Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 69):

Σταθμός Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων Βαθιάς Γωνιάς.

(α)     Επιβολή τελών απόρριψης λυμάτων από τους χρήστες. Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος το συνολικό κόστος λειτουργίας του σταθμού κατά το 2009 ανήλθε στα €1.712.523 (2008 - €1.608.721), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα από είσπραξη τελών ανήλθαν σε  €378.488 (2008 - €363.615).

Όπως αναφέρεται εκτενέστερα και στις προηγούμενες Εκθέσεις μας, η αρμόδια Αρχή, δηλαδή το ΤΑΥ, οφείλει να επιβάλλει τέλη απόρριψης προς τις επιχειρήσεις που απορρίπτουν οικιακά λύματα και προς τις βιομηχανίες που απορρίπτουν βιομηχανικά απόβλητα στο σταθμό Βαθιάς Γωνιάς, ούτως ώστε να καλύπτεται το κόστος επεξεργασίας των αποβλήτων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας, η οποία διαχειρίζεται το σταθμό, τα τέλη απόρριψης που εισπράχθηκαν κατά το 2009, καλύπτουν  το 88,4 % (2008 – 90,4%) του κόστους λειτουργίας που αντιστοιχεί στην επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων, αφού σύμφωνα με τους υπολογισμούς της, τα έξοδα για επεξεργασία των βιομηχανικών αποβλήτων, αντιπροσωπεύουν το 25% των συνολικών εξόδων λειτουργίας του σταθμού.

(β)     Παραγωγή ανακυκλωμένου νερού. Κατά τη διάρκεια του έτους παράχθηκαν από το σταθμό 314.958 κ.μ. (310.874 κ.μ. το 2008) ανακυκλωμένου νερού από το οποίο 177.217 κ.μ.  (148.250 κ.μ. το 2008) διατέθηκαν για σκοπούς άρδευσης 160 δεκαρίων. Οι πιο πάνω ποσότητες τιμολογήθηκαν στην προβλεπόμενη από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τιμή των €0,07 ανά κ.μ.  Σύμφωνα με την κατάσταση καθυστερημένων εσόδων που ετοιμάστηκε από το Λογιστήριο του Τμήματος, το ποσό που εισπράχθηκε από τους καταναλωτές κατά το 2009 ανήλθε σε  €70.021 και το σύνολο των οφειλόμενων εσόδων από πώληση του ανακυκλωμένου νερού στις 31.12.2009   στις €46.370. Τα πιο πάνω ποσά δεν συνάδουν με τα στοιχεία του Κλάδου Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων του Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας, σύμφωνα με τα οποία κατά το 2009 εισπράχθηκαν €81.572 πλέον τόκοι και το υπόλοιπο στις 31.12.2009 ανερχόταν στις €43.217.  Ζητήσαμε όπως οι πιο πάνω διαφορές διερευνηθούν και τηρηθούμε ενήμεροι.

Κατά τη διάρκεια του έτους η δεξαμενή αποθήκευσης του ανακυκλωμένου νερού, άδειασε, για σκοπούς καθαρισμού και συντήρησης, ενώ περιείχε 85.000 κ.μ. νερού.  Αφαιρώντας την ποσότητα αυτή από την ολική παραγωγή ανακυκλωμένου νερού του σταθμού, προκύπτει ποσοστό απώλειας και εξάτμισης  γύρω στο 12%, το οποίο είναι αρκετά χαμηλότερο από το ποσοστό που υπολογίστηκε για το  προηγούμενο έτος (64%).  Η μείωση, σύμφωνα με το Τμήμα, οφείλεται στα μέτρα που πάρθηκαν, σύμφωνα και με εισήγησή μας, για περιορισμό των διαρροών και απωλειών νερού στο ελάχιστο.