταναλωτών να ανταποκριθούν, θα απαιτήσει τα αντίστοιχα ποσά από τα Συμβούλια τα οποία όφειλαν βάσει των συμβατικών τους υποχρεώσεων, να χρεώνουν και να εισπράττουν το νερό, για λογαριασμό του κράτους, από τον Αύγουστο του 2002 μέχρι το Νοέμβριο του 2006.

Το Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας – Αμμοχώστου άρχισε την τιμολόγηση, αποστολή και είσπραξη λογαριασμών από την 1.1.2009. Στην Αγία Νάπα έχουν ήδη αποσταλεί 216  τιμολόγια, έχουν υπογραφεί 263 συμβόλαια με καταναλωτές και έχουν εισπραχθεί €241.769  (συνολική αξία τιμολογίων €651.677). Στο Παραλίμνι έχουν αποσταλεί 288 τιμολόγια, έχουν υπογραφεί 685 συμβόλαια με καταναλωτές ενώ εκκρεμούν για υπογραφή ακόμα 223 και έχουν εισπραχθεί €144.466 (συνολική αξία τιμολογίων €401.417). Η σύναψη συμβολαίων με τους καταναλωτές και η αποστολή σε αυτούς τιμολογίων για την κατανάλωση νερού από το 2002, συνεχίζεται.