Μετά από την ανάρτηση μου Το Υδατικό χρειάζεται δουλειά και τη δημοσιοποίηση που έδωσα το Μάρτιο του 2008 στο θέμα αναφορές έχει κάνει και η Γενική Ελέγκτρια
Από την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το 2008 σελίδα 90:
(στ) Μέτρα εξοικονόμησης νερού. Στα πλαίσια της καλύτερης διαχείρισης των υδάτινων πόρων της Κύπρου εισηγήθηκα τα πιο κάτω:

(i) Σε ορισμένες περιπτώσεις παρέχεται πόσιμο νερό από Συμβούλια Υδατοπρομήθειας ή Δήμους/Κοινότητες για άρδευση του χορτοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου και χώρων πρασίνου. Εισηγήθηκα όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο θεσμοθέτησης της πολιτικής παροχής πόσιμου νερού σε γήπεδα και χώρους πρασίνου ώστε να αρδεύονται κυρίως από ανακυκλωμένο νερό.
Ο Διευθυντής του Τμήματος με πληροφόρησε ότι, όπου υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης, παραχωρείται ανακυκλωμένο νερό.
(ii) Παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις ενσωματώνεται στους όρους χορήγησης πολεοδομικής άδειας απαγόρευση για το γέμισμα ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών με νερό της δημόσιας υδατοπρομήθειας, δεν φαίνεται να ασκείται οποιοσδήποτε έλεγχος ώστε να διαπιστωθεί αν αυτό τηρείται. Ως αποτέλεσμα, ιδιαίτερα ενόψει της μεγάλης αύξησης των εξοχικών, κυρίως, κατοικιών που διαθέτουν κολυμβητικές δεξαμενές, ενδεχομένως να χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες πόσιμου νερού και να μη λαμβάνονται οποιαδήποτε μέτρα για αποτροπή του φαινομένου. Επανέλαβα την εισήγησή μου όπως εξεταστεί η θεσμοθέτηση του υπό αναφορά όρου της πολεοδομικής άδειας και όπως το ΤΑΥ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές, προβεί στη λήψη αποτρεπτικών μέτρων με σκοπό τη συμμόρφωση των καταναλωτών.
Ο Διευθυντής με πληροφόρησε ότι, παρόλο που οι όροι της πολεοδομικής άδειας απαγορεύουν την πλήρωση και συμπλήρωση των κολυμβητικών δεξαμενών με νερό από τη δημόσια υδατοπρομήθεια, ο έλεγχος της εφαρμογής των όρων και η λήψη μέτρων είναι πέραν των αρμοδιοτήτων του Τμήματος και η υφιστάμενη νομοθεσία και κατανομή εξουσιών στη διαχείριση του νερού δεν επιτρέπουν στο Τμήμα να λάβει οποιαδήποτε νόμιμα αποτρεπτικά μέτρα.
(iii) Εισηγήθηκα όπως ενθαρρυνθεί η χρήση νερού το οποίο να προέρχεται από την ανακύκλωση ημικάθαρτου νερού σχολείων και άλλων δημόσιων κτιρίων για άρδευση των κήπων τους.
Ο Διευθυντής του Τμήματος με πληροφόρησε ότι μέχρι το τέλος του 2008 εγκαταστάθηκαν συστήματα ανακύκλωσης σε 36 σχολεία και παρόλο που η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται δεν είναι μεγάλη, το πρόγραμμα συνεχίζεται για σκοπούς καλλιέργειας υδατικής συνείδησης στα παιδιά.
(iv) Εισηγήθηκα όπως προωθηθεί η χρήση ανακυκλωμένου νερού σε δημόσια αποχωρητήρια και αποχωρητήρια σχολείων/δημόσιων κτιρίων/στρατοπέδων.
Ο Διευθυντής του Τμήματος με πληροφόρησε ότι, δεν προωθήθηκε η χρήση ανακυκλωμένου νερού σε δημόσια αποχωρητήρια και αποχωρητήρια σχολείων/δημόσιων κτιρίων/στρατοπέδων για λόγους προφύλαξης της δημόσιας υγείας, εφόσον η Υπηρεσία Περιβάλλοντος είχε εκφράσει επιφύλαξη σχετικά με το θέμα.
(v) Διαπίστωσα ότι παρέχεται πόσιμο νερό από Συμβούλια Υδατοπρομήθειας ή Δήμους/Κοινότητες σε πλυντήρια αυτοκινήτων. [σσ πως έφτασε το θέμα στην επιφάνεια] Εισηγήθηκα όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο κάλυψης των αναγκών τους από νερό γεωτρήσεων.
Ο Διευθυντής του Τμήματος με πληροφόρησε ότι, η κάλυψη των αναγκών τους από νερό γεωτρήσεων δεν είναι πάντοτε εφικτή λόγω της ακατάλληλης ποιότητας του νερού και εξέφρασε την άποψη όπως, κατά τη χορήγηση της πολεοδομικής άδειας, θα πρέπει να τίθεται όρος για εφαρμογή συστήματος ανακύκλωσης του νερού των πλυντηρίων.
(ζ) Αξιοποίηση όμβριων υδάτων. Στα πλαίσια της διερεύνησης τρόπων αξιοποίησης των όμβριων υδάτων, με στόχο τη μείωση της ζήτησης για πόσιμο και αρδεύσιμο νερό από τα Κυβερνητικά υδατικά έργα, και την ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου, το ΤΑΥ ανάθεσε, μετά από προκήρυξη διαγωνισμού, σε συμβούλους, την εκπόνηση σχετικής μελέτης η οποία θα επικεντρωθεί στα πιο κάτω:
(i) στην πιθανή εκμετάλλευση των όμβριων υδάτων των κυριότερων ευρύτερων αστικών περιοχών της Κύπρου με εκτίμηση της δυνατότητας αξιοποίησης του νερού με τη μεταφορά του σε νέο ή υφιστάμενο φράγμα, ή σε υδροφορέα.
Η μελέτη θα περιλαμβάνει εκτιμήσεις κόστους, πιθανής μέσης ετήσιας εκμετάλλευσης νερού και περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θα περιλαμβάνει ανασκόπηση πρακτικών που εφαρμόζονται στο εξωτερικό.
(ii) στην εκμετάλλευση του νερού σε επίπεδο οικίας/κτιρίου και θα περιλαμβάνει ανασκόπηση της πρακτικής σε χώρες που εφαρμόζουν παρόμοια συστήματα είτε για σκοπούς εξοικονόμησης νερού είτε για σκοπούς μείωσης των πλημμυρικών εντάσεων.
Ο Διευθυντής του Τμήματος με πληροφόρησε ότι οι σύμβουλοι που έχουν αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης θα υποβάλουν την τελική έκθεσή τους μέχρι το τέλος του 2009.